Nivika fastställer nya mål i samband med förberedelser för en börsintroduktion

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar fastigheter i Jönköping, Värnamo, Växjö samt på Västkusten. På tre år har Nivika drygt fördubblat värdet på koncernens fastighetsbestånd, från SEK 2,8 miljarder till SEK 6,3 miljarder (per 31 maj 2021).

Som ett led i den fortsatta tillväxtstrategin har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2025.

Nivikas främsta verksamhetsmål är att fastighetsportföljens värde i slutet av år 2025 ska uppgå till SEK 12 miljarder, där 60% av portföljens värde ska bestå av bostäder och samhällsfastigheter. Tillväxten skall ske med bibehållen lönsamhet.

Niclas Bergman, VD för Nivika kommenterar;

"Nivikas fokus på förvaltning som ger kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och kommersiella fastigheter för egen långsiktig förvaltning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi har en stor projektportfölj som säkerställer detta och som till största del innehåller bostadsprojekt.

Det långsiktiga perspektivet är också grunden till Nivikas inriktning mot en hållbar och miljöcertifierad byggnation. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Nivika och utöka fastighetsportföljen i samma takt som vi gjort de senaste åren."

Finansiella nyckeltal bibehållna

Styrelsen har också valt att behålla befintliga nyckeltal i finanspolicyn som möjliggör expansionstakten med en hög andel bostäder;

· Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procent, där finansieringskällorna ska vara en balans av lån i bank och obligationslån

· Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent

· Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 1,75

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti kl. 14.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niclas Bergman, Verkställande direktör, telefon: 070-516 75 22, E-post: [email protected]

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon: 070-614 20 20, E-post: [email protected]

Nerladdningsbara filer


Nivika förvärvar fastigheten Varbygeln 1 på Asecsområdet i Jönköping

Nivika har i maj förvärvat fastigheten Varbygeln 1, en kommersiell fastighet med ytor för vård, kontor och butik på Asecsområdet i Jönköping.


Nivika förvärvar fastighetsportfölj i Ulricehamn

Nivika har idag den1 juni, förvärvat en fastighetsportfölj bestående av bostäder med kommersiella inslag i centrala Ulricehamn. Därmed breddar Nivika marknadsområdet Västkusten till att omfatta även Ulricehamn.


Nivika tecknar 20-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt ChopChop

Nivika fortsätter sin vidareutveckling av Varberg Nord. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med ChopChop AB och ny vägrestaurang kommer att byggas.


Nivika tecknar 15-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt Hedin Bil AB

Nivika har tecknat hyresavtal med Hedin Bil AB gällande uppförande av en ny anläggning för Dacia och Renault, bredvid hyresgästens nuvarande Fordanläggning på Bredasten i Värnamo. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3 000 kvadratmeter. Hyreskontraktet är på 15 år och hyresavtalet på befintlig Fordanläggning förlängs till samma löptid.Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar Delårsrapport september 2021 - februari 2022

September 2021 - februari 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • Hyresintäkterna ökade med 61% till 245 Mkr (152) andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 69% till 133 Mkr (79)
  • Driftnettot ökade med 51% till 160 Mkr (105) ökningen för andra kvartalet uppgick till 56%, 83 Mkr (53)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 73 Mkr (40) för andra kvartalet 37 Mkr (22)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 393 Mkr (259) för andra kvartalet 112 Mkr (210)
  • Periodens totalresultat uppgick till 391 Mkr (245) resultatet för andra kvartalet uppgick till 129 Mkr (201)
  • Justerat resultat per aktie 9,1 kr (7,0) totalresultat per aktie för kvartal två 2,99 kr (5,72)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie 81,30 kr (65,80)
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted