Förvärv av Nordic Tech Funds portfölj ett språng mot CapSeks mål om 25 bolag

Den ökade turbulensen på finansmarknaderna och i omvärlden har pressat bolagsvärderingarna, och så även för CapSeks portföljbolag. Samtidigt har den onoterade delen av portföljen ökat omsättningen med 23% i snitt senaste sex månaderna. Med det pågående förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj (NTF) närapå dubblar CapSek storleken på portföljen, ökar exponeringen mot snabbväxande spelstudion Itatake och tar en rejäl position i SaaS/Mediebolaget Klash. Läs Emergers intervju med vd Henrik Jerner från CapSeks digitala informationsträff.

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag med exponering mot nordiska techbolag där man både bidrar med kapital och är en katalysator för expansion och värdetillväxt. Första kvartalet har dock präglats av stor turbulens med kriget i Ukraina, stigande inflationstakt samt hög inflationsoro vilket pressat bolagsvärderingarna och tyngt bolagets resultat. Av nettoförlusten i Q122 på -5,2 MSEK utgjorde nedvärderingar av portföljbolag totalt -3,3 MSEK där större delen på -2,5 MSEK var hänförlig till CapSeks noterade portföljbolag, Appspotr, Hoodin och Bricknode.

För den onoterade delen av portföljen visar det senast tillgängliga siffrorna, för sexmånadersperioden oktober till mars, en omsättningstillväxt på i genomsnitt 23%.

  • Omvärldsoro är den största enskilda faktorn till varför vi gjort nedvärderingar av våra portföljinnehav, som också påverkat vårt nettoresultat negativt. De noterade portföljbolagens fallande aktiekurser har störst påverkan men även onoterade bolag påverkar såklart vårt portföljvärde. Samtidigt ser vi att omsättningen för våra portföljbolag i snitt har fortsatt växa, vilket kan vara en indikation på att CapSeks portfölj är väl riskjusterad när det börjar blåsa. Sen måste man ta med i beaktning att värdeförändringar i onoterade bolag kan ske med en viss fördröjning, vilket gör dem lite mer svårberäknade än i fallet med noterade bolag, säger Henrik Jerner, vd CapSek.

Den senaste tiden stora nyhet är dock att CapSek slutit avtal med Nordic Tech Fund (NTF) om att förvärva aktierna i samtliga NTFs portföljbolag. Förvärvet väntas öka CapSeks portfölj från dagens åtta aktiva bolag till totalt 15 portföljbolag, vilket skulle innebära ett språng mot målet om en portfölj på 25 bolag.

CapSek kommer att förvärva som mest upp till 51% av NTFs utestående vinstandelsbevis till en kurs på 1,05 SEK per andelsbevis, vilket representerar en premie jämfört med NAV-kursen per den sista mars 2022 på 23% och ett totalt värde på upp till 21,4 MSEK, för att säkerställa att förtidsinlösen kan göras. Betalning sker med egna nyemitterade aktier.

  • Det kan hända att vi köper mindre än 51% även om vi får hög accept. Målet är att säkerställa att ett möte med innehavare av vinstandelsbevis beslutar om förtidsinlösen av fonden. Genom att vi köper hela portföljen till 11% rabatt mot NAV sista mars samt köper en andel av vinstandelsbevisen till premium så hamnar nog slutpriset på gissningsvis en premie mellan 0-10% jämfört med NAV per sista mars, säger Henrik Jerner.  

NTFs portfölj består av bolagen Appspotr, Hoodin, Zesec, Itatake, Klash, PubQ, Talkmatic, Vaidicity, E-GoGo Sport och AI Medical. Det innebär att förvärvet blir ett bra tillfälle att öka CapSeks engagemang i de fyra bolag där CapSeks och NTF:s portföljer är överlappande. I fallen Hoodin och Itatake handlar det om betydande ökningar av CapSeks innehav med cirka 9,2 procentenheter respektive cirka 7,9 procentenheter av bolagens aktier.

  • Förvärvet innebär att vi blir nya andelsägare i flera spännande bolag tillväxtbolag som passar väl ihop med vår strategi. Exempelvis är Klash ett SaaS/Mediebolag som vi förvärvar runt 25% ägande i. Jag har varit ute och träffat bolagen vi nu planerar att förvärva från NTF och ser det som ett starkt tillskott till vår nuvarande portfölj av tillväxtbolag.

CapSek har vid utgången av Q1 cirka 6 MSEK i likvida medel och utvärderar alltid olika scenarion för att ta ha höjd för eventuella framtida finansieringsrundor i portföljbolagen för att försvara eller öka sin ägarandel.

  • Vi har noterat två spännande sektorer. Inom spelsektorn har det skett många M&A-transaktioner och värderingarna har sjunkit sedan en tid tillbaka, vilket vi ser som ett tecken på att marknaden börjar mogna. En annan sektor vi tycker är väldigt spännande är cybersäkerhet, som är väldigt hett men samtidigt innehåller bolag med höga värderingsmultiplar. Vi kan i dagsläget inte säga vilka bolag som vi önskar att öka respektive minska andelen i, utan favoritbolag kan pendla från vecka för vecka då det händer mycket i portföljbolagen. Vi ser fortsatt ljust på framtiden, men just nu ligger fokus på att ro i land affären med NTF, säger Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post [email protected]

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.

Nerladdningsbara filer

Lovande tillskott efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj

Med dagens tillträde fullbordas förvärvet av Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj bestående av totalt tio bolag. Det innebär att Nordic CapSek Ventures ("CapSek") utökar sin portfölj med sex nya techbolag med skalbara affärsmodeller samtidigt som CapSek ökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Sammantaget tas därmed ett betydande steg mot CapSeks långsiktiga mål.


Nettoomsättningen ökade i snitt 14 procent för CapSeks portföljbolag under vinterhalvåret 2021/2022

Den genomsnittliga tillväxten för nettoomsättningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portfölj, som under perioden bestod av totalt åtta bolag, uppgick till 14 procent. Fem av de åtta bolagen är onoterade och visade en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på 23 procent, samtidigt som de tre noterade innehaven visade en genomsnittlig minskning av nettoomsättningen på en procent, jämfört med samma period året innan. 


CapSek fullföljer förvärv av Nordic Tech Funds portfölj efter extramöte för innehavare av vinstandelsbevis

Måndagen den 20 juni 2022 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ) ("NTF"), org.nr 559285-7477, i Göteborg. Vid mötet fattades beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet. Därefter beslutade styrelsen i NTF samma dag om att genomföra en förtida inlösen per 30 juni, samt att acceptera betalning i nyemitterade CapSek-aktier, vilket då fullbordar Northern CapSek Ventures ("CapSeks") förvärv av Nordic Tech Funds portfölj.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Vid extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") idag den 17 juni 2022 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida https://capsek.se.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar idag, den 15 juni 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med CapSeks företrädesemission i mars 2021. Under perioden 30 maj till och med den 13 juni 2022 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 1 400 aktier, genom utnyttjande av 1 400 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 0,03 procent. CapSek tillförs därmed cirka 4,5 TSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Acceptperiod avslutad och CapSek har erhållit 82,68 procent acceptans från ägare av vinstandelsbevis som led i förvärv av Nordic Tech Funds portfölj

Som ett led i Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avtal om att förvärva Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om 10 techbolag, som meddelandes 29 april 2022, har CapSek erhållit cirka 82,68 procent acceptans från samtliga innehavare av vinstandelsbevis i NTF. Acceptperioden avslutades 17 maj.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 3

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har den 27 maj 2022, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandekursen uppgår till 3,25 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.


CapSek presenterar på Digitala Aktiekvällen 30 maj

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") bjuder in dig som aktieägare, journalist och analytiker att ta del av CapSeks presentation på Aktiespararnas Digitala Aktiekväll 30 maj klockan 19. CapSeks vd Henrik Jerner tar upp vad den ökade turbulensen på finansmarknaden betyder för företaget, det pågående förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj och dess innebörd samt framtidsplanerna. Dessutom ges en beskrivning av CapSeks strategi och affärsmodell.


CapSek medverkar i Småbolagspodden

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att bolaget medverkar i senaste avsnittet av Småbolagspodden


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted