Utfall i Panion's företrädesemission

Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades med stöd av bemyndigande lämnat på bolagsstämma 27 april 2017. Teckningstiden löpte från och med 8 maj till den 26 maj 2017. Företrädesemissionen har tecknats till ca 60 % och tillför därmed Bolaget ca 7,4 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar VD, Anja Holm "Trots att emissionen inte blev helt fulltecknad står vi med nuvarande finansiering starka att genomföra de utvecklingsarbeten som vi beskriver i memorandumet. Det är också mycket glädjande att kunna konstatera att stödet från nytillkomna investerare blev så stort och jag vill ta tillfället i akt att tacka såväl gamla som nya aktieägare för det förtroende de visat Bolaget. Tack vare det betydande kapitaltillskott som nyemissionen innebär kan vi nu inleda arbetet med den kliniska studie i hundar vi planerar att påbörja i år i USA. Styrelsen är mycket nöjda med stödet från våra investerare och stöder till fullo utvecklingsplanen."

Det slutgiltiga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 1 136 932 SEK tecknades med företräde, motsvarande ca 9 procent av nyemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter tillkom motsvarande 6 243 068 SEK. Därmed tecknades totalt 7 380 000 SEK i nyemissionen, vilket motsvarar ca 60 procent.

Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs ca 7,4 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet daterat den 8 maj 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare omkring den 3 juni 2017. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Panion med 171 954 SEK genom nyemission av 3 690 000 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 895 088 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 16 206 593 stycken.

Panion har även ansökt om upptagande av bolagets aktier till handel på Aktietorget. Planerad första handelsdag är 16 juni 2017 förutsatt att Aktietorget godkänner Panions ansökan.

Informationen lämnades, genom vd Anja Holms försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017

2 JUNI 2017

För mer information, kontakta:
Anja E. H. Holm, VD | + 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

I juni 2015 bildade CombiGene ett helägt dotterbolag, som då hette CombiGene Vet AB, och i april 2016 beslutades att dela ut dotterbolaget till CombiGenes aktieägare med målet att notera bolaget. Fokus för bolaget, som nu namnändrats till Panion Animal Health AB, kommer att vara utnyttjandet av CombiGenes upptäckter för att utveckla en behandling av hundepilepsi. Panion kommer även att bedriva inlicensiering av andra projekt eller produkter inom animal health.

linkedin.com/company/panion-animalhealth
twitter.com/panionanihealth
panion-animalhealth.com/newsletter
panion-animalhealth.com

Nerladdningsbara filer

Information avseende budet från CombiGene

Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löpte ut den 20 juni (-19).


Påminnelse angående budet från CombiGene

Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löper ut den 20 juni (-19).

2019 Q1 report, Period January-March for Panion Animal Health AB

Period January-March

  • Net sales: kSEK 0 (0).
  • Operating profit: kSEK -1 663 (-697).
  • Earnings per share: SEK -0,07 (-0,05).
  • Liquidity at the end of the period: kSEK 4 961 (2 708).

Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion att acceptera CombiGenes offentliga erbjudande

Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion att acceptera CombiGenes offentliga erbjudande


Kommuniké från årsstämma i Panion Animal Health AB (publ)

Idag, den 23 april 2019, hölls årsstämma i Panion Animal Health AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.


CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health

CombiGene AB (publ) ("CombiGene") har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier ("Aktierna) och teckningsoptioner av serie TO1 med ISIN-kod SE0011205343 ("Teckningsoptionerna") i Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina Aktier och Teckningsoptioner till CombiGene ("Erbjudandet"). Aktierna och Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market ("Spotlight").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted