Fortsatt fokus på resultatförbättringar

1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,2 (59,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,0 (-3,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (-7,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 185,5 (201,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 11,5 (-11,7) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (13,0) MSEK, varav 0,5 (13,0) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (-24,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,38) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Åtgärdsprogrammen som initierades 2018 är genomförda och tillsammans med löpande effektiviseringsåtgärder under 2019 är grunden lagd för att Clemondo ska nå de finansiella målen.
 • Förändringarna i Supply Chainorganisationen får effekt: bättre kundservice och minskad lagerbindning med 4,6 MSEK vid utgången av perioden.
 • Arbetet med en ny strategi för fordonsområdet har inletts och kommer att färdigställas före årsskiftet.
 • Det av årsstämman beslutade optionsprogrammet fulltecknades av ledningsgrupp och nyckelpersoner.

VD har ordet

"Under 2020 går vi in i en fas av mer normalt fokus på "operational excellence". Med detta frigörs tid och resurser för ett tydligare tillväxtfokus."

Clemondos försäljning under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 54,2 MSEK (59,5). EBITDA för perioden blev 4,0 MSEK (-3,5), vilket ger en marginal på 7,3 procent. Den minskade försäljningen jämfört med motsvarande period i fjol beror i huvudsak på beslut som rör vår Private Label-affär. Därutöver påverkades Q3 av normala säsongsvariationer: volymminskningen är i nivå med tidigare år.

Förändringarna i vår Supply Chainorganisation har fått effekt och kommer att stärka vår bruttomarginal framöver: vid utgången av Q3 är vi ikapp leveransmässigt och kan ge våra kunder god service, samtidigt som vår lagerbindning har minskat med 4,6 MSEK. En tydlig förbättringsmöjlighet framöver är att finna bättre balans mellan produktionsvolym, kostnader och kapitalbindning under den säsongsmässigt svagare sommaren.

Åtgärdsprogrammen som initierades 2018 är nu genomförda, vilket innebär att vi i kombination med löpande effektiviseringsåtgärder har lagt grunden för att kunna nå våra finansiella mål och generera ett stabilt EBITDA-resultat. Vi bedömer att vi under 2020 går in i en fas av mer normalt fokus på "operational excellence". Med detta frigörs tid och resurser för ett tydligare tillväxtfokus. Att både Fordon och Hygien växer - Private Label undantaget - måste ses som ett tydligt styrketecken och vittnar om att vårt erbjudande och våra varumärken Lahega och Liv är starka.

 • Inom fordonsområdet fortsätter vårt arbete med att framgångsrikt fokusera på de delsegment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Under perioden har vi inlett arbetet med en ny strategi för fordonsområdet som kommer färdigställas före årsskiftet.
 • Inom hygienområdet med varumärket Liv har vi under 2018 ökat våra insatser mot den privata sektorn. Under den gångna perioden kan vi se att tillväxten nu tar fart och vi är övertygade om att området kommer att växa mer än våra långsiktiga mål framöver.
 • Industriområdet med varumärket Strovels är den del av verksamheten där vi har mest kvar att bevisa. Vi har nu färdigställt och påbörjat implementeringen av en ny plan för att vända den negativa utvecklingen. Likt övriga områden kommer vi allokera våra resurser till de delsegment där vi har störst komparativa fördelar och avveckla alternativt avyttra övriga delar av erbjudandet.

Avslutningsvis vill jag framhålla att det nya optionsprogrammet fulltecknades av ledningsgruppen. Det är ett uttryck för vår gemensamma övertygelse om att våra insatser kommer att bära frukt framöver!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké, 2019 14 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Den kompletta rapporten finns även på https://investor.clemondo.se/finansiella-rapporter/

Helsingborg den 15 november 2019

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected] 

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 november kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, [email protected] För ytterligare information se www.clemondo.se


Kommuniké från årsstämma 2022 i Clemondo Group AB (publ)

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 13 maj 2022 beslutades följande.Clemondo förlänger avtal med Ikaros Cleantech AB.

Clemondo förlänger avtalet med Ikaros Cleantech AB om försäljning av skärvätskor och industriprodukter från varumärket Strovels samt växtbaserade produkter från Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 4 miljoner på årsbasis.


PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING 2021

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.


BYTE AV CERTIFIED ADVISER (CA) TILL ERIK PENSER BANK.

Clemondo Group AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.


Kallelse till årsstämma i Clemondo Group AB (publ)

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 kl. 15.00 på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30. Med anledning av coronaviruset kommer årsstämman hållas så kort som möjligt och någon servering kommer inte förekomma.


Clemondo ingår ett unikt samarbete med PNK & BLU

PNK & BLU är ett unikt samarbete mellan Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet, PINK & BLUE och Clemondo. Detta innebär att Clemondos produkter blir tillgängliga för konsumenter samtidigt som vi bidrar till cancerforskningen. Detta är en Joint Venture satsning tillsammans med PNK & BLU.


Autodude tar in Greenium i sitt sortiment.

Med omtanke om miljön kan vi nu tillsammans med Autodude erbjuda konsumenter i hela Norden att enkelt beställa växtbaserade fordonsprodukter.


CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED REGION KALMAR VÄRT 2,6 MSEK VID FULLT NYTTJANDE AV OPTIONER

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Kalmar gällande leverans av desinfektioner och hygienprodukter från varumärket Liv. Avtalet träder i kraft den 1 mars 2022. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted