Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").

Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning, dispositioner enligt fastställd balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att Bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bolagsstämman beslutade vidare att bevilja ansvarsfrihet för Peter Wendel, Cecilia Hollerup, Lennart Bergström och Göran Wolff i egenskap av styrelseledamöter för räkenskapsåret 2020, samt att bevilja ansvarsfrihet för Bo Steiner och Henrik Jerner i egenskap av verkställande direktörer för perioderna 1-19 januari 2020 respektive 20 januari-31 december 2020.

Val av styrelse och revisor samt om styrelsesarvoden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, om omval av Lennart Bergström, Göran Wolff, Anna Nielanger och Olof Werner som ordinarie styrelseledamöter, omval av Peter Wendel som styrelsesuppleant samt av Lennart Bergström som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor i Bolaget, vilka meddelat att Ulf Johansson även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med motsvarande tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, med två (2) prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter samt med ett (1) prisbasbelopp till styrelsesuppleanten. Styrelseledamot som erhåller ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Beslut om ändring av 4 §, 5 § och 8 § i bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av 4 § och 5 § i Bolagets bolagsordning, medförande en höjning av lägsta- och högstagränserna för tillåtet aktiekapital och antal aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet i CapSek får uppgå till lägst 24 500 000 SEK och högst 98 000 000 SEK och antalet aktier i CapSek får uppgå till lägst 7 500 000 och högst 30 000 000. Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av 8 § i Bolagets bolagsordning, huvudsakligen innebärande att kallelse till bolagsstämma ska annonseras i Dagens Industri istället för i Svenska Dagbladet.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högstagränser för tillåtet aktiekapital och antal aktier. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka Bolagets kapitalbas och möjliggöra accelererad tillväxt samt att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv och investeringar eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv eller investeringar. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida https://capsek.se.

För mer information, kontakta:

Lennart Bergström, styrelseordförande Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 708 93 12 04

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021, kl. 16:20 CEST.

CapSek ingår samarbete med Nordic Tech Fund

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår ett formellt samarbete med den nystartade fonden Nordic Tech Fund AB.


Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag

Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren, med flera uppmuntrande nyheter inte minst i de onoterade innehaven. Med stärkta finanser ligger fokus nu på fortsatt utveckling av portföljen samt bolagets interna processer.


Emergers intervjuar CapSek

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018. Läs intervjun och se videon med vd Henrik Jerner där han berättar om fokus för bolaget efter emissionen, den starka tillväxten i flera portföljbolag och de hetaste tekniktrenderna 2021.


Sista dag för handel i BTU

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021.


Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").


Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Northern Capsek Ventures - Avkastning överträffar mål - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Northern Capsek Ventures


Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.


Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf ("Kvika Banki"). Garantin innebär att företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen"), vilket beslutades av CapSeks styrelse den 8 februari 2021 och godkändes av extra bolagsstämma den 10 mars 2021, är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted