Clemondo genomför fullt tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 40,8 MSEK

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram för att säkerställa en offensiv tillväxt, förstärkt marknadsbearbetning samt effektivisering och betydande kostnadsbesparingar. Genom åtgärderna räknar bolagets styrelse med att kunna realisera besparingar om i storleksordningen 12 MSEK årligen. För att finansiera åtgärderna har bolagets styrelse beslutat att genomföra en till 100 procent tecknad och garanterad företrädesemission villkorad av beslut på en extra bolagsstämma som kommer kallas till separat inom kort.

- Vi genomför ett åtgärdsprogram och en emission för att säkerställa att vi har resurser och kraft att vara fortsatt offensiva och växa såväl genom förvärv som organiskt och därigenom uppnå våra finansiella mål, säger Erik Hantoft, VD för Clemondo Group AB.

Nortal Invest AB samt LMK Forward AB tecknar i egenskap av huvudägare sina respektive pro rata-andelar i emissionen. Utöver sin pro rata-andel tecknar VD Erik Hantoft för ytterligare cirka 0,9 MSEK. Totalt uppgår på förhand gjorda teckningsåtaganden till cirka 22,6 MSEK.

  • Emissionslikviden ska användas för att stärka balansräkningen. Därigenom ska kompletterande förvärv möjliggöras och bolaget kunna agera i linje med strategin att vara drivande i konsolideringen av branschen.
  • Emissionslikviden ska även användas till att finansiera ett åtgärdsprogram som syftar till ökad tillväxt och lägre kostnader. För mer information om åtgärderna, se separat pressmeddelande publicerat den 28 maj 2018, kl 08:30. Initialt innebär detta engångskostnader om cirka 16 MSEK samt investeringar om 3 MSEK, men på sikt kan betydande kostnadsbesparingar uppnås. Styrelsen räknar med årliga kostnadsbesparingar om cirka 12 MSEK som beräknas slå igenom fullt ut under 2019.
  • Därutöver ska emissionen finansiera en förstärkt bearbetning av marknaden, både genom traditionella och digitala kanaler.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. För varje befintlig aktie erhålls åtta (8) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,50 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader. Högst  81 636 840 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 8 163 684 SEK till totalt 13 265 986,50 SEK. Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 132 659 865 stycken. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte utnyttjar sin teckningsrätt uppgår till cirka 62%.

Företrädesemissionen förutsätter beslut på extra bolagsstämma som hålls den 27 juni 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Kallelse till bolagsstämman beräknas ske den 30 maj 2018, offentliggörs genom pressmeddelande den 28 maj 2018 och finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.clemondo.se).

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som färdigställs och förväntas offentliggöras och publiceras på hemsidan den 4 juli 2018.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
27 juni 2018 - Extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission
29 juni 2018 - Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
3 juli 2018 - Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i Clemondos aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen
4 juli 2018 - Preliminär tidpunkt för offentliggörande av prospekt
5 juli - 19 juli 2018 - Teckningsperiod
5 juli - 17 juli 2018 - Handel med teckningsrätter
Handel med BTA (betalda tecknade aktier) från 5 juli, till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
25 juli 2018 - Offentliggörande av teckningsutfall

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare till Clemondo. Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

Helsingborg 28 maj 2018

För ytterligare information:
Clemondo Group AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 073-434 60 30

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08:30. Redeye AB är Clemondos certified adviser.
Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.clemondo.se.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

CLEMONDO SIGNERAR AVTAL OM ÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET

Clemondo Group AB (publ) meddelade i ett pressmeddelande 29 oktober 2020 att man har skrivit ett Letter Of Intent med Tammermatic Oy angående övertagande av Tammermatics svenska organisation. Förhandlingarna är nu slutförda och affären genomförs enligt plan. Det slutliga avtalet om övertag av verksamhet signerades av parterna 30 november 2020. Övertagandet av verksamheten sker vederlagsfritt.


CLEMONDO UTÖKAR DRIFT PÅ PRODUKTIONSLINJE

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften ytterligare, från nyligen införda 4-skift till 5-skift, på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Beslutet är taget för att möta en ökad efterfrågan på hand- och ytdesinfektionsprodukter under varumärket Liv. Produktionstakten bedöms därmed öka med ett försäljningsvärde upp till 750.000 i veckan på den aktuella produktionslinjen beroende på produktmix.


CLEMONDO SKRIVER AVTAL MED REGION STOCKHOLM FÖR 10-30 MSEK

Clemondo Group AB (publ) skriver avtal med Region Stockholm om leverans av hand- och ytdesinfektion från varumärket Liv som bedöms vara värt 10-30 MSEK. Vid utnyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 30 MSEK.


VALBEREDNING UTSEDD INFÖR CLEMONDOS ÅRSSTÄMMA 2021

I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman den 22 juni 2020 angående tillsättning av valberedning, tillkännages härmed utsedda ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021.


STARK TILLVÄXT - SAMTLIGA FINANSIELLA MÅL UPPNÅS

Tredje kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.

CLEMONDO PRESENTERAR Q3

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november 2020 klockan 07.30. Samma dag klockan 09:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.


CLEMONDO TAR NÄSTA STEG I SIN STRATEGI - AVSER TA ÖVER VERKSAMHET

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.


CLEMONDO PRESENTERAR LIV GREENIUM - VÄXTBASERADE RENGÖRINGSPRODUKTER

Clemondo Group AB (publ) förbereder lanseringen av nästa del i Greeniumserien - Liv Greenium - som kommer börja säljas i början av 2021. Liv Greenium är en helt ny produktserie rengörings-produkter som innehåller allrent, grovrent, vanlig såpa och stensåpa, en sur och en alkalisk badrumsrengöring samt ett rengöringsmedel för skurmaskin. Samtliga produkter i serien är biologiskt nedbrytbara, dvs baserade på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror.


CLEMONDO INFÖR IFRS SOM NY REDOVISNINGSSTANDARD

Clemondo Group AB (publ) har efter en förstudie tillsammans med PwC tagit beslutet införa IFRS som ny redovisningsstandard. Målsättningen är att övergången till IFRS ska ske vid årsskiftet. Bytet av redovisningsstandard kommer att belasta Q4 2020 respektive Q1 2021 med cirka 0,5 MSEK. Övergången till IFRS bedöms bidra till en stabil grund för Clemondos fortsatta tillväxt.


CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED SWETEX STÄDPRODUKTER

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett ettårigt ramavtal med städgrossisten Swetex Produkter AB om miljövänliga städ- och hygienprodukter från varumärket Liv. Värdet på avtalet uppskattas till 2 Mkr.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted