Delårsrapport januari-juni 2020 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Efter rapportperiodens slut genomför Northern CapSek Ventures en kontant nyemission och aktien noteras på NGM Nordic SME.

SAMMANDRAG

Belopp i TSEK

30 juni 2020

30 juni 2019

31 dec 2019

EBITDA

-1 938

-288*

-1 131*

EBIT

-3 776

-301*

-1 686*

Periodens resultat

-3 453

-304*

1 231*

Antal aktier**

2 680 805

4 175 846*

98 143 478*

Genomsnittligt antal aktier under perioden**

50 412 142

4 175 846*

51 159 662*

Nettoresultat per aktie (kr)**

-1,29

-0,07*

0,01*

Eget kapital

24 171

5 613*

29 057*

Soliditet

88%

90%*

95%*

* Första halvåret 2019 avser den tidigare verksamheten som drevs under bolagsnamnet Freedesk AB

** Beräknat på det faktiska antal aktier som fanns vid respektive periodslut. Under H1 2020 gjordes en sammanläggning av aktierna med 50:1

Väsentliga händelser under perioden

· Bolaget anställer ny VD, Henrik Jerner med erfarenhet från bland annat Sjätte AP-fonden, Apotea och Ekapaif.

· Bolaget inleder samarbete med Starbright Capital, en investeringsaktör som investerar i bolag i tidig fas, främst i södra Sverige.

· Bolaget inleder samarbete med I Love Lund, en investeringsaktör som investerar i bolag i tidig fas som har en stark förankring i Lund.

· Bolaget gör en följdinvestering på MSEK 2 i Appspotr, vars nyemission på ca MSEK 27 fulltecknas.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Bolaget gör en nyemission på MSEK 9,4 och får 75 nya delägare. Anledningen till nyemissionen är att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen.

· Bolagets aktie noteras på NGM Nordic SME den 7 juli.

· Bolaget gör en strategisk titthålsinvestering i PubQ, ett bolag erbjuder en ny typ av kassasystem för restaurangbranschen i appformat

· Bolaget inleder samarbete med 1337works, vars affärsidé är att bygga upp startupbolag från grunden tillsammans med erfarna entreprenörer.

VD har ordet

Årets första halvår var ett händelserikt halvår för CapSek. Mycket energi har lagts på att förbereda en nyemission samt notering på NGM Nordic SME (vilka båda genomfördes i början av juli). Vi har under halvåret kontinuerligt träffat och utvärderat nya samarbetspartners, vilket har resulterat i att nya och intressanta samarbeten har etablerats. Summerat leder våra tidigare och nya samarbeten med andra investeringsaktörer till att vår pipeline nu består av flera nya intressanta techbolag som vi utvärderar att investera i.

Vårt mål med nyemissionen är att ta in kapital så att vi kan fortsätta att bygga upp vår investeringsportfölj, där vi på sikt avser ha en portfölj bestående av 15-20 bolag. Kapitalet ger oss samtidigt beredskap att fortsätta stötta våra befintliga innehav.

Genom att notera CapSek-aktien får investerare möjligheten att indirekt investera i spännande techbolag, en investeringsmöjlighet som, enligt min uppfattning, normalt inte är tillgänglig för allmänheten. Genom noteringen ökar också attraktiviteten för vår investeringsmodell, som består av att investera kontant i målbolagens nyemissioner samt genom att förvärva aktier i målbolag från befintliga ägare genom att betala med CapSek-aktier, en s.k. apportemission.

Den kraftiga börsnedgång som inträffade under våren ledde initialt till att många investerare blev försiktiga med att investera i nya bolag och istället främst fokuserade på befintliga investeringar. Nu under senare tid har börsen återhämtat sig förvånansvärt starkt och investeringsviljan verkar komma tillbaka. Oavsett börsens utveckling känner vi att vi står rustade för framtiden - skulle börsnedgången fortsätta innebär det att bolagsvärderingarna på onoterade bolag också går ner, vilket gynnar en aktör som CapSek som bygger upp sin investeringsportfölj.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020, kl 08:30

Emergers intervjuar CapSek

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018. Läs intervjun och se videon med vd Henrik Jerner där han berättar om fokus för bolaget efter emissionen, den starka tillväxten i flera portföljbolag och de hetaste tekniktrenderna 2021.


Sista dag för handel i BTU

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021.


Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").


Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Northern Capsek Ventures - Avkastning överträffar mål - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Northern Capsek Ventures


Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.


Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf ("Kvika Banki"). Garantin innebär att företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen"), vilket beslutades av CapSeks styrelse den 8 februari 2021 och godkändes av extra bolagsstämma den 10 mars 2021, är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Följ CapSek på aktiedagen 17 mars 2021

Northern CapSek Ventures AB:s VD Henrik Jerner kommer att medverka på Aktiespararnas event Aktiedagen som arrangeras i Stockholm nu på onsdag, den 17 mars 2021 kl 08:30. Alla intresserade kan följa arrangemanget via Aktiespararna eller via Youtube (se länkar nedan).


Teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs företrädesemission inleds idag den 15 mars 2021

Idag, den 15 mars 2021, inleds teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är täckt till cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent genom tecknings- och garantiåtaganden, och Bolaget kan komma att tillföras högst cirka 17,9 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I CAPSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted