Nivika utökar sin gröna obligation med SEK 150 miljoner

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") emitterade i maj 2021 ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om SEK 500 miljoner med förfall i september 2024 och ISIN SE0015949631. Bolaget har idag utökat obligationslånet med SEK 150 miljoner (till totalt SEK 650 miljoner) inom ramen på SEK 800 miljoner. Emissionen gjordes till en kurs om 101,75% av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter till första möjliga inlösendag. Emissionslikviden från de ytterligare obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har agerat bookrunner i samband med emissionen. Cederquist har agerat legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september kl. 15:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB (publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
telefon: 070-516 75 22
email: [email protected]

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo, Växjö och på Västkusten, vilket är expansiva regioner med stabil hyresmarknad. Den 31 maj 2021 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 390 000 m2 uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/Lager, Kontor, Samhällsfastigheter, Handel och Hotell/Restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 6,3 miljarder kronor.

Nerladdningsbara filer


Nivika tecknar nytt 7+3-årigt hyresavtal med Region Jönköpings län

Nivika har tecknat ett hyresavtal med Region Jönköpings län avseende Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).
Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2021 - maj 2022

September 2021 - maj 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • Hyresintäkterna ökade med 63% till 389 Mkr (239) tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 66% till 144 Mkr (87)
  • Driftnettot ökade med 53% till 254 Mkr (166) ökningen för tredje kvartalet uppgick till 54%, 94 Mkr (61)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 125 Mkr (59) för tredje kvartalet 52 Mkr (19)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 616 Mkr (294) för tredje kvartalet 223 Mkr (34)
  • Periodens totalresultat uppgick till 631 Mkr (290) resultatet för tredje kvartalet uppgick till 240 Mkr (45)
  • Totalresultat per aktie 12,97 kr (8,24) totalresultat per aktie för kvartal tre 4,93 kr (1,29)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie 85,8 kr (67,2)


Nivika förvärvar fastigheten Varbygeln 1 på Asecsområdet i Jönköping

Nivika har i maj förvärvat fastigheten Varbygeln 1, en kommersiell fastighet med ytor för vård, kontor och butik på Asecsområdet i Jönköping.


Nivika förvärvar fastighetsportfölj i Ulricehamn

Nivika har idag den1 juni, förvärvat en fastighetsportfölj bestående av bostäder med kommersiella inslag i centrala Ulricehamn. Därmed breddar Nivika marknadsområdet Västkusten till att omfatta även Ulricehamn.


Nivika tecknar 20-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt ChopChop

Nivika fortsätter sin vidareutveckling av Varberg Nord. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med ChopChop AB och ny vägrestaurang kommer att byggas.


Nivika tecknar 15-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt Hedin Bil AB

Nivika har tecknat hyresavtal med Hedin Bil AB gällande uppförande av en ny anläggning för Dacia och Renault, bredvid hyresgästens nuvarande Fordanläggning på Bredasten i Värnamo. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3 000 kvadratmeter. Hyreskontraktet är på 15 år och hyresavtalet på befintlig Fordanläggning förlängs till samma löptid.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted