Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

KALLELSE TILL MÖTE FÖR INNEHAVARE AV VINSTANDELSBEVIS I NORDIC TECH FUND AB

Innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ), org.nr 559285-7477, kallas till möte måndagen den 20 juni 2022, med början 13.00. Mötet hålls i Frej Revisorer AB:s lokaler på adress Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering påbörjas 12.15.

Den som önskar delta på mötet måste anmäla sitt deltagande till [email protected] senast den 15 juni 2022. Vid mötet krävs att deltagaren styrker sitt innehav av vinstandelsbevis genom ett depåutdrag, i papper eller genom elektronisk uppkoppling vid inregistreringen.

Den som önskar delta på mötet ska vara upptagen som innehavare av vinstandelsbevis i den av Euroclear Sweden AB förda skuldboken avseende förhållandena fredagen den 10 juni 2022.

Innehavare av vinstandelsbevis som förvaltarregistrerat sina vinstandelsbevis måste, för att äga rätt att delta vid mötet, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn, alternativt ha lämnat fullmakt till Northern CapSek Ventures AB. Eventuell omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 10 juni 2022. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

Sker deltagande med stöd av fullmakt måste denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, kunna presenteras i samband med inregistrering. Fullmaktsformulär finns på NTF:s hemsida www.nordictechfund.se.

Styrelsens förslag till dagordning

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande vid mötet.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justerare.
  6. Beslut om ändring av avsnitt 10.1 i villkoren för vinstandelsbevis.
  7. Mötets avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6 - Ändring av punkt 10.1

Styrelsen föreslår att mötet beslutar att avsnitt 10.1 i villkoren för andelsbevis ändras, så att villkoren för följande lydelse:

"Fullständig förtida inlösen: Fonden har rätt att när som helst i förtid lösa in samtliga, men inte bara vissa, Vinstandelsbevis i dessas helhet genom avsändande av Meddelande till Innehavarna minst 5 Bankdagar, dock högst 30 Bankdagar, före den i Meddelandet angivna Återbetalningsdagen. Meddelandet ska innehålla uppgift om Värderingsdag, Avstämningsdag och Återbetalningsdag samt Återbetalningsbeloppet per Vinstandelsbevis. Rätt för Fonden att påkalla förtida inlösen enligt denna punkt föreligger dock bara om Fonden senast vid Värderingsdagen har avyttrat (eller har säkerställt genomförande av avyttring av) tillgångarna i Investeringsportföljen. Återbetalningsbeloppet per Vinstandelsbevis ska fastställas i enlighet med bestämmelserna i punkterna 11.3 och 11.4 nedan.

Återbetalningsbeloppet kan erläggas dels genom kontanta medel, dels genom finansiella instrument"

Inlösenprocessen

Om mötet godkänner ovan angiven ändring kommer styrelsen därefter samma dag att besluta om att genomföra en förtida inlösen, per den 30 juni 2022.

Personuppgifter

Deltagande på mötet kommer omfatta behandling av personuppgifter. För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________

Göteborg den 31 maj 2022

Nordic Tech Fund AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Jonas Sjöberg, VD Nordic Tech Fund, telefon +46 709 229 209, e-post [email protected]

Om Nordic Tech Fund

Nordic Tech Fund är en riskkapitalfond som investerar i svenska onoterade techbolag. Fonden är noterad på NGM och är öppen för alla att investera i. Nordic Tech Fund har idag innehav i nio techbolag inom AI, spelutveckling (datorspel mm), Internet of Things och Software as a Service. Teamet som förvaltar fonden har många års erfarenhet av investeringar i onoterade techbolag, tillväxtresor samt att sälja och notera bolag. Mer information finns på nordictechfund.se

Kommuniké från extramöte för innehavare av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund (NTF)

Måndagen den 20 juni 2022 med start kl. 13.00 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ) ("NTF" eller "Bolaget"), org.nr 559285-7477, i Frejs Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr. i Göteborg. Vid mötet fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida https://nordictechfund.se/


KALLELSE TILL MÖTE FÖR INNEHAVARE AV VINSTANDELSBEVIS I NORDIC TECH FUND AB

Innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ), org.nr 559285-7477, kallas till möte måndagen den 20 juni 2022, med början 13.00. Mötet hålls i Frej Revisorer AB:s lokaler på adress Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering påbörjas 12.15.


Nordic Tech Fund har avtalat med Northern CapSek Ventures om att sälja sin portfölj om 10 techbolag

Nordic Tech Fund AB ("NTF") har slutit avtal med Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") att förvärva aktierna i samtliga NTF:s portföljbolag genom betalning med egna aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevisen i NTF. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för 16,8 MSEK, och som ett led i förvärvsprocessen lämnar CapSek bud till innehavare av vinstandelsbevis om att förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis, till en premie på 23,0 procent jämfört med NAV per 31 mars 2022. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Efter genomförd emission kan tidigare vinstandelsbevisinnehavare i NTF äga motsvarar cirka 48,0 procent av aktierna i CapSek.
Bokslutskommuniké räkenskapsåret 2020-11-26 - 2021-12-31 samt delårsrapport 2021-07-01 - 2021-12-31 Nordic Tech Fund AB

Sammanfattning för verksamhetsåret 2020-11-26 - 2021-12-31

· Bolaget förvärvar en värdepappersportfölj bestående av innehav i 8 bolag under avslutningen av december 2020.

· Bolagets emitterade vinstandelsbevis med ISIN SE0015960430 upptogs till handel på en reglerad marknad, Nordic Growth Market Nordic AIF Sweden, den 7 juli 2021.

· Under september 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i E-Gogo E-sports AB.

· Under december 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i AI Medical Technology AIM AB.

· Värdeförändringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 1 056 TSEK (N/A)

· Balansomslutningen uppgick till 23 763 TSEK (N/A)

· Årets resultat uppgick till 0 TSEK (N/A)

· NAV-kursen uppgick till 93,6 % (N/A)

· Likvida medel vid periodens utgång var 1 777 TSEK (N/A)

· Styrelsen föreslår ingen utdelningNordic Tech Fund investerar i AI Medical Technology. ""Framtidens vård är en kombination av människa och artificiell intelligens".

Noterade fonden Nordic Tech Fund genomför en investering i Stockholmsbaserade AI Medical Techonology på 1,5 mkr. Bolaget utvecklar en revolutionerande teknik som kan känna igen elakartade hudförändringar och därigenom hjälpa patienter och sjukvården till träffsäkrare och snabbare diagnoser.Nordic Tech Fund investerar i esportsbolaget E-GO. "Som ett Forza för esporten".

Noterade fonden Nordic Tech Fund genomför en titthålsinvestering på 0,5 m i Stockholmsbaserade E-GO. Bolaget har tagit fram en tjänst som låter esport-fans följa och uppleva sina favoritlag live och on demand. I emissionen deltar ett flertal affärsänglar och techinvesterare med erfarenhet inom området.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted