Nivika avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och erbjuder ett vilkorat återköp av bolagets utestående obligationer med förfall i november 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 23 april 2021

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") har mandaterat Danske Bank och Nordea för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 26 april 2021 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån i SEK med ett slutligt förfallodatum i september 2024 och med en förväntad volym om SEK 400 miljoner (den "Nya Gröna Obligationen"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.


I samband med den potentiella emissionen av den Nya Gröna Obligationen erbjuder Nivika innehavare av Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall 29 november 2021 och ISIN SE0011895796 ("Obligationer 2018/2021") att delta i ett återköp där Nivika mot kontant vederlag återköper samtliga Obligationer 2018/2021 till ett pris motsvarande 102,234 procent av obligationernas nominella belopp ("Återköpserbjudandet").


Återköpserbjudandet sker i enlighet med bestämmelserna och villkoren i ett återköpsdokument daterat den 23 april 2021. Bolagets återköp av Obligationer 2018/2021 är villkorat av att den potentiella emissionen av den Nya Gröna Obligationen genomförs. Den totala utestående volymen av Obligationer 2018/2021 före Återköpserbjudandet är nominellt 470 miljoner kronor varav motsvarande nominellt belopp om 94 miljoner kronor återköpts, men inte lösts in, av Bolaget.


Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 28 april 2021 om det inte dessförinnan förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 6 maj 2021.


Innehavare av Obligationer 2018/2021 som accepterar Återköpserbjudandet har även möjlighet att anmäla intresse att investera i den Nya Gröna Obligationen och få prioriterad tilldelning. Ytterligare information om Återköpserbjudandet samt Återköpsdokumentet (som enbart finns tillgängligt på engelska) finns att tillgå på https://www.nivika.se/investor-relations/obligationer.


Nivika kan komma att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Obligationer 2018/2021 som inte har återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet, villkorat av genomförandet av en framgångsrik emission av den Nya Gröna Obligationen, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna 2018/2021. Obligationerna 2018/2021 kommer i en sådan förtida inlösen att återköpas till ett pris motsvarande 101,75 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta). Sådan förtida inlösen kan ske från och med 31 maj 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nivika Fastigheter AB (publ):
Niclas Bergman, Verkställande direktör
Telefon: 070-516 75 22, E-post niclas@nivika.se


Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april kl. 10:15 CEST.

Om Nivika
Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande och genomför frivillig förtida inlösen

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 29 april 2021


Nivika emitterar ny grön obligation om 500 miljoner SEK och offentliggör resultat av återköpserbjudande med prioriterad allokering

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om 500 miljoner SEK. Obligationen förfaller den 6 september 2024 och löper med en ränta på 3M Stibor+4,5 procent (de "Nya Obligationerna"). Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List. Emissionen var kraftigt övertecknad och möttes av ett stort intresse från primärt nordiska institutionella investerare. Till följd av det starka intresset så utökades emissionen från 400 miljoner SEK till 500 miljoner SEK.


Nivika tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 27 april 2021

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med erbjudandet om återköp ("Återköpserbjudandet") av Nivikas utestående SEK 470 miljoner kronor[1] seniora icke säkerställda obligationer 2018/21 ("Obligationer 2018/2021") från 12.00 CEST 28 april 2021 till 16.00 CEST 27 april 2021.


Nivika avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och erbjuder ett vilkorat återköp av bolagets utestående obligationer med förfall i november 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 23 april 2021


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

September - februari (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

· Hyresintäkterna ökade med 37% till 152 Mkr (111)

· Driftöverskottet ökade med 46% till 105 Mkr (72)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 40 Mkr (29)

· Värdeförändring fastigheter uppgick till 247 Mkr (134)

· Periodens resultat uppgick till 247 Mkr (143)


Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.


Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.


Nivika Fastigheter AB (publ) stärker genom förvärv sin miljöprofil och säkrar tillgång till industriellt byggande

Nivika har den 27 januari 2021 tecknat avtal om förvärv av Husgruppen Modulsystem Jönköping AB, som på ett industriellt vis tillverkar byggnadskomponenter i trä bestående av allt från mindre utfackningsväggar till kompletta lägenheter. Husgruppen, med 25 medarbetare, har sin produktion på Torsvik strax utanför Jönköping och omsätter på cirka 100 miljoner kronor per år.


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - november 2020

September - november

· Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55)

· Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15)

· Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116)

· Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116)


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - november 2020

September - november

· Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55)

· Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15)

· Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116)

· Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted