Bolagsordning

Bolagsordning för Panion Animal Health AB (org. nr 559018-4171)  

Antagen på ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2016

1§ Firma

Bolagets firma är Panion Animal Health AB. Bolaget är publikt (publ).

2§ Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lund, Skåne län.

3§ Verksamhet

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsi-liknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och behandlingar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4§ Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.

5§ Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 11 801 593 och högst 47 206 372.

6§ Styrelse

Styrelsen består av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

7§ Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8§ Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

För att delta i stämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), dels ha anmält sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

9§ Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a)   om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)   om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Fastställande av antal stämmovalda styrelseledamöter och eventuella stämmovalda styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10§ Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 - 1231.

11§ Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Nerladdningsbara filer

Bolagsordning


Articles of association


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted