Delårsrapport september 2021 - maj 2022

September 2021 - maj 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • Hyresintäkterna ökade med 63% till 389 Mkr (239) tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 66% till 144 Mkr (87)
  • Driftnettot ökade med 53% till 254 Mkr (166) ökningen för tredje kvartalet uppgick till 54%, 94 Mkr (61)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 125 Mkr (59) för tredje kvartalet 52 Mkr (19)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 616 Mkr (294) för tredje kvartalet 223 Mkr (34)
  • Periodens totalresultat uppgick till 631 Mkr (290) resultatet för tredje kvartalet uppgick till 240 Mkr (45)
  • Totalresultat per aktie 12,97 kr (8,24) totalresultat per aktie för kvartal tre 4,93 kr (1,29)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie 85,8 kr (67,2)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Nivika är en fristående aktör med bas i Småland och portföljen består av fastigheter i fler än 20 kommuner i Småland med omnejd och är fördelade över samtliga fastighetstyper. Portföljen är väl sammanhållen och ligger på bra lägen i orter där Nivika har en god lokalkännedom. Fastighetsportföljen per den 31 maj uppgick till 10,0 miljarder kronor, med hyresintäkter på 555 miljoner kronor i årstakt. 72 procent av hyresvärdet utgörs av kommersiella kontrakt och 28 procent av bostäder. Den diversifierade portföljen är en trygghet i nuvarande situation med hög inflation. Över 70 procent av hyresintäkterna följer KPI och kompenserar därmed för kostnadsökningar i förvaltningen samt delvis även för stigande räntekostnader.

Att Nivika är konkurrenskraftigt och verkar i marknadsområden med expansiva och lönsamma företag, är en styrka. Ett bevis på detta är att vi under perioden har signerat två nya hyreskontrakt med tillhörande nybyggnation. Under perioden har Nivika även breddat sitt marknadsområde Västkusten geografiskt genom förvärv i Borås.

Vi har en trygghet i Nivikas affärsmodell där goda kassaflöden från förvaltningsfastigheter utgör basen samt en fin projektportfölj, som vi själva äger och därmed också kan styra utvecklingstakten.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl. 08.30 CET.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: [email protected]

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, email: [email protected]

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt Jönköping, Värnamo, Växjö samt på Västkusten. Per den 31 maj 2022 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 10 033 Mkr. Fastighetsportföljen består till två tredjedelar av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri, lager, kontor och samhällsfastigheter och en tredjedel av bostadsfastigheter.

Nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 31 maj 2022 en projektportfölj innehållande projekt med ett potentiellt framtida fastighetsvärde om 10 000 Mkr vilket inkluderar cirka 3 000 nya lägenheter.

Nivika har som ambition att fortsätta växa utan att göra avkall på lönsamhet. Bolaget anser sig ha goda förutsättningar för att fortsätta sin expansion i Småland med omnejd.

Läs gärna mer på www.nivika.se

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted