Delårsrapport Q1 2021

Första kvartalet 2021 (januari - mars)

 • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,01) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -1,5 (-0,01) mkr
 • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -3,1 (8,3) mkr
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,004 (0,02) kr

Väsentliga händelser under perioden

 • SRK Consulting har anlitats för en uppdaterad mineralresursberäkning för Joma och Stekenjokk-Levi i enlighet med NI 43-101
 • Konsekvensutredningar avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö publicerade i samband med arbete kring reguleringsplan i Norge. Arbetet med övriga konsekvensutredningar och reguleringsplan har fortsatt enligt plan
 • Styrelseledamoten Anders Thorsell åtalades för insiderbrott som misstänkt för aktiehandel för annans räkning och valde i mars 2021 att avgå från samtliga styrelse- och ledningsuppdrag i koncernen
 • Bolaget beslutade att förvärva ytterligare aktier i dotterbolaget Vilhelmina Mineral och att genomföra en nyemission av högst 298 767 aktier genom betalning med apport av högst 543 214 aktier i Vilhelmina Mineral motsvarande ca 1,9 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget slutförde förvärv av ytterligare aktier i Vilhelmina Mineral och beslutade om tilldelning av 181 864 aktier i Bolaget mot vederlag av 330 726 aktier i Vilhelmina Mineral varefter Bolaget äger 99,2 procent av alla utestående aktier i Vilhelmina Mineral
 • Vid extra bolagsstämma den 30 april beslutades om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Mezhlisa Holding AB (publ) med avstämningsdag för utdelning den 12 maj. Efter genomförd utdelning är de ryska oljetillgångarna utskiftade från Bolaget till aktieägarna i Bolaget
 • Dotterbolaget Vilhelmina Mineral har för Stekenjokk och Levi ansökt om Natura 2000-tillstånd till Länsstyrelsen i Västerbotten
 • Bergsstaten har meddelat förlängning med ett år av fyra av Bolagets undersökningstillstånd inom koppar och zink, samt nickel och guld
 • En strategisk översyn av dotterbolaget Nickel Mountain och nickelprojektet Rönnbäcken har inletts
 • Bolaget har beslutat genomföra en nyemission om 8 MSEK riktad till investeraren KAZ Invest

Stockholm maj 2021
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: info@bluelakemineral.com

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av projekt avseende koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK och en resursberäkning från 2011 en mineraltillgång om ca 574 miljoner ton med halten 0,174% nickel ("measured and indicated"). Under 2012 reviderade SRK resursberäkningen för en av mineraliseringarna i Rönnbäcken som heter Rönnbäcksnäset, som ökade till 319 miljoner ton med halten 0,179% nickel. Den totala mineraltillgången i Rönnbäcken uppgår därmed till 668 miljoner ton med en halt om 0,176% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted