Strategi för fortsatt utveckling av verksamheten

23 juni 2020

Med anledning av att Nickel Mountain Resources AB (publ)s ("NMR" eller "Bolaget") förvärv av Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") är i slutförandefasen där NMR inom kort beräknas inneha mer än 90 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral, så vill NMR uttala sig om den grundläggande strategin för den framtida verksamheten.

Bolagets strategi

Bolaget har i syfte att tydliggöra verksamheten inom NMR-koncernen, efter genomförandet av förvärvet av aktierna i Vilhelmina Mineral, delat upp tillgångsportföljen i tre delar: basmetaller, guld samt olja & gas.

Basmetaller

Bolagets tillgångar inom basmetaller finns dels inom koppar och zink och dels inom nickel. Koppar- och zink omfattar de två större projekten Joma i Norge och Stekenjokk och Levi i Sverige, som varit tidigare aktiva gruvor, samt ett flertal mindre projekt inkluderande bl a Ankarvattnet, Jormlien samt Gjersvik. Inom nickel är Bolagets huvudprojekt Rönnbäcken och det mindre utvecklingsprojektet Orrbäcken.

Under perioden 1976 till 1988 bröts i Stekenjokk sammanlagt ca 7 miljoner ton malm av Boliden och minst lika mycket bedöms finnas kvar att bryta. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). Jomafälten innehåller bl a de tidigare gruvorna i Joma och Gjersvik som under driftsperioden 1972 till 1998 som mest sysselsatte ca 130 anställda och producerade ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,49% koppar och 1,45% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

Rönnbäcken är ett av Europas största nickelprojekt och innehåller ca 574 miljoner ton med en halt om 0,17 % Nickel.

Bolaget har identifierat att efterfrågan på koppar, världens tredje mest konsumerade metall, och zink, världens fjärde mest konsumerade metall, kan komma att öka avsevärt de kommande åren, drivet dels av omställningen till elektrifiering av transport (bilar, bussar m m), industri, fastigheter och andra sektorer men också av globala uppgraderingar av infrastruktur.

Många befintliga gruvor i produktion inom framförallt koppar befinner sig även i slutfasen av sin livscykel och det är långa processer för att introducera ny produktion. Bolagets bedömning är därför att efterfrågan kan komma att överstiga utbudet inom den närmre framtiden. Detta bedöms sammantaget innebära en positiv prisbild för Bolagets mineraler.

Marknadspriserna uppgick den 22 juni 2020 till USD 5 882 per ton koppar, USD 2 082 per ton zink och USD 12 615 per ton nickel.

Bolagets huvudfokus är därför att starta lönsamma projekt inom basmetaller som koppar, zink och nickel, varvid Joma/Stekenjokk/Levi är primärfokus.

Guld

Vid sidan om basmetaller ser Bolaget potential inom guld och avser utveckla Bolagets guldprojekt till en fristående och stärkt enhet. Planen är att Bolagets guldprojekt kan komma att delas ut till aktieägarna och marknadslistas separat.

Bolagets tillgångar inom guld är Haveri i Finland samt prospekteringsprojektet Kattisavan i Sverige. I Haveri finns en antagen mineraltillgång om 1,56 miljoner uns guldekvivalenter med halten 0,93 g/t Guldpriset uppgick den 22 juni till USD 1 754 per uns.

Olja & gas

Avseende Bolagets ryska olje-och gasverksamhet har det sedan en längre tid förts diskussioner om försäljning eller partnerskap och Bolagets målsättning är att slutföra denna aktivitet senast innan utgången av 2020.

Generellt

Bolagets bedömning är att bredden och kvaliteten på tillgångsportföljen ger möjlighet för Bolaget att arbeta på ett flertal sätt med potentiella partners och investerare globalt. Så snart Bolagets förvärv av aktierna i Vilhelmina Mineral är genomfört kommer Bolagets representanter exekvera en plan för att marknadsföra Bolagets tillgångar för potentiella partners och investerare globalt.

Ytterligare information om projekten som tillkommer genom förvärvet av Vilhelmina Mineral

Koppar- och zinkprojekt i Jomafälten, Stekenjokk och Levi

Bolagets målsättning är att utveckla de nuvarande fyndigheterna och igångsätta produktion inom de närmaste åren. Varje steg mot produktion är normalt värdeskapande. Huvudprojektet utgörs i av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten samt det norska projektet Jomafälten beläget i Trøndelag, som alla ligger i en geografisk närhet av varandra och avses drivas som en enhet.

För Stekenjokk och Levi finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad hos svenska myndigheter. I fallet Jomafälten har det första steget i den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits ("utvinningsrett"). Utöver huvudprojekten finns ett antal mindre satellitprojekt i form av svenska Jormlien och Ankarvattnet samt norska Gjersvik. Verksamheten är organiserad i det svenska bolaget Vilhelmina Mineral och i det hälftenägda norska dotterbolaget Joma Gruver AS ("Joma Gruver").

Efter det att finansiering nu har säkrats har Vilhelmina Minerals norska dotterbolag Joma Gruver igångsatt arbete med den s k reguleringsplanen som är en del av den norska tillståndsprocessen för att starta gruvverksamhet. Reguleringsplanen består av två delar. Den ena delen utgörs av en planbeskrivning som anger vilket industriområde som kommer tas i bruk och bestämmelser för detta. Den andra delen består av ett antal socioekonomiska konsekvensutredningar. I detta fall uppgår antalet delutredningar till ca 15 stycken och inkluderar bl a utredningar av påverkan på vatten, land, naturmångfald, samiska intressen och rendrift, kulturminnen, friluftsliv mm. Övergripande ansvarig för arbetet med reguleringsplanen är det norska konsultbolaget Multiconsult som har lång erfarenhet och expertkompetens inom dessa områden. Arbetet med reguleringsplan förväntas pågå under hela 2020 och en stor del av 2021.

Parallellt med reguleringsplan kommer även arbete igångsättas för framtagande av en uppdaterad mineralresursberäkning enligt internationell standard (National Instruments 43-101 eller JORC) ("MRE") samt en preliminär ekonomisk bedömning (s k Preliminary Economic Assessment, "PEA").

Detta arbete förväntas påbörjas under slutet av sommaren, så snart upphandling av en kvalificerad internationell konsult ("Competent Person") är färdig. Arbete med MRE och PEA förväntas pågå under hela 2020 och våren 2021. PEA:n kommer att visa dessa expertkonsulters bedömning av indikativa värden på Bolagets tillgångar Joma, Stekenjokk och Levi.

Styrelsen

Denna information är sådan information som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020 klockan 16:15 CET.

För mer information kontakta:

Anders Thorsell

Telefon: 0707732045

E-post: anders@nickelmountain.se

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken samt guldprojekten Haveri i Finland samt Kattisavan i Sverige.

Nickelprojekten: Rönnbäckenprojektet innefattar enligt SRK en resurs om 668 miljoner ton enligt kategorierna "measured & indicated". Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde.

Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Guldprojekten: Haveri ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources AB:s ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMR:s framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Förvärv av 98% av Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört

Pressmeddelande Stockholm den 8 september 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget") har idag beslutat om tilldelning av 10 384 902 aktier i Bolaget mot vederlag av 944 082 aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral"), motsvarande 98,1% av alla utestående aktier i Vilhelmina Mineral.
Nytt antal aktier efter registrering

13 juli 2020

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget


Nickel Mountain Resources utser ny VD

8 juli 2020

Nickel Mountain Resources AB:s ("NMR" och "Bolaget") styrelse har idag utsett Peter Hjorth till ny VD. Tidigare VD Anders Thorsell övergår till att ansvara för försäljning av oljeverksamheten i Ryssland samt IR-frågor.


Nytt antal aktier efter registrering

3 juli 2020

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget


Förvärv av 95% av Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört

3 juli 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget") har idag beslutat om tilldelning av 292 491 276 aktier i Bolaget mot vederlag av 26 590 166 aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral"), motsvarande 94,7% av alla utestående aktier i Vilhelmina Mineral.


Stämmokommuniké från Årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ)

30 juni 2020

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 30 juni 2020 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Kvittningsemission till rådgivaren för Vilhelminaaffären

29 juni 2020

Med anledning av att Nickel Mountain Resources AB (publ)s ("NMR" eller "Bolaget") förvärv av Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") har Bolagets rådgivare för affären rätt till en ersättning om 1 113 072,14 kronor samt vidare ett antal teckningsoptioner. Parterna har enats om att ersättningen skall kvittas mot aktier i Bolaget. Därmed har Bolaget idag beslutat att emittera 10 221 671 aktier (baserat på stängningskurs för Bolagets aktie fredagen den 26 juni 2020) samt 44 miljoner teckningsoptioner som kan tecknas till en kurs om 0,35 kronor per aktie senast den 30 juni 2022 och vid fullt utnyttjande skulle tillföra Bolaget 15,4 miljoner kronor.


Strategi för fortsatt utveckling av verksamheten

23 juni 2020

Med anledning av att Nickel Mountain Resources AB (publ)s ("NMR" eller "Bolaget") förvärv av Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") är i slutförandefasen där NMR inom kort beräknas inneha mer än 90 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral, så vill NMR uttala sig om den grundläggande strategin för den framtida verksamheten.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted