Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 17 december 2020, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 21 december 2020,

- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 28 december 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste - utöver att anmäla sig - begära hos förvaltaren att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast tisdagen den 21 december 2020. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före den 21 december 2020 och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://www.onlinebrands.se/ir/, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 Borås eller via e-post nina@ideguld.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, https://www.onlinebrands.se/ir/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Vid frågor, vänligen ring 0768-60 60 10 vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

7. Beslut om bemyndigande

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Philip Rämsell eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Jim Löfgren att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

· Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor." till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor.".

· Lydelsen av § 5 ändras från "Bolaget skall ha lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier." till "Bolaget skall ha lägst 39 000 000 och högst 156 000 000 aktier.".

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2021 besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för att stärka Bolagets finansiella ställning. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Totalt antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 39 515 875. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse inga egna aktier.

Fullständiga förslag m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på Bolagets webbplats https://www.onlinebrands.se/ir/ senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 Borås eller via e-post nina@ideguld.se senast den 16 december 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås och på https://www.onlinebrands.se/ir/ senast den 22 december 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Borås i november 2020
Online Brands Nordic AB
Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands beslutar om den företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK som tidigare har kommunicerats

Styrelsen i Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") har idag beslutat om en företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagstämma den 18 februari 2021 kommer att offentliggöras idag. Bolaget har i november 2020 ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiavtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Tingsrättens beslut gällande fastställande av ackordet har ajournerats till den 29 januari 2021.


Jens Åman föreslås som ny styrelseledamot i Online Brands Nordic AB (publ)

I syfte att öka Online Brands Nordic AB:s (publ) ("Bolaget") kompetens kring e-handel och samtidigt tillsätta den vakanta platsen i styrelsen, föreslås Jens Åman till ny styrelseledamot i Bolaget.


TINGSRÄTTENS BESLUT GÄLLANDE FASTSTÄLLANDE AV ACKORD AJOURNERAT TILL 29 JANUARI 2021

Tingsrätten ajournerade ackordsförhandlingen då den bedömde att ackordslikvidens säkerhet i den av Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerade emissionen behövde förstärkas.


Kommuniké från extra bolagsstämma tisdagen den 29 december

Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB


Kallelse till ackordsförhandling

Krav för ackordsförhandling är uppfyllt och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Förutsatt att ackordsförslaget om 75 % skuldnedskrivning godkänns minskar bolagets skulder med ca 6,2 MSEK.


Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands Nordic AB (publ) delårsrapport 1 juli - 30 september 2020

REKONSTRUKTIONEN FORTSÄTTER OCH GARANTIER OM 3,5 MKR I PLANERAD FÖRETRÄDESEMISSION

Sammanfattning tredje kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 580 kkr (4 785 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -926 kkr (-421 kkr)
  • Bolagets personalkostnader minskade med 28,3 % till 1 308 kkr (1 825 kkr)
  • Årsstämman avhölls 30 juni 2020 med uppföljande stämma den 23 juli 2020
  • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första tre kvartalen 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 9 491 kkr (14 327 kkr)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -8 113 kkr (-2 288 kkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 517 kkr (-2 701kkr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 434 kkr (-869 kkr)
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,30 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)

Online Brands genomför företrädesemission om 3,5 MSEK i förnyad e-handelssatsning

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerar genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK ("Företrädesemissionen") och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av emissionen. Avtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Indikativ tidsplan är att Bolaget kommer att begära utträde ur rekonstruktion senast under kvartal 1 2021 och att Företrädesemissionen kommer genomföras i anslutning till det.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted