Hållbarhet - en central del av CapSeks investeringsprocess

Effektivisering är ett nyckelord i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför spelar teknik och techbolag en avgörande roll för att förverkliga hållbarhetsmålen. Emergers Johan Widmark intervjuar Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures om hur de arbetar med hållbarhetsmålen i urvalet av bolag att investera i.

Teknik avgörande i omställningen till ett hållbart samhälle

För en techinvesterare med fokus på verksamheter inom Software as a Service, Internet of Things, datorspel och AI och Machine Learning är det lätt att tro att frågor om hållbarhet är lite avlägsna och mest något som berör smutsiga oljebolag, försvarsföretag eller onlinekasinon. Men faktum är att arbetet med hållbarhet är en väldigt närvarande fråga inom tech, och en central del i CapSeks investeringsprocess.

- När vi utformade och presenterade våra hållbarhetsmål tidigare i år, så tydliggjorde det något som genomsyrat vårt tänkande och arbete redan från starten, men som vi kanske inte konkretiserat helt på ett bra sätt, förrän nu. Vi har ett stort fokus på hållbarhet, både i ägandefasen, men framför allt i själva urvalet av bolag att investera i, dels eftersom det är där vi kan göra störst skillnad för en hållbar utveckling, men också för att det är en central komponent i att skapa hög långsiktig avkastning för våra aktieägare, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

Vid utvärdering av nya investeringar ska målbolaget möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål och CapSek prioriterar delmålen att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande, fördubbla ökningen av energieffektivitet (fram till 2030), att främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering, att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, att uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet, att främja social, ekonomisk och politisk inkludering samt att minska städers miljöpåverkan och uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Ett centralt tema i alla bolag i CapSeks portfölj är att de genom sina affärsmodeller och mjukvaror bidrar till en effektivisering av samhället.

- Vårt portföljbolag NODA Intelligent Systems som utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för hållbara energisystem i fastigheter är ett tydligt exempel på bolag som möter målet om ökad energieffektivitet. NODAs lösningar möter också vårt mål om att bidra till en uppgradering av all energi- och infrastruktur för en ökad hållbarhet, och även målet om att minska städers miljöpåverkan. Så NODA är verkligen ett innehav som checkar flera av våra boxar på hållbarhetsområdet, samtidigt som det är ett verkligt spännande tillväxtbolag med en lysande SaaS-modell där intäkterna växte med 50% förra året. Så vi har stora förväntningar på NODA och deras vd Christian Johansson.

Noda har slutit flera nya avtal med energibolag, operatörer och fastighetsbolag i både Sverige och utomlands. Bland annat har Wien Energie valt att, efter en första utvärdering, gå vidare med Nodas lösning. Vidare levererar nu Noda AI-lösningar för förnyelsebar energi till en stor fjärrvärmeoperatör i Asien inom ramen för ett större ramavtal.

Bidrar till flera mål, men ingen självklarhet

Även Arkimera Robotics, vars självinlärningsalgoritm kan nyttjas i olika mjukvaruapplikationer för att automatisera datainmatning från digitala dokument, inte minst inom redovisning, möter flera av CapSeks hållbarhetsmål, särskilt CapSeks mål om att främja ekonomisk produktivitet genom teknisk innovation och uppgradering. Tack vare att Arkimeras tjänst driver digitalisering på bekostnad av arbete med pappersdokument är nettoeffekten av varje ny kund dessutom starkt positiv ur miljösynpunkt. Till detta bidrar effektiviteten i Arkimeras algoritm som kräver ytterst lite serverkapacitet i jämförelse med konkurrerande lösningar byggda på stora datamängder. Dessutom växer Arkimera starkt, med 100% på årsbasis.

Även ett innehav som PubQ, som erbjuder ett digitalt kassasystem i appformat för restaurangbranschen, bidrar till hållbarhetsmålen, att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion då man effektiviserar hela flödet av information och betalning mellan restaurangen och gästerna.

Genom PubQ lösning kan bolagets kunder använda pushnotiser för att sälja ut luncher för att minska sitt svinn. När restaurangerna ökar sin omsättning så ökar transaktionsvolymerna genom PubQs lösning i motsvarande takt. I Danmark och Norge har transaktionsvolymerna för PubQ ökat med 30% och i Sverige med 20% sedan augusti, även om tillväxten i Sverige hindras av ett något starkare säsongsmönster med sommarrestauranger. Även i antal aktiva restauranger ser bolaget en mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer.

Men även om många svenska bolag möter de hållbarhetsmål som FN och CapSek satt upp, finns det andra trösklar som vissa bolag har svårt att nå över.

- Tyvärr är det också många bolag som tickar flera av de boxar vi tycker är viktiga för våra investeringar, såsom en tillväxt driven av digitaliseringen av samhället, med verksamhet inom våra fokusområden. Men ibland händer det då att vi avstår på grund av de värderingar vi ser i bolagen. Men det finns gott om andra starka kandidater som både delar våra värderingar och tar hållbarhet på allvar så vi ser fram emot att göra flera spännande investeringar i både snabbväxande och hållbara bolag det kommande året, avslutar Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Runa förvärvar Storm för kinesisk fjärrvärmemarknad för 2,5 miljoner Euro

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSeks portföljbolag NODA och deras utvecklingspartner VITO har slutit avtal om samarbete med Runa, en ledande aktör inom fjärrvärme i Kina, avseende NODA och VITO:s branschledande teknologi STORM för smart styrning av fjärrvärmenät på den kinesiska marknaden. Avtalet är värt 2,5 miljoner Euro.


Northern CapSek Ventures ingår samarbete med Entreprenörinvest

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår samarbete med Entreprenörinvest Sverige AB ("Entreprenörinvest"). Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag samt dra nytta av varandras kompetenser och nätverk.


Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") investerade nyligen i Bricknode som noterades på Nasdaq First North den 9:e november. Stockpicker har intervjuat CapSeks vd Henrik Jerner där han ger några snabba kommentarer om det nyligen noterade Bricknode samt övrig portföljutveckling.


Northern CapSek Ventures AB deltar på Mangold Insights Investerarfrukost 17 november 2021

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSek deltar på Mangold Insights Investerarfrukost 17 november 2021


Bricknodes noteringsemission kraftigt övertecknad

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att noteringsemissionen i CapSeks portföljbolag Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode") blivit kraftigt övertecknad. Erbjudandet att köpa aktier i samband med Bricknodes notering på Nasdaq First North Growth Market tecknades till över 215 procent. Handeln med aktien ska enligt plan inledas tisdagen den 9 november 2021.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar idag, den 8 november 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med CapSeks företrädesemission i mars 2021. Under perioden 18 oktober till och med den 29 oktober 2021 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 1 545 385 aktier, genom utnyttjande av 1 545 385 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 33,5 procent. CapSek tillförs därmed cirka 5 MSEK före emissionskostnader.


Northern CapSek Ventures AB meddelar att ett konsortium av större aktieägare och insynspersoner avser utnyttja teckningsoptioner

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att ett konsortium av större aktieägare och insynspersoner i CapSek avser utnyttja innehavda teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna") för teckning av nya aktier.


Stockpicker släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Stockpicker släpper analys av Bolaget.


Fortsatt positiv utveckling i CapSeks portfölj

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") publicerar marknadsbrev för oktober. Efter ett starkt 2020 och en bra vår 2021 har den positiva trenden i framförallt CapSeks onoterade bolag fortsatt under sommaren och hösten. Även de noterade bolagen har bjudit på positiva nyheter, även om aktiekurserna för dessa bolag har sjunkit. Efter den senaste investeringen i det nya portföljbolaget Bricknode fortsätter arbetet med att bygga och utveckla bolagsportföljen.


CapSek ingår teckningsåtagande i Bricknodes planerade notering

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått teckningsåtagande om 4 miljoner kronor i Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode") i Bricknodes planerade nyemission i samband med företagets notering på Nasdaq First North. Av teckningsåtagandet är 3 miljoner kronor en kontant följdinvestering i den nyemission Bricknode genomför i samband med noteringen och resterande belopp 1 miljon kronor avser kvittning av ett tidigare utbetalat konvertibellån. Vid en fulltecknad emission om 30 miljoner kronor kommer CapSek att ha en ägarandel på cirka 2 procent i Bricknode.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted