Delårsrapport september 2021 - februari 2022

September 2021 - februari 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • Hyresintäkterna ökade med 61% till 245 Mkr (152) andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 69% till 133 Mkr (79)
  • Driftnettot ökade med 51% till 160 Mkr (105) ökningen för andra kvartalet uppgick till 56%, 83 Mkr (53)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 73 Mkr (40) för andra kvartalet 37 Mkr (22)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 393 Mkr (259) för andra kvartalet 112 Mkr (210)
  • Periodens totalresultat uppgick till 391 Mkr (245) resultatet för andra kvartalet uppgick till 129 Mkr (201)
  • Justerat resultat per aktie 9,1 kr (7,0) totalresultat per aktie för kvartal två 2,99 kr (5,72)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie 81,30 kr (65,80)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Under andra kvartalet 2021/22 bibehöll Nivika sin höga tillväxttakt med förvärv och projektutveckling trots en turbulent omvärld. Totalt har ett tiotal fastigheter förvärvats under perioden och tillfört 29 000 m2 och 29 miljoner kronor i hyresvärde till portföljen.

Fastighetsportföljen uppgår per sista februari 2022 till 9,3 miljarder kronor, en ökning under kvartalet med 675 miljoner kronor. Antalet förvaltade bostäder är per bokslutsdag drygt 1 800 stycken och kommersiella kontrakt drygt 550 stycken. Bostäderna ger beståndet en långsiktig trygghet och de kommersiella fastigheterna genererar ett starkt kassaflöde för fortsatt utveckling av projekt. Projektportföljen, med ett potentiellt fastighetsvärde på cirka10 miljarder kronor, innehåller vid periodslutet byggrätter för 2 800 bostäder och 200 000 m2 kommersiella lokaler.

Som en följd av det förändrade geopolitiska läget har Nivika extra fokus på makroeffekterna, främst gällande räntor, inflation och kostnadsutveckling för kommande projekt. Vi har en trygghet i Nivikas affärsmodell där goda kassaflöden från förvaltningsfastigheter utgör basen och en fin egenägd projektportfölj där vi själva kan styra utvecklingstakten.

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: [email protected]

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, email; [email protected]

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08.30 CET

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Per den 28 februari 2022 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 9 334 Mkr, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde drygt 40 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 28 februari 2022 planerade projekt med en total investeringsvolym om cirka 7 500 Mkr vilket inkluderar cirka 2 700 nya lägenheter.

Nivika har som ambition att fortsätta växa utan att göra avkall på lönsamhet. Bolaget anser sig ha goda förutsättningar för att fortsätta sin expansion inom sitt geografiska område med fokus på bostads- och samhällsfastigheter. Nivika har som mål att bostäder och samhällsfastigheter ska utgöra 60 procent av totala fastighetsportföljen vid utgången av 2025.

Läs gärna mer på www.nivika.se

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted