Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - maj 2019

September - maj

- Hyresintäkterna ökade med 39 % till 142 mkr (102)

- Driftnetto ökade med 33 % till 95 mkr (71)

- Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 54 mkr (45)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 143 mkr (225)

- Periodens resultat uppgick till 178 mkr (209)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Hyresintäkterna ökade med 39% under perioden jämfört med föregående år och förvaltningsresultatet ökade med 22%. Det stigande resultatet är framförallt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till knappt 3,3 miljarder kronor mot 2,8 miljarder vid ingången av året.

Bolaget har haft en ansenlig tillväxt under det senaste året vilket medfört ett ökat antal fastigheter och hyresgäster. Vår kundbas är fortsatt väl diversifierad och analyser är genomförda för att säkerställa eventuell sekundäranvändning och utveckling av fastigheter vid byte av hyresgäst.

Marknaden är fortsatt god på de orter där Nivika är verksamt, industrin går på högvarv och efterfrågan på bostäder är stor med fortsatt hög inflyttning till samtliga verksamhetsorter.

För att säkerställa och bibehålla den höga standard vi har på vårt fastighetsbestånd har vi under den gångna perioden byggt upp en ny förvaltningsorganisation för att förvalta helt i egen regi och därmed också tillfört ytterligare kompetens inom energi- och miljöteknik samt tekniskt underhåll. Vi har även anställt en projektchef som börjar i september och kommer ansvara för våra om-, till- och nybyggnationer.

Under perioden har bolaget fortsatt arbetet med detaljplaner samt bostads- och industriprojekt på samtliga orter, Jönköping, Värnamo och Växjö. Totalt har vi pågående detaljplaner med bostadsprojekt på ca 1.800 lägenheter samt ett tiotal industri- och byggprojekt.

Det har varit ett händelserikt år hittills och jag ser fram emot fortsatt hög aktivitet. Framgent ser jag att vi kommer att fortsatt investera i vårt befintliga bestånd, i nyproduktion med färdigtecknade kundkontrakt och i framtida planerade förvärv med hög avkastning och starkt kassaflöde. I rådande marknad genererar nyproduktion i egen regi den bästa direktavkastningen. Vid förändrat marknadsläge kan vi snabbt lägga om vår strategi utan kostnad då vi inte har någon egen entreprenadverksamhet.

2019-07-08

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli kl. 17.00 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 maj 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 213.000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till knappa 3.3 miljarder kronor. Läs mer på www.nivika.se 

Nerladdningsbara filer


Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 400 mkr och tar in ny delägare

Det stora tillskottet av kapital ser vi som oerhört positivt, säger Niclas Bergman, VD. Investeringen ligger rätt i tiden och är helt i linje med våra expansionsplaner


Bokslutskommuniké september 2018 - augusti 2019

September - augusti

- Hyresintäkterna ökade med 41 % till 191 mkr (135)

- Driftöverskottet ökade med 34 % till 129 mkr (96)

- Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 68 mkr (58)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 185 mkr (254)

- Periodens resultat uppgick till 172 mkr (238)


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - maj 2019

September - maj

- Hyresintäkterna ökade med 39 % till 142 mkr (102)

- Driftnetto ökade med 33 % till 95 mkr (71)

- Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 54 mkr (45)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 143 mkr (225)

- Periodens resultat uppgick till 178 mkr (209)


Övertecknat vid Nivikas utökning av företagsobligation

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade i november 2018 ett tre-årigt seniort icke säkerställt obligationslån om 250 miljoner SEK.


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - februari 2019

September - februari

  • Hyresintäkterna ökade med 37 % till 92 mkr (67)
  • Driftöverskottet ökade med 30 % till 61 mkr (47)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 % till 36 mkr (29)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 136 mkr (223)
  • Periodens resultat uppgick till 162 mkr (198)

Nivika Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 29 november 2018 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 250 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 700 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,00 procent per år och har slutförfall den 29 november 2021.


Nivika Fastigheter AB (publ) publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm

Nivika Fastigheter AB (publ) (the "Company") has issued a senior unsecured bond loan of SEK 250,000,000 on 29 November 2018, within a total framework amount of SEK 700,000,000, on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest rate of STIBOR 3m + 7.00 per cent. per annum and matures 29 November 2021.


Nivika emitterar sin första företagsobligation om SEK 250 Mkr

Nivika Fastigheter ab (publ) har emitterat företagets första företagsobligation, med en löptid på 3 år om SEK 250 miljoner kronor inom en ram om SEK 700 miljoner kronor.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär