Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2020 kl. 09.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas 08.30.

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman måste:

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 2020-10-01; och

ii. anmälan om deltagande vid stämman ska vara bolaget tillhanda senast den 2020-10-01. Anmälan görs per post till Box 11157, 404 24 Göteborg eller e-post till info@capsek.se. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per 2020-10-01. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.capsek.se, senast 2020-09-18, och sänds till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av justeringsman.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Handlingar enligt aktiebolagslagen.

7. Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör genom emission av högst 106 000 teckningsoptioner.

8. Stämmans avslutande.

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Peter Wendel till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör genom emission av högst 106 000 teckningsoptioner

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktör i Bolaget ("Incitamentsprogram 2020") genom en riktad nyemission av högst 106 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 344 500 kronor, på nedanstående villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, efter erbjudande, tillkomma den verkställande direktören i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Incitamentsprogram 2020.

2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast 2020-11-09 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

3. Priset per teckningsoption ska vara 1 krona, och motsvarar optionens marknadsvärde. Optionernas marknadsvärde har beräknats enligt Black & Scholes värderingsmodell.

4. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast 30 dagar efter teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell. Som grund för beräkningen tillämpas ett volymvägt snitt på stängningskursen under perioden 2020-09-08 till 2020-10-08.

6. Varje teckningsoption ger ätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med 2023-10-09 till och med 2023-11-09.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringarna av beslutet som behövs i samband med registrering vid Bolagsverket.

8. Överteckning kan ej äga rum.

Motiv för incitamentsprogrammet och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av incitamentsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent ledning genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Utspädning

Teckningsoptioner som emitterats inom ramen för Incitamentsprogram 2020 kan föranleda en utspädning om 2,91 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning.

Värdering och Kostnader

Teckning av teckningsoptionerna och förvärv ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0,2 procent och en volatilitet om 35 procent. Då teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2020 överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Incitamentsprogram 2020. Kostnaderna för Incitamentsprogram 2020 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslaget till Incitamentsprogram 2020 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2020 samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Göteborg i september 2020

Northern CapSek Ventures AB

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Emergers intervjuar CapSek

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018. Läs intervjun och se videon med vd Henrik Jerner där han berättar om fokus för bolaget efter emissionen, den starka tillväxten i flera portföljbolag och de hetaste tekniktrenderna 2021.


Sista dag för handel i BTU

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021.


Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").


Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Northern Capsek Ventures - Avkastning överträffar mål - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Northern Capsek Ventures


Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.


Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf ("Kvika Banki"). Garantin innebär att företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen"), vilket beslutades av CapSeks styrelse den 8 februari 2021 och godkändes av extra bolagsstämma den 10 mars 2021, är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Följ CapSek på aktiedagen 17 mars 2021

Northern CapSek Ventures AB:s VD Henrik Jerner kommer att medverka på Aktiespararnas event Aktiedagen som arrangeras i Stockholm nu på onsdag, den 17 mars 2021 kl 08:30. Alla intresserade kan följa arrangemanget via Aktiespararna eller via Youtube (se länkar nedan).


Teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs företrädesemission inleds idag den 15 mars 2021

Idag, den 15 mars 2021, inleds teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är täckt till cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent genom tecknings- och garantiåtaganden, och Bolaget kan komma att tillföras högst cirka 17,9 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I CAPSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted