Clemondo genomför fullt tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 40,8 MSEK

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram för att säkerställa en offensiv tillväxt, förstärkt marknadsbearbetning samt effektivisering och betydande kostnadsbesparingar. Genom åtgärderna räknar bolagets styrelse med att kunna realisera besparingar om i storleksordningen 12 MSEK årligen. För att finansiera åtgärderna har bolagets styrelse beslutat att genomföra en till 100 procent tecknad och garanterad företrädesemission villkorad av beslut på en extra bolagsstämma som kommer kallas till separat inom kort.

- Vi genomför ett åtgärdsprogram och en emission för att säkerställa att vi har resurser och kraft att vara fortsatt offensiva och växa såväl genom förvärv som organiskt och därigenom uppnå våra finansiella mål, säger Erik Hantoft, VD för Clemondo Group AB.

Nortal Invest AB samt LMK Forward AB tecknar i egenskap av huvudägare sina respektive pro rata-andelar i emissionen. Utöver sin pro rata-andel tecknar VD Erik Hantoft för ytterligare cirka 0,9 MSEK. Totalt uppgår på förhand gjorda teckningsåtaganden till cirka 22,6 MSEK.

  • Emissionslikviden ska användas för att stärka balansräkningen. Därigenom ska kompletterande förvärv möjliggöras och bolaget kunna agera i linje med strategin att vara drivande i konsolideringen av branschen.
  • Emissionslikviden ska även användas till att finansiera ett åtgärdsprogram som syftar till ökad tillväxt och lägre kostnader. För mer information om åtgärderna, se separat pressmeddelande publicerat den 28 maj 2018, kl 08:30. Initialt innebär detta engångskostnader om cirka 16 MSEK samt investeringar om 3 MSEK, men på sikt kan betydande kostnadsbesparingar uppnås. Styrelsen räknar med årliga kostnadsbesparingar om cirka 12 MSEK som beräknas slå igenom fullt ut under 2019.
  • Därutöver ska emissionen finansiera en förstärkt bearbetning av marknaden, både genom traditionella och digitala kanaler.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. För varje befintlig aktie erhålls åtta (8) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,50 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader. Högst  81 636 840 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 8 163 684 SEK till totalt 13 265 986,50 SEK. Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 132 659 865 stycken. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte utnyttjar sin teckningsrätt uppgår till cirka 62%.

Företrädesemissionen förutsätter beslut på extra bolagsstämma som hålls den 27 juni 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Kallelse till bolagsstämman beräknas ske den 30 maj 2018, offentliggörs genom pressmeddelande den 28 maj 2018 och finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.clemondo.se).

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som färdigställs och förväntas offentliggöras och publiceras på hemsidan den 4 juli 2018.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
27 juni 2018 - Extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission
29 juni 2018 - Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
3 juli 2018 - Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i Clemondos aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen
4 juli 2018 - Preliminär tidpunkt för offentliggörande av prospekt
5 juli - 19 juli 2018 - Teckningsperiod
5 juli - 17 juli 2018 - Handel med teckningsrätter
Handel med BTA (betalda tecknade aktier) från 5 juli, till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
25 juli 2018 - Offentliggörande av teckningsutfall

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare till Clemondo. Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

Helsingborg 28 maj 2018

För ytterligare information:
Clemondo Group AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 073-434 60 30

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08:30. Redeye AB är Clemondos certified adviser.
Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.clemondo.se.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.CLEMONDO SKRIVER AVTAL MED PROCURATOR SVERIGE AB

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett löpande avtal med Procurator Sverige AB som beräknas uppgå till cirka 8-10 MSEK på årsbasis. Detta är en ökning på ca 600% jämfört med 2019 års volymer. Avtalet ligger till grund för vidare dialog om att inför 2022 ta fram ett nytt avtal med Procurators koncernbolag Opti Group AB för att expandera i fler länder.


CLEMONDO INLEDER SAMARBETE MED DIN BIL SVERIGE OM HÅLLBAR FORDONSVÅRD

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett två-årigt avtal med Din Bil Sverige gällande miljövänliga och effektiva fordonsvårdsprodukter från varumärket Greenium. Samarbetet inleds mot bakgrund av Din Bils ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan i alla led, där hållbar fordonsvård är en viktig del. Avtalet träder i kraft omgående och ordrar sker på löpande basis.


CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED REGION STOCKHOLM VÄRT 40-60 MSEK VID FULLT NYTTJANDE AV OPTIONER

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Stockholm gällande hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet och tio dagars avtalsspärr har ett avtal tecknats mellan parterna. Avtalet träder i kraft den 1 december 2021 och ordervärdet beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning och vid fullt nyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 40-60 MSEK.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CLEMONDO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


CLEMONDO FÅR TILLDELNINGSBESLUT FRÅN REGION STOCKHOLM PÅ 40-60 MSEK VID FULLT NYTTJANDE AV OPTIONER

Clemondo Group AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Region Stockholm gällande leverans av hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt ordervärde som beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.


CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED CAT NORDIC OM INKÖP AV GREENIUM

Clemondo Group AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med städmaskinsleverantören CAT Nordic AB (CAT Städmaskiner) om försäljning av växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium. Produkterna kommer att säljas till bolagets befintliga kunder i Sverige som är Industri, Lager, verkstad, kommuner och städbolag. Avtalets värde uppgår till 1-2 MSEK under en treårsperiod.CLEMONDO REVIDERAR FINANSIELLA MÅL OCH BESLUTAR OM UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har reviderat de finansiella målen och antar en utdelningspolicy för bolaget. Tillväxtmålet höjs från 10 till 12 procent medan övriga mål kvarstår oförändrade. Utdelningspolicyn innebär att vinsterna i första hand återinvesteras i bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted