DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2019

Resultatförbättring och Positivt kassaflöde

Sammanfattning tredje kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter uppgick till 4 773 kkr (6 177 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -421 kkr (-491 kkr)
  • Bruttomarginalen stärktes till 46,5% (43,4%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 330 kkr (-460 kkr)
  • Bolagets personal- och övriga kostnader minskade med 16,7% till 2 642 kkr (3 172 kkr)

Sammanfattning första Niomånadersperioden

  • Rörelsens intäkter uppgick till 14 327 kkr (20 199 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA -2 288 kkr (-1 658 kkr)
  • Bruttomarginalen ökade till 48,1% (45,3%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -869 kkr (-849 kkr)
  • Bolagets skulder minskade med 22,1% till 11 961 kkr (15 367 kkr)

Kommentarer till tredje kvartalet 2019

Bolagets besparingsprogram ger resultat och effekterna efter försäljningen av fastigheten och avvecklingen av den fysiska butiken i Dalsjöfors sätter nu spår i resultaträkningen genom en förbättrad lönsamhet.

Bruttomarginalen fortsätter att förbättras vilket är ett bärande element i bolagets tidigare kommunicerade tillväxtstrategi.

Intäktsbortfallet relaterat till avvecklingen av den fysiska butiken i Dalsjöfors beräknas till ca 650 kkr för det tredje kvartalet och ca 2.000 kkr för de första tre kvartalen. Engångskostnader i samband med avyttringen av fastigheten i Dalsjöfors belastar kvartalet med ca 80 kkr. Som tidigare kommunicerats räknar Bolaget med en årlig kostnadsbesparing på ca 800 kkr relaterat till avvecklingen av butiken. Bolaget har under perioden slutamorterat de återstående reverserna gällande förvärvet av Juvelerare John Victorin i Varberg AB vilket belastat likviditeten i bolaget under perioden med ca 240 kkr.

Den tillväxtstrategi som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall expandera via e-handel, ytterligare butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, samt en ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2019

Delårsrapport för perioden januari-december: 21 februari 2020
Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, torsdagen 19 maj 2020 kl 10:00

-Frågor? Kontakta gärna vd Mats Bergengren via mail: [email protected] eller telefon 0762919109

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00 CET.

Mer om online brands nordic ab (publ)

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]

Rapporten finns att läsa på Bolagets hemsida http://www.onlinebrands.se/press-2/press/

Nerladdningsbara filer

Ackordsförhandling i dotterbolag samt förtydligande av tidigare kommunicerad skuldnedskrivning

Kraven för ackordsförhandling i samtliga dotterbolag är uppfyllda och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Vidare vill Bolaget förtydliga information som tidigare kommunicerats avseende skuldnedskrivning om 6,2 MSEK. Det beloppet avser koncernen i sin helhet och är således villkorat av att även samtliga dotterbolag tas ur rekonstruktion.


Online Brands offentliggör memorandum med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"), vars teckningstid inleds den 1 mars 2021. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.onlinebrands.se/ir/) samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/). Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB ("Bolaget") den 18 februari 2021 beslutades om godkännande av styrelsens beslut om emission av units, riktad emission av units, ändring av Bolagets bolagsordning, bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner samt val av Jens Åman som ny styrelseledamot.


Tingsrätten fastställde Online Brands ackordsförslag och skapar förutsättningar för emission och nysatsningar

Tingsrätten fastställde Online Brands ackordsförslag om skuldnedskrivning om 75%, vilket innebär att bolagets skulder minskar med 6,2 MSEK, och skapar förutsättningar för emission och nysatsningar.


Tingsrätten godkänner Online Brands säkerheter och meddelar beslut i ackordsfrågan 12 februari 2021

Vid dagens förhandling i Borås tingsrätt där frågan om ackordet i Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget) skulle fastställas eller ej, meddelade Borås Tingsrätten efter förhandling att beslut i målet kommer att kungöras fredagen 12 februari 2021 klockan 11.00.


Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands beslutar om den företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK som tidigare har kommunicerats

Styrelsen i Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") har idag beslutat om en företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagstämma den 18 februari 2021 kommer att offentliggöras idag. Bolaget har i november 2020 ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiavtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Tingsrättens beslut gällande fastställande av ackordet har ajournerats till den 29 januari 2021.


Jens Åman föreslås som ny styrelseledamot i Online Brands Nordic AB (publ)

I syfte att öka Online Brands Nordic AB:s (publ) ("Bolaget") kompetens kring e-handel och samtidigt tillsätta den vakanta platsen i styrelsen, föreslås Jens Åman till ny styrelseledamot i Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted