Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Aktieägarna i Nordic Tech Fund AB, org. nr 559285-7477, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 13.00 på Vallgatan 11, 411 16 Göteborg

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara upptagen som aktieägare i den av framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 april 2022,

· dels anmäla sig till stämman senast tisdagen den 19 april 2022.

Anmälan till stämman görs via e-post till [email protected] Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer anges.

Förslag till dagordning

1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av förslaget till dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen

b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisionsbolag och revisor

11. Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Det föreslås årsstämman att besluta att Nordic Tech Funds styrelseordförande Cecilia Hollerup väljs till stämmoordförande.

Punkt 8b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det föreslås årsstämman att besluta att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 144 900 kronor (höjning med 2 100 kr jämfört med föregående år) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp, motsvarande 96 600 kronor (höjning med 1 400 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor utgår enligt avtal.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisionsbolag och revisor

Det föreslås årsstämman att besluta att omval sker av styrelseledamöterna Cecilia Hollerup, Ann Hagelin Thorup och Jonas Sjöberg. Vidare föreslås att Cecilia Hollerup omväljs till styrelseordförande.

Det föreslås även årsstämman att den beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och revisorn Daniel Algotsson.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i mars 2022

Styrelsen för Nordic Tech Fund AB

Jonas Sjöberg

VD Nordic Tech Fund AB

Telefon: 031 20 90 00

[email protected]

Om Nordic Tech Fund

Nordic Tech Fund är en riskkapitalfond som investerar i svenska onoterade techbolag. Fonden är noterad på NGM och är öppen för alla att investera i. Nordic Tech Fund har idag innehav i tio techbolag inom AI, spelutveckling (datorspel mm), Internet of Things och Software as a Service. Målsättningen är att växa till ca 30 portföljbolag relativt snabbt. Teamet som förvaltar fonden har många års erfarenhet av investeringar i onoterade techbolag, tillväxtresor samt att sälja och notera bolag.

Mer information finns på nordictechfund.se

Kommuniké från extramöte för innehavare av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund (NTF)

Måndagen den 20 juni 2022 med start kl. 13.00 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ) ("NTF" eller "Bolaget"), org.nr 559285-7477, i Frejs Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr. i Göteborg. Vid mötet fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida https://nordictechfund.se/


KALLELSE TILL MÖTE FÖR INNEHAVARE AV VINSTANDELSBEVIS I NORDIC TECH FUND AB

Innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ), org.nr 559285-7477, kallas till möte måndagen den 20 juni 2022, med början 13.00. Mötet hålls i Frej Revisorer AB:s lokaler på adress Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering påbörjas 12.15.


Nordic Tech Fund har avtalat med Northern CapSek Ventures om att sälja sin portfölj om 10 techbolag

Nordic Tech Fund AB ("NTF") har slutit avtal med Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") att förvärva aktierna i samtliga NTF:s portföljbolag genom betalning med egna aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevisen i NTF. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för 16,8 MSEK, och som ett led i förvärvsprocessen lämnar CapSek bud till innehavare av vinstandelsbevis om att förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis, till en premie på 23,0 procent jämfört med NAV per 31 mars 2022. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Efter genomförd emission kan tidigare vinstandelsbevisinnehavare i NTF äga motsvarar cirka 48,0 procent av aktierna i CapSek.
Bokslutskommuniké räkenskapsåret 2020-11-26 - 2021-12-31 samt delårsrapport 2021-07-01 - 2021-12-31 Nordic Tech Fund AB

Sammanfattning för verksamhetsåret 2020-11-26 - 2021-12-31

· Bolaget förvärvar en värdepappersportfölj bestående av innehav i 8 bolag under avslutningen av december 2020.

· Bolagets emitterade vinstandelsbevis med ISIN SE0015960430 upptogs till handel på en reglerad marknad, Nordic Growth Market Nordic AIF Sweden, den 7 juli 2021.

· Under september 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i E-Gogo E-sports AB.

· Under december 2021 genomfördes ett förvärv av andelar i AI Medical Technology AIM AB.

· Värdeförändringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 1 056 TSEK (N/A)

· Balansomslutningen uppgick till 23 763 TSEK (N/A)

· Årets resultat uppgick till 0 TSEK (N/A)

· NAV-kursen uppgick till 93,6 % (N/A)

· Likvida medel vid periodens utgång var 1 777 TSEK (N/A)

· Styrelsen föreslår ingen utdelningNordic Tech Fund investerar i AI Medical Technology. ""Framtidens vård är en kombination av människa och artificiell intelligens".

Noterade fonden Nordic Tech Fund genomför en investering i Stockholmsbaserade AI Medical Techonology på 1,5 mkr. Bolaget utvecklar en revolutionerande teknik som kan känna igen elakartade hudförändringar och därigenom hjälpa patienter och sjukvården till träffsäkrare och snabbare diagnoser.Nordic Tech Fund investerar i esportsbolaget E-GO. "Som ett Forza för esporten".

Noterade fonden Nordic Tech Fund genomför en titthålsinvestering på 0,5 m i Stockholmsbaserade E-GO. Bolaget har tagit fram en tjänst som låter esport-fans följa och uppleva sina favoritlag live och on demand. I emissionen deltar ett flertal affärsänglar och techinvesterare med erfarenhet inom området.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted