Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 10 mars 2021 i Göteborg hölls en extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget"). Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare offentliggjorda beslut om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, om en ändring av bolagsordningen, om förändringar i styrelsens sammansättning och om styrelsearvoden samt om att ändra villkoren för redan utgivna teckningsoptioner serie 2020/2023.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Styrelsen för CapSek beslutade den 8 februari 2021, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om en emission av högst 4 608 140 s.k. units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Bolagsstämman beslutade idag om att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. CapSeks befintliga aktieägare har rätt att teckna units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier de innehar i Bolaget på avstämningsdagen för rätt till deltagande i Företrädesemissionen. Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt, och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Avstämningsdagen för rätt till deltagande i Företrädesemissionen infaller den 12 mars 2021, och teckningsperioden kommer att löpa under perioden 15-30 mars 2021. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,90 SEK per unit.

Varje unit innehåller en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att under perioden 18-29 oktober 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 4-15 oktober 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 6,00 SEK per aktie. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att under perioden 30 maj-13 juni 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 13-27 maj 2022, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 8,00 SEK per aktie.

Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 4 608 140 aktier, högst 4 608 140 teckningsoptioner av serie TO2 och högst 4 608 140 teckningsoptioner av serie TO3. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 14 976 455 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som emitteras i Företrädesemissionen för teckning av nya aktier i Bolaget kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 29 952 910 SEK.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av 4 § och 5 § i Bolagets bolagsordning, medförande att aktiekapitalet i CapSek får uppgå till lägst 17 850 000 SEK och högst 71 400 000 SEK och att antalet aktier i CapSek får uppgå till lägst 5 490 000 och högst 21 960 000. Beslutet liksom registrering av den nya bolagsordningen är villkorat av att minst 890 158 units tecknas och tilldelas i Företrädesemissionen. Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning får aktiekapitalet i CapSek uppgå till lägst 6 000 000 SEK och högst 24 000 000 SEK och antalet aktier till lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

Förändringar i styrelsens sammansättning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, om förändringar i styrelsens sammansättning och om styrelsearvoden. Bolagsstämman beslutade därvid att styrelsen fortsättningsvis ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant, om nyval av Anna Nielanger och Olof Werner som ordinarie styrelseledamöter i Bolaget, att ordinarie styrelseledamöterna Peter Wendel och Cecilia Hollerup ska frånträda sina respektive uppdrag samt om val av Bolagets tidigare styrelseordförande Peter Wendel som styrelsesuppleant. Slutligen beslutades att välja Lennart Bergström till styrelseordförande. Styrelsen består därmed, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av de ordinarie styrelseledamöterna Lennart Bergström, Göran Wolff, Anna Nielanger och Olof Werner, med Lennart Bergström som styrelseordförande och Peter Wendel som styrelsesuppleant.

Bolagsstämman beslutade vidare att styrelsearvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande, att styrelsearvode motsvarande två (2) prisbasbelopp ska utgå till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter, samt att styrelsearvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp ska utgå till styrelsesuppleanten. Styrelseledamot som erhåller ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode. Samtliga arvoden är angivna på årsbasis och ska justeras pro rata baserat på tiden från dagens datum fram till årsstämman 2021.

Beslut om ändring av villkoren för redan utgivna teckningsoptioner serie 2020/2023

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av villkoren för de teckningsoptioner serie 2020/2023 som gavs ut vid extra bolagsstämma den 9 oktober 2020. Villkorsändringen medför att fullständiga villkor ska gälla för teckningsoptionerna, vilka bland annat innehåller bestämmelser om att teckningskursen för aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner respektive det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan komma att bli föremål för omräkning till följd av bl.a. fondemission, emissioner av värdepapper med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, uppdelning eller sammanläggning av aktier, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida https://capsek.se.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021, kl. 16:25 CET.

CapSek ingår samarbete med Nordic Tech Fund

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår ett formellt samarbete med den nystartade fonden Nordic Tech Fund AB.


Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag

Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren, med flera uppmuntrande nyheter inte minst i de onoterade innehaven. Med stärkta finanser ligger fokus nu på fortsatt utveckling av portföljen samt bolagets interna processer.


Emergers intervjuar CapSek

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018. Läs intervjun och se videon med vd Henrik Jerner där han berättar om fokus för bolaget efter emissionen, den starka tillväxten i flera portföljbolag och de hetaste tekniktrenderna 2021.


Sista dag för handel i BTU

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021.


Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").


Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Northern Capsek Ventures - Avkastning överträffar mål - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Northern Capsek Ventures


Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.


Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf ("Kvika Banki"). Garantin innebär att företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen"), vilket beslutades av CapSeks styrelse den 8 februari 2021 och godkändes av extra bolagsstämma den 10 mars 2021, är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted