Delårsrapport Q3 2020

REKONSTRUKTIONEN FORTSÄTTER OCH GARANTIER OM 3,5 MKR I PLANERAD FÖRETRÄDESEMISSION

Sammanfattning tredje kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 580 kkr (4 785 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -926 kkr (-421 kkr)
  • Bolagets personalkostnader minskade med 28,3 % till 1 308 kkr (1 825 kkr)
  • Årsstämman avhölls 30 juni 2020 med uppföljande stämma den 23 juli 2020
  • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första tre kvartalen 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 9 491 kkr (14 327 kkr)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -8 113 kkr (-2 288 kkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 517 kkr (-2 701kkr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 434 kkr (-869 kkr)
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,30 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)

Kommentarer till tredje kvartalet 2020
Under perioden avhölls årsstämma vilken fastställde koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vidare godkändes bolagets dispositioner och resultat enligt den fastställda balansräkningen och styrelsen samt vd beviljades ansvarsfrihet. 22 september 2020 beviljades Bolaget förlängd företagsrekonstruktion vid Borås tingsrätt.

Händelser efter periodens utgång
30 oktober meddelades att Mats Bergengren lämnar sin anställning som VD för Online Brands. Bergengren slutar sin anställning den 30 april 2021. Nina Holgersson, tillförordnad vd sedan november 2019 fortsätter driva verksamheten tills ny vd är utsedd. Mats Bergengren kvarstår i styrelsen fram till nästkommande årsstämma.

Bolaget planerar att genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av emissionen. Avtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder.

Motivet till Företrädesemissionen är att möjliggöra för Online Brands att ta sig ur nuvarande företagsrekonstruktion, samt för att tillföra tillväxtkapital i syfte att möjliggöra exekvering av Bolagets nya online-satsning.

Vd kommentar
"-I en situation där den pågående företagsrekonstruktionen och pandemin belastar Bolaget och dess verksamhet, är det oerhört glädjande att vi kan presentera en offensiv företrädesemission med målet att begära Bolaget ur rekonstruktion och en nysatsning online. Arbetet med att ta Bolaget ur rekonstruktionen pågår och preliminärt kommer vi att lyckas med detta senast under kvartal ett 2021."

Nina Holgersson tf vd

Läs rapporten i sin helhet HÄR

-Frågor? Kontakta gärna tf vd Nina Holgersson via mail: [email protected] eller telefon 0768 60 60 10

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:30 CET.

Om Online Brands
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se Aktien handlas på First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]

Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted