KOMMUNIKÈ ÅRSSTÄMMA ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637

Den 30 juli och 23 juli 2020 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Till ordförande för årsstämman valdes Michael Koch som öppnade mötet.

Röstlängden fastställdes efter uppläsning av inkomna fullmakter och närvarande aktieägare.

Förslag att ajournera årsstämman till 23 juli 2020 kl 13:00 antogs av stämman. Anledningen är att ägarna inte fått tillräckligt med tid att analysera årsredovisningen som försenats med anledning av den pågående företagsrekonstruktionen och aktuella Covid-19 situationen.

Bolagsledningen bemyndigades att justera datumet för återupptagande av stämman med hänsyn till eventuella begränsningar i Nasdaqs regelverk och kostnadseffektivitet. Beslutet fattades av en enhällig stämma.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning. Vidare godkändes bolagets dispositioner och resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Mats Bergengren och Nina Holgersson. Nicolas Fogelholm avböjde omval. Bolagsstämman konstaterade då att styrelsen ej är fulltalig, varför det beslöts att valkommittén skall sammankallas för att utse ny styrelseledamot. Därefter kallas till extra bolagsstämma.

Val av Revisor
BDO och Jimmy Skoglund valdes till revisor.

Fastställande av revisorsarvode
Arvodering till revisor skall ske enligt löpande räkning.

Ersättning till styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen ej skall arvoderas för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

För mer information, kontakta;
Nina Holgersson, tf vd, Online Brands Nordic AB (publ)
tel +46 768 60 60 10 nina@ideguld.se

Mer om online brands nordic ab (publ)

Online Brands-koncernen driver ledande butiker på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 info@aqurat.se


DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2020

Rapportperiod 2020-01-01 - 2020-06-30

FORTSATT BEVILJAD REKONSTRUKTION OCH FOKUS PÅ KOSTNADSBESPARINGAR

Sammanfattning andra kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 081 kkr (5 440 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6 051 kkr (-498 kkr)
  • Bolagets personal och övriga kostnader minskade med 44,1 % till 1 139 kkr (2 039 kkr)
  • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första och andra kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 838 kkr (9 530 kkr)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -7 187 kkr (-1 867 kkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -7 456 kkr (-2 143 kkr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 kkr (-1 199 kkr)
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,19 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 30 juni 2020 kl. 13.00.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted