Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - februari 2019

September - februari

 • Hyresintäkterna ökade med 37 % till 92 mkr (67)
 • Driftöverskottet ökade med 30 % till 61 mkr (47)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 25 % till 36 mkr (29)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 136 mkr (223)
 • Periodens resultat uppgick till 162 mkr (198)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Hyresintäkterna ökade med 37% under första halvåret jämfört med föregående år och förvaltningsresultatet ökade med 25%. Det stigande resultatet är framförallt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till knappt 3,2 miljarder kronor mot 2,8 miljarder vid ingången av året.

Bolaget har haft en ansenlig tillväxt under det senaste året vilket medfört ett ökat antal fastigheter och hyresgäster. Vår kundbas är fortsatt väl diversifierad och analyser är genomförda för att säkerställa eventuell sekundäranvändning och utveckling av fastigheter vid byte av hyresgäst.

Marknaden är fortsatt god på de orter där Nivika är verksamt, industrin går på högvarv och efterfrågan på bostäder är stor med fortsatt hög inflyttning till samtliga orter.

För att säkerställa och bibehålla den höga standard vi har på vårt fastighetsbestånd har vi under det gångna halvåret byggt upp en ny förvaltningsorganisation för att förvalta helt i egen regi och därmed också tillfört ytterligare kompetens inom energi- och miljöteknik samt tekniskt underhåll.

Under perioden har bolaget fortsatt arbetet med detaljplaner samt bostads- och industriprojekt på samtliga orter, Jönköping, Värnamo och Växjö. Totalt har vi pågående detaljplaner på omkring 1.800 lägenheter samt ett tiotal industri- och bostadsprojekt.

Det har varit ett händelserikt år hittills och jag ser fram emot fortsatt hög aktivitet. Framgent ser jag att vi kommer att fortsätta investera i vårt befintliga bestånd, fortsatt nyproduktion med färdigtecknade kundkontrakt och fortsätta med planerade förvärv med hög avkastning och starkt kassaflöde. I rådande marknad genererar nyproduktion i egen regi den bästa direktavkastningen. Vid förändrat marknadsläge kan vi snabbt lägga om vår strategi utan kostnad då vi inte har någon egen entreprenadverksamhet.

2019-04-25

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april kl. 18.00 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 210.800 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till knappa 3.2 miljarder kronor. Läs mer på www.nivika.se

Nerladdningsbara filer


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2021 - maj 2022

September 2021 - maj 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

 • Hyresintäkterna ökade med 63% till 389 Mkr (239) tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 66% till 144 Mkr (87)
 • Driftnettot ökade med 53% till 254 Mkr (166) ökningen för tredje kvartalet uppgick till 54%, 94 Mkr (61)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 125 Mkr (59) för tredje kvartalet 52 Mkr (19)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 616 Mkr (294) för tredje kvartalet 223 Mkr (34)
 • Periodens totalresultat uppgick till 631 Mkr (290) resultatet för tredje kvartalet uppgick till 240 Mkr (45)
 • Totalresultat per aktie 12,97 kr (8,24) totalresultat per aktie för kvartal tre 4,93 kr (1,29)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie 85,8 kr (67,2)


Nivika förvärvar fastigheten Varbygeln 1 på Asecsområdet i Jönköping

Nivika har i maj förvärvat fastigheten Varbygeln 1, en kommersiell fastighet med ytor för vård, kontor och butik på Asecsområdet i Jönköping.


Nivika förvärvar fastighetsportfölj i Ulricehamn

Nivika har idag den1 juni, förvärvat en fastighetsportfölj bestående av bostäder med kommersiella inslag i centrala Ulricehamn. Därmed breddar Nivika marknadsområdet Västkusten till att omfatta även Ulricehamn.


Nivika tecknar 20-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt ChopChop

Nivika fortsätter sin vidareutveckling av Varberg Nord. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med ChopChop AB och ny vägrestaurang kommer att byggas.


Nivika tecknar 15-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt Hedin Bil AB

Nivika har tecknat hyresavtal med Hedin Bil AB gällande uppförande av en ny anläggning för Dacia och Renault, bredvid hyresgästens nuvarande Fordanläggning på Bredasten i Värnamo. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3 000 kvadratmeter. Hyreskontraktet är på 15 år och hyresavtalet på befintlig Fordanläggning förlängs till samma löptid.Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar Delårsrapport september 2021 - februari 2022

September 2021 - februari 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

 • Hyresintäkterna ökade med 61% till 245 Mkr (152) andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 69% till 133 Mkr (79)
 • Driftnettot ökade med 51% till 160 Mkr (105) ökningen för andra kvartalet uppgick till 56%, 83 Mkr (53)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 73 Mkr (40) för andra kvartalet 37 Mkr (22)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 393 Mkr (259) för andra kvartalet 112 Mkr (210)
 • Periodens totalresultat uppgick till 391 Mkr (245) resultatet för andra kvartalet uppgick till 129 Mkr (201)
 • Justerat resultat per aktie 9,1 kr (7,0) totalresultat per aktie för kvartal två 2,99 kr (5,72)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie 81,30 kr (65,80)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted