Korrigering: Valberedning utsedd inför val av ny styrelse

Pressmeddelandet som offentliggjordes den 13 augusti 2020 hade felaktigt försetts med MAR-disclaimer. Pressmeddelande innehåller ingen information som bolaget anser vara insiderinformation varför MAR-disclaimern utelämnats på detta pressmeddelande.

På grund av begärt utträde från styrelsen tätt inpå den ordinarie årsstämman har valberedningen, företrädd av de tre största ägarna enligt Euroclear per den 30 juni 2020, sammankallats för att föreslå ny styrelse och styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret. Valberedningen kommer bereda ett förslag, och bolaget ämnar därefter kalla till extra bolagsstämma för val av styrelse.

Borås, 17 augusti 2020

Har du frågor, vill nominera någon eller är intresserad av styrelsearbetet så är du välkommen att kontakta:

Nina Holgersson, styrelseledamot och tf VD, tel: +46 (0)76 860 60 10

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 15:20 CEST.

Mer om Online Brands

Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås.

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05 800, e-post: info@aqurat.se

Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands Nordic AB (publ) delårsrapport 1 juli - 30 september 2020

REKONSTRUKTIONEN FORTSÄTTER OCH GARANTIER OM 3,5 MKR I PLANERAD FÖRETRÄDESEMISSION

Sammanfattning tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 580 kkr (4 785 kkr)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -926 kkr (-421 kkr)
 • Bolagets personalkostnader minskade med 28,3 % till 1 308 kkr (1 825 kkr)
 • Årsstämman avhölls 30 juni 2020 med uppföljande stämma den 23 juli 2020
 • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första tre kvartalen 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 9 491 kkr (14 327 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -8 113 kkr (-2 288 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 517 kkr (-2 701kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 434 kkr (-869 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,30 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)

Online Brands genomför företrädesemission om 3,5 MSEK i förnyad e-handelssatsning

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerar genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK ("Företrädesemissionen") och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av emissionen. Avtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Indikativ tidsplan är att Bolaget kommer att begära utträde ur rekonstruktion senast under kvartal 1 2021 och att Företrädesemissionen kommer genomföras i anslutning till det.DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2020

Rapportperiod 2020-01-01 - 2020-06-30

FORTSATT BEVILJAD REKONSTRUKTION OCH FOKUS PÅ KOSTNADSBESPARINGAR

Sammanfattning andra kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 081 kkr (5 440 kkr)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6 051 kkr (-498 kkr)
 • Bolagets personal och övriga kostnader minskade med 44,1 % till 1 139 kkr (2 039 kkr)
 • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första och andra kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 838 kkr (9 530 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -7 187 kkr (-1 867 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 456 kkr (-2 143 kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 kkr (-1 199 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,19 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted