Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande och genomför frivillig förtida inlösen

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 29 april 2021

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") offentliggjorde den 23 april att innehavare av Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall den 29 november 2021 och ISIN SE0011895796 ("Obligationerna 2018/2021") mot ett kontant vederlag om 102,234 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke utbetald ränta kunde sälja tillbaka Obligationerna 2018/2021 till Bolaget ("Återköpserbjudandet") enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 23 april 2021 ("Tender Information Document").

Återköpserbjudandet löpte ut den 28 april kl. 12:00 CEST och innehavare av totalt 322 miljoner SEK har valt att delta i Återköpserbjudandet. Den 27 april kl. 16:00 löpte Återköpserbjudandet med prioriterad allokering ut och innehavare av Obligationerna 2018/2021 motsvarande ett nominellt belopp om 310 miljoner SEK hade valt att delta i Återköpserbjudandet vid den tidpunkten.

Nivika offentliggjorde vidare den 27 april att Bolaget kommer att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om 500 miljoner SEK med en ränta om 3M Stibor +450bps (den "Nya Obligationen") Bolaget meddelar härmed att det avser att fullfölja Återköpserbjudandet och acceptera återköp av samtliga Obligationer 2018/2021 som lämnats in i Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 6 maj 2021. Efter att Återköpserbjudandet har genomförts så kommer Bolaget att inneha en total volym av Obligationerna 2018/2021 uppgående till 416 miljoner SEK. De återköpta Obligationerna 2018/2021 kommer att hållas av Nivika och kommer inte att makuleras innan tidpunkten för Förtida Inlösen (såsom definierat nedan).

Nivika kommer vidare senast den 4 maj 2021 meddela innehavare av Obligationerna 2018/2021 om förtida inlösen av samtliga utestående Obligationer 2018/2021 i enlighet med punkt 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i obligationsvillkoren för Obligationerna 2018/2021 ("Förtida Inlösen"). Detta innebär att Obligationerna 2018/2021 kommer att inlösas till ett pris motsvarande 101,75 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta ("Återbetalningsbeloppet"). Återbetalningsdagen för Obligationerna 2018/2021 kommer att infalla den 31 maj 2021 och avstämningsdagen kommer således att vara den 29 maj 2021 ("Avstämningsdagen"). Betalning av Återbetalningsbeloppet kommer att ske till innehavare som är registrerade som sådana hos Euroclear Sweden på Avstämningsdagen.

I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna 2018/2021 att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
telefon: 070-516 75 22,
email: [email protected]

Om Nivika
Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - maj 2021

September - maj (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

· Hyresintäkterna ökade med 25% till 239 Mkr (191)

· Driftöverskottet ökade med 30% till 166 Mkr (127)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 59 Mkr (54)

· Värdeförändring fastigheter uppgick till 282 Mkr (152)

· Periodens resultat uppgick till 294 Mkr (185), vilket motsvarar 1,67 kr/aktie (5 250**)
Nivika ny fastighetsägare av Racketcentrum Sports & Business

Nivika Fastigheter blir ny ägare av fastigheten Racketcentrum och RC Hotel Sports & Business i Jönköping. Planen är att bygga ett landmärke för idrott, skola och besöksnäringen i området.

"Vi hoppas att Jönköping som stad ska växa sig ännu starkare", säger Janne Abrahamsson, kontorschef hos Nivika i Jönköping.


Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande och genomför frivillig förtida inlösen

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 29 april 2021


Nivika emitterar ny grön obligation om 500 miljoner SEK och offentliggör resultat av återköpserbjudande med prioriterad allokering

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om 500 miljoner SEK. Obligationen förfaller den 6 september 2024 och löper med en ränta på 3M Stibor+4,5 procent (de "Nya Obligationerna"). Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List. Emissionen var kraftigt övertecknad och möttes av ett stort intresse från primärt nordiska institutionella investerare. Till följd av det starka intresset så utökades emissionen från 400 miljoner SEK till 500 miljoner SEK.


Nivika tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 27 april 2021

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med erbjudandet om återköp ("Återköpserbjudandet") av Nivikas utestående SEK 470 miljoner kronor[1] seniora icke säkerställda obligationer 2018/21 ("Obligationer 2018/2021") från 12.00 CEST 28 april 2021 till 16.00 CEST 27 april 2021.


Nivika avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och erbjuder ett vilkorat återköp av bolagets utestående obligationer med förfall i november 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 23 april 2021


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

September - februari (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

· Hyresintäkterna ökade med 37% till 152 Mkr (111)

· Driftöverskottet ökade med 46% till 105 Mkr (72)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 40 Mkr (29)

· Värdeförändring fastigheter uppgick till 247 Mkr (134)

· Periodens resultat uppgick till 247 Mkr (143)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted