Online Brands tillförs tillväxtkapital och ackord fastställs

Sammanfattning fjärde kvartalet 2020

 • Rörelsens totala intäkter uppgick till 3 462kkr (6 286kkr)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1 028kkr (-554kkr)
 • Bruttomarginalen förändradestill 44,0% (39,0%)
 • Bolagets personaloch övriga kostnader minskade med 21,6% till-1588kkr (-2 028kkr)
 • Styrelsen bemyndigades att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 3.500kkr
 • Ackordsförhandlingar inleds

Sammanfattning helåret 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 12 898kkr (20 614kkr)
 • Rörelseresultatet EBITDA -9141kkr (-2 842kkr)
 • Bolaget gick in i rekonstruktion 11 mars
 • Covid-19 pandemin drabbar verksamheten negativt
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Kommentarer till fjärde kvartalet 2020

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") drabbades likt samhället i övrigt hårt av Covid-19 pandemin även det normalt sett starka fjärde kvartalet. Tillströmningen av kunder till de fysiska butikerna uteblev samtidigt som den ansträngda likviditeten medförde begränsningar i marknadsföringsaktiviteter för e-handeln. Styrelsen i beslutade den 11 november att genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av emissionen.

Det kraftigt försämrade rörelseresultatet beror på att bolaget under rekonstruktionen beslutat att genomföra en lagerinventering och funnit mindre kurant lager än beräknat, vilket påverkar rörelseresultatet negativt. Bolaget har även sålt äldre varulager till guldvärde i syfte att skapa likviditet. Likviditeten har använts för att göra inköp av ett mer attraktivt sortiment.

Online Brands ansökte under mars 2020 om rekonstruktion efter en period av likviditetsbrist. Bolagets ledning, styrelse och huvudägare har under rekonstruktionsperioden arbetat intensivt ihop med utsedd rekonstruktör och identifierat och genomfört flertalet kostnadsbesparingar. Vidare har en ny strategi framarbetats med fokus på att utveckla Online Brands e-handel, bland annat innefattande optimering av SEO, sociala medier, marknadsföring och innehåll i syfte att bättre tillvarata möjligheten att expandera på en starkt växande e-handelsmarknad. I november presenterade Bolaget ett förslag till Företrädesemissionen i syfte att möjliggöra för Online Brands att ta sig ur den avslutade företagsrekonstruktionen. Vidare tillförs Bolaget tillväxtkapital med avsikt att utröna optimalt sätt att möjliggöra exekvering av den nya e-handelssatsningen.

Borås Tingsrätt fastställde bolagets ackordden 12 februari 2021 om 75 % skuldnedskrivning. Vid fastställda ackord i Bolagets samtliga dotterbolag innebär det att Bolagets skulder minskar med motsvarande ca 6,2 MSEK vilket innebär att ackordslikviden uppgår till 2.1 MSEK. Målsättningen är att samtliga ackord fastställs under kvartal 1 2021.

" -2020 är nu lagd till handlingarna och vi kan äntligen vända blad och ta ett rejält omtag. Vi blickar framåt och kommer med start i början av andra kvartalet att inleda arbetet med att lyfta Hedbergs Gulds e-handel till nästa nivå så att Online Brands inte bara driver Sveriges största handelsplats för smycken online, utan även den bästa och mest användarvänliga sidan med de attraktivaste varumärkena på marknaden "kommenterar t f vd Nina Holgersson.

Hela rapporten finner du att läsa HÄR.

-Frågor? Kontakta gärna tf vd Nina Holgersson via mail: [email protected] eller telefon 0768 60 60 10

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08:30 CET.

Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se Aktien handlas på First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]

Ackordsförhandling i dotterbolag samt förtydligande av tidigare kommunicerad skuldnedskrivning

Kraven för ackordsförhandling i samtliga dotterbolag är uppfyllda och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Vidare vill Bolaget förtydliga information som tidigare kommunicerats avseende skuldnedskrivning om 6,2 MSEK. Det beloppet avser koncernen i sin helhet och är således villkorat av att även samtliga dotterbolag tas ur rekonstruktion.


Online Brands offentliggör memorandum med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"), vars teckningstid inleds den 1 mars 2021. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.onlinebrands.se/ir/) samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/). Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB ("Bolaget") den 18 februari 2021 beslutades om godkännande av styrelsens beslut om emission av units, riktad emission av units, ändring av Bolagets bolagsordning, bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner samt val av Jens Åman som ny styrelseledamot.


Tingsrätten fastställde Online Brands ackordsförslag och skapar förutsättningar för emission och nysatsningar

Tingsrätten fastställde Online Brands ackordsförslag om skuldnedskrivning om 75%, vilket innebär att bolagets skulder minskar med 6,2 MSEK, och skapar förutsättningar för emission och nysatsningar.


Tingsrätten godkänner Online Brands säkerheter och meddelar beslut i ackordsfrågan 12 februari 2021

Vid dagens förhandling i Borås tingsrätt där frågan om ackordet i Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget) skulle fastställas eller ej, meddelade Borås Tingsrätten efter förhandling att beslut i målet kommer att kungöras fredagen 12 februari 2021 klockan 11.00.


Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands beslutar om den företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK som tidigare har kommunicerats

Styrelsen i Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") har idag beslutat om en företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagstämma den 18 februari 2021 kommer att offentliggöras idag. Bolaget har i november 2020 ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiavtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Tingsrättens beslut gällande fastställande av ackordet har ajournerats till den 29 januari 2021.


Jens Åman föreslås som ny styrelseledamot i Online Brands Nordic AB (publ)

I syfte att öka Online Brands Nordic AB:s (publ) ("Bolaget") kompetens kring e-handel och samtidigt tillsätta den vakanta platsen i styrelsen, föreslås Jens Åman till ny styrelseledamot i Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted