Nordic Tech Fund noteras på NGM Nordic AIF den 7 juli 2021

Nordic Tech Fund AB (publ) genomför notering och fullföljer därmed strategin att bli en noterad riskkapitalfond (VC fond) som kommer investera i svenska, onoterade techbolag i tidiga skeden. Redan idag finns åtta spännande bolag i portföljen och direkt efter sommaren fortsätter arbetet med att leta fler intressanta techbolag. Då kommer fonden även öppna för investerare att kunna teckna sig för andelar.

"De flesta VC-fonder är onoterade och ofta slutna för många investerare. En noterad VC-fond blir däremot tillgänglig och skapar en flexibilitet hos investerare som intresserar sig för onoterade svenska teknikbolag", säger fondbolagets VD Jonas Sjöberg.

Fonden Nordic Tech Fund är en utveckling av ett tidigare investeringsnätverk som arbetat i 10 år med liknande investeringar, vilket också möjliggör att fonden startar med åtta bolag vid noteringen. Placeringsstrategin bygger på att investera i onoterade svenska techbolag inom fyra områden: AI, IoT, spelutveckling/game tech samt bolag med SaaS som affärsmodell.

Nordic Tech Fund Group AB har uppdraget som portföljförvaltare. Med bland annat flera års investeringserfarenhet från b l a Almi Invest har Nordic Tech Fund Groups VD Christian Björkman bilden klar för sig:

"Timingen är helt rätt för en sådan här fond. Målet är att investera i 20-30 techbolag och med hjälp av vår erfarenhet och kraft som fond hjälpa bolagen att växa och synas. Att fonden är noterad bidrar till extra synlighet och kännedom bland investerare, kunder och partners. Vi har en otroligt spännande resa framför oss."

Nordic Tech Fund AB (publ), Jonas Sjöberg, VD. [email protected]

Nordic Tech Fund Group AB, Christian Björkman, VD. [email protected]

Om Nordic Tech Fund AB (publ)

Nordic Tech Fund är en är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i tech i tidiga skeden. Målsättningen är att skapa en publik fondstruktur som ska bidra till att odla fram en mängd nya svenska och nordiska teknikbolag och samtidigt generera en hög avkastning till investerarna.

Nordic Tech Fund AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Nordic Tech Fund Group AB har utsetts till att ansvara för portföljförvaltningen. Teamet som ansvarar för förvaltningen har stor erfarenhet av den omfattande process som det innebär att hitta rätt bolag, genomföra investeringar och bygga värde i onoterade techbolag. Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare tidigare genomfört ett stort antal investeringar och ett flertal exits. Agerandet framgent kommer präglas av att vara aktiva ägare i portföljbolagen och transparanta förvaltare gentemot investerarna. Fondens investeringshorisont är sju år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.

Kommuniké från extramöte för innehavare av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund (NTF)

Måndagen den 20 juni 2022 med start kl. 13.00 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ) ("NTF" eller "Bolaget"), org.nr 559285-7477, i Frejs Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr. i Göteborg. Vid mötet fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida https://nordictechfund.se/


KALLELSE TILL MÖTE FÖR INNEHAVARE AV VINSTANDELSBEVIS I NORDIC TECH FUND AB

Innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ), org.nr 559285-7477, kallas till möte måndagen den 20 juni 2022, med början 13.00. Mötet hålls i Frej Revisorer AB:s lokaler på adress Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering påbörjas 12.15.


Nordic Tech Fund har avtalat med Northern CapSek Ventures om att sälja sin portfölj om 10 techbolag

Nordic Tech Fund AB ("NTF") har slutit avtal med Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") att förvärva aktierna i samtliga NTF:s portföljbolag genom betalning med egna aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevisen i NTF. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för 16,8 MSEK, och som ett led i förvärvsprocessen lämnar CapSek bud till innehavare av vinstandelsbevis om att förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis, till en premie på 23,0 procent jämfört med NAV per 31 mars 2022. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Efter genomförd emission kan tidigare vinstandelsbevisinnehavare i NTF äga motsvarar cirka 48,0 procent av aktierna i CapSek.
Bokslutskommuniké räkenskapsåret 2020-11-26 - 2021-12-31 samt delårsrapport 2021-07-01 - 2021-12-31 Nordic Tech Fund AB

Sammanfattning för verksamhetsåret 2020-11-26 - 2021-12-31

· Bolaget förvärvar en värdepappersportfölj bestående av innehav i 8 bolag under avslutningen av december 2020.

· Bolagets emitterade vinstandelsbevis med ISIN SE0015960430 upptogs till handel på en reglerad marknad, Nordic Growth Market Nordic AIF Sweden, den 7 juli 2021.

· Under september 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i E-Gogo E-sports AB.

· Under december 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i AI Medical Technology AIM AB.

· Värdeförändringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 1 056 TSEK (N/A)

· Balansomslutningen uppgick till 23 763 TSEK (N/A)

· Årets resultat uppgick till 0 TSEK (N/A)

· NAV-kursen uppgick till 93,6 % (N/A)

· Likvida medel vid periodens utgång var 1 777 TSEK (N/A)

· Styrelsen föreslår ingen utdelningNordic Tech Fund investerar i AI Medical Technology. ""Framtidens vård är en kombination av människa och artificiell intelligens".

Noterade fonden Nordic Tech Fund genomför en investering i Stockholmsbaserade AI Medical Techonology på 1,5 mkr. Bolaget utvecklar en revolutionerande teknik som kan känna igen elakartade hudförändringar och därigenom hjälpa patienter och sjukvården till träffsäkrare och snabbare diagnoser.Nordic Tech Fund investerar i esportsbolaget E-GO. "Som ett Forza för esporten".

Noterade fonden Nordic Tech Fund genomför en titthålsinvestering på 0,5 m i Stockholmsbaserade E-GO. Bolaget har tagit fram en tjänst som låter esport-fans följa och uppleva sina favoritlag live och on demand. I emissionen deltar ett flertal affärsänglar och techinvesterare med erfarenhet inom området.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted