Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké räkenskapsåret 2020-11-26 - 2021-12-31 samt delårsrapport 2021-07-01 - 2021-12-31 Nordic Tech Fund AB

Sammanfattning för verksamhetsåret 2020-11-26 - 2021-12-31

· Bolaget förvärvar en värdepappersportfölj bestående av innehav i 8 bolag under avslutningen av december 2020.

· Bolagets emitterade vinstandelsbevis med ISIN SE0015960430 upptogs till handel på en reglerad marknad, Nordic Growth Market Nordic AIF Sweden, den 7 juli 2021.

· Under september 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i E-Gogo E-sports AB.

· Under december 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i AI Medical Technology AIM AB.

· Värdeförändringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 1 056 TSEK (N/A)

· Balansomslutningen uppgick till 23 763 TSEK (N/A)

· Årets resultat uppgick till 0 TSEK (N/A)

· NAV-kursen uppgick till 93,6 % (N/A)

· Likvida medel vid periodens utgång var 1 777 TSEK (N/A)

· Styrelsen föreslår ingen utdelning

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Fonden har tagit beslut om följdinvestering i Klash AB på ca 280 000 SEK

Detta är Nordic Tech Fund

En noterad AIF-fond med inriktning på onoterade svenska och nordiska techbolag i tidiga skeden. Bakom fonden står ett team med lång erfarenhet av investeringar i onoterade bolag och starkt tidigare track record. Idag har fonden innehav i ett 10-tal spännande techbolag i start- och tillväxtfas inom AI, Internet of Things och spelutveckling. Flera av bolagen är så kallade SaaS-bolag. Teamets unika nätverk och kopplingar till fonden har en position gentemot entreprenörerna och konstant en fylld pipeline av nya intressanta bolag under utvärdering.

VD har ordet

Vi startade Nordic Tech Fund som ett led i en långsiktig plan att förändra kapitalmarknaden för lovande tech-startups och för att det finns enorma möjligheter att ta en stark position i denna investeringsfas. De senaste åren har en mängd svenska bolag bländat omvärlden med sin tech, leveransförmåga och snabbhet. Det svenska innovationssystemet är bland de bästa i världen. Försörjningen av resurser och kapital fungerar väl i FoU-fasen med medel från inkubatorer, universitet och statliga finansiärer och stiftelser i form av mjuka pengar. Det finns också väldigt gott om kapital i den senare fasen när risken gått ner och bolagen bevisat sig då större riskkapitalbolag och PE-fonder oftare går in som investerare. Det som återstår nu är mer kapital i fasen innan bolagen fullt ut bevisat sig. Inflödet av nya spännande bolag fortsätter bara att öka och det är tydligt att det är här den största innovationskraften finns - hos unga hungriga entreprenörer med siktet inställt på att lösa specifika problem.

Vi startade Nordic Tech Fund i en märklig tid och med ett nytt angreppsätt och lösning på ett känt problem. Efter tolv års arbete med att gallra fram, investera och bygga värde i techbolag var det dags att utveckla modellen. Med erfarenhet av att serva 150 affärsänglar och under fem års tid ha varit registrerade hos Finansinspektionen som en AIF, var en noterad riskkapitalfond ett naturligt nästa steg på resan

En grundläggande del i fondens initiala skede är kapitalanskaffningen till densamma. En logisk start på kapitalanskaffningen var därmed att först erbjuda de som annars normalt sett inte får möjlighet att investera i spännande onoterade techbolag - aktieintresserade på Avanza och Nordnet. Även om intresset fanns bland dessa investerare var det lägre än förväntat sett till antal och nivån på investerat kapital. Efter att ha genomfört några initiala emissioner gentemot denna målgrupp, som gjort det möjligt att påbörja investeringsverksamheten, har fonden dock riktat om strategin och för nu diskussioner med ett flertal större investerare.

Kapitalet som tas in i emissionerna skall under rätt förutsättningar investeras i nya och existerande portföljbolag. Så har också skett under året där fonden deltagit i emissioner i portföljbolagen och investerat i två nya bolag, (E GO Esport och AI Medical Technology). Portföljförvaltaren Nordic Tech Fund Group AB har också analyserat och träffat en stor mängd intressanta nya bolag för eventuella investeringar när fonden ökat på kassan med nya kapitaltillskott.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Regelverket innebär bland annat att fondens förvaltare ska ha tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder. AIFM Capital AB, 556737-5562, är förvaltare och har i sin tur delegerat portföljförvaltningen till Nordic Tech Fund Group AB, 559057-8802.

Aktiekapitalet i Bolaget ägs till 100 % av Nordic Tech Fund Group AB.

Bolagets emitterade vinstandelsbevis med ISIN SE0015960430 är upptagna till handel på en reglerad marknad, Nordic Growth Market Nordic AIF Sweden, sedan den 7 juli 2021.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Kapitalanskaffning och upptagna lån

I juni tillfördes Nordic Tech Fund ca 2 MSEK i nyupptagna vinstandelslån.

I november tillfördes Nordic Tech Fund ca 3,4 MSEK i nyupptagna vinstandelslån.

I december tillfördes Nordic Tech Fund ca 2,4 MSEK i nyupptagna vinstandelslån.

Bolaget har inga lån från kreditinstitut eller övriga långfristiga skulder utöver vinstandelslånen.

Investeringar under året

Under 2021 genomfördes investeringar i fyra bolag. Två av investeringarna var i nya bolag (E-Gogo E-sport och AI Medical Technology, och två var följdinvesteringar i existerande portföljbolag (Klash och Talkamatic). Totalt investerades 2 364 tkr under året.

Värdeförändringar

(TSEK)

2020-11-26

-2021-12-31

Realiserade resultat från långfristiga värdepappersinnehav

0

Orealiserade resultat från långfristiga värdepappersinnehav

1 056

1 056

Värdeförändringar består av realiserade och orealiserade resultat från långfristiga innehav i aktier och andelar värderade till verkligt värde. För aktier och andelar som avyttrats under perioden består värdeförändringen i skillnaden mellan den erhållna köpeskillingen och värdet vid ingången av perioden. Under den gångna perioden har inga andelar avyttrats.

AIF-förvaltarens oberoende värderingsfunktion har fastställt årets värdeförändringar i värdepappersportföljen till + 1 056 TSEK. Not 2 förtydligar vilka värderingsprinciper som har tillämpats.

NAV

AIF-förvaltarens beräkning av nettotillgångsvärdet uppgår per balansdagen till 93,6 % av nominellt belopp. Nettotillgångsvärdet fastställs utifrån marknadsvärdena på bolagets tillgångar och skulder.

Det gångna verksamhetsåret är också bolagets första räkenskapsår vilket gör att det inte finns några jämförelsetal.

Portföljen

När fonden noterades 7 juli 2021 fanns det åtta innehav i portföljen från start. Investeringar i dessa bolag genomfördes i den tidigare verksamheten som gick under namnet Ekap (Entreprenörskapital). Vid årsskiftet hade fonden 10 innehav, där E GO Esport och AI Medical Technology tillkommit som nya portföljbolag under Q3 och Q4. Tre av bolagen, Appspotr, Hoodin och Zesec, är noterade bolag.

För mer information, kontakta:

Jonas Sjöberg

VD Nordic Tech Fund AB

Telefon: 031 20 90 00

[email protected]

Om Nordic Tech Fund

Nordic Tech Fund är en riskkapitalfond som investerar i svenska onoterade techbolag. Fonden är noterad på NGM och är öppen för alla att investera i. Nordic Tech Fund har idag innehav i tio techbolag inom AI, spelutveckling (datorspel mm), Internet of Things och Software as a Service. Målsättningen är att växa till ca 30 portföljbolag relativt snabbt. Teamet som förvaltar fonden har många års erfarenhet av investeringar i onoterade techbolag, tillväxtresor samt att sälja och notera bolag.

Mer information finns på nordictechfund.se

Denna information är sådan information som Nordic Tech Fund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08:30.

Kommuniké från extramöte för innehavare av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund (NTF)

Måndagen den 20 juni 2022 med start kl. 13.00 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ) ("NTF" eller "Bolaget"), org.nr 559285-7477, i Frejs Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr. i Göteborg. Vid mötet fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida https://nordictechfund.se/


KALLELSE TILL MÖTE FÖR INNEHAVARE AV VINSTANDELSBEVIS I NORDIC TECH FUND AB

Innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ), org.nr 559285-7477, kallas till möte måndagen den 20 juni 2022, med början 13.00. Mötet hålls i Frej Revisorer AB:s lokaler på adress Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering påbörjas 12.15.


Nordic Tech Fund har avtalat med Northern CapSek Ventures om att sälja sin portfölj om 10 techbolag

Nordic Tech Fund AB ("NTF") har slutit avtal med Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") att förvärva aktierna i samtliga NTF:s portföljbolag genom betalning med egna aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevisen i NTF. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för 16,8 MSEK, och som ett led i förvärvsprocessen lämnar CapSek bud till innehavare av vinstandelsbevis om att förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis, till en premie på 23,0 procent jämfört med NAV per 31 mars 2022. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Efter genomförd emission kan tidigare vinstandelsbevisinnehavare i NTF äga motsvarar cirka 48,0 procent av aktierna i CapSek.
Bokslutskommuniké räkenskapsåret 2020-11-26 - 2021-12-31 samt delårsrapport 2021-07-01 - 2021-12-31 Nordic Tech Fund AB

Sammanfattning för verksamhetsåret 2020-11-26 - 2021-12-31

· Bolaget förvärvar en värdepappersportfölj bestående av innehav i 8 bolag under avslutningen av december 2020.

· Bolagets emitterade vinstandelsbevis med ISIN SE0015960430 upptogs till handel på en reglerad marknad, Nordic Growth Market Nordic AIF Sweden, den 7 juli 2021.

· Under september 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i E-Gogo E-sports AB.

· Under december 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i AI Medical Technology AIM AB.

· Värdeförändringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 1 056 TSEK (N/A)

· Balansomslutningen uppgick till 23 763 TSEK (N/A)

· Årets resultat uppgick till 0 TSEK (N/A)

· NAV-kursen uppgick till 93,6 % (N/A)

· Likvida medel vid periodens utgång var 1 777 TSEK (N/A)

· Styrelsen föreslår ingen utdelningNordic Tech Fund investerar i AI Medical Technology. ""Framtidens vård är en kombination av människa och artificiell intelligens".

Noterade fonden Nordic Tech Fund genomför en investering i Stockholmsbaserade AI Medical Techonology på 1,5 mkr. Bolaget utvecklar en revolutionerande teknik som kan känna igen elakartade hudförändringar och därigenom hjälpa patienter och sjukvården till träffsäkrare och snabbare diagnoser.Nordic Tech Fund investerar i esportsbolaget E-GO. "Som ett Forza för esporten".

Noterade fonden Nordic Tech Fund genomför en titthålsinvestering på 0,5 m i Stockholmsbaserade E-GO. Bolaget har tagit fram en tjänst som låter esport-fans följa och uppleva sina favoritlag live och on demand. I emissionen deltar ett flertal affärsänglar och techinvesterare med erfarenhet inom området.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted