Nickel Mountain Resources AB (publ) har bytt namn till Bluelake Mineral AB (publ)

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Nickel Mountain Resources AB (publ) till Bluelake Mineral AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.

Den 17 december 2020 beslutade den extra bolagsstämman i Nickel Mountain Resources AB (publ) att bolaget ska byta namn till Bluelake Mineral AB (publ). Namnändringen är numera registrerad vid Bolagsverket.

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med tisdagen den 29 december 2020. Nytt listningsnamn kommer att vara Bluelake Mineral och nytt kortnamn för aktien kommer att vara BLUE. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.

____________

Stockholm, december 2020
Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Nickel Mountain Resources AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: info@nickelmountain.se

Ytterligare information om Bolaget

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld.

Bolaget äger ca 95% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om ca 574 miljoner ton med halten 0,0174% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Bluelake Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 april 2021 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.


Announcement of Extraordinary General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ)

The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ), company registration no 556493-3199 (the "Company"), are hereby invited to participate in the Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held April 30, 2021 at 10 am at Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sweden.


Förvärv av ytterligare aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" eller "Bolaget") har idag beslutat om tilldelning av 177 603 aktier i Bolaget mot vederlag av 330 726 aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") varefter Bolaget innehar sammanlagt 99,2 procent av alla utestående aktier i Vilhelmina Mineral.


Acquisition of additional shares in Vilhelmina Mineral AB (publ) has now been completed

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" or the "Company") has today decided to allot 177,603 shares in the Company against consideration of 330,726 shares in Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral"), after which the Company holds a total of 99.2 percent of all outstanding shares in Vilhelmina Mineral.


Styrelseledamot i Bluelake Mineral åtalas

Bluelake Mineral AB (publ)s ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") styrelseledamot Anders Thorsell ("Ledamoten") åtalas för insiderbrott. Ledamoten har på egen begäran valt att avgå från styrelsen.


Styrelseledamot i Bluelake Mineral utreds

Styrelsen för Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har informerats om att Ekobrottsmyndigheten utreder Bolagets styrelseledamot Anders Thorsell ("Ledamoten") för misstänkt insiderbrott till följd av aktiehandel för annans räkning i Bolagets aktier.


Bluelake Mineral beslutar om apportemission som en del i förvärvet av resterande aktier i Vilhelmina Mineral

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") Bluelake Mineral har idag beslutat att erbjuda resterande aktieägare i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") att sälja samtliga sina aktier i Vilhelmina Mineral till Bolaget mot erhållandet av nyemitterade aktier i Bolaget (genom apportemission) till samma vederlag och i övrigt på i huvudsak samma villkor som för den försäljning av aktier i Vilhelmina Mineral till Bolaget som genomfördes sommaren 2020, beaktat sammanläggningen av aktier i Bolaget som beslutades på extra bolagsstämma den 17 december 2020. Styrelsen har som ett resultat därav idag fattat beslut om att genomföra en nyemission av högst 298 767 aktier ("Apportemissionen") genom betalning med apport av högst 543 214 aktier ("Apportegendomen") i Vilhelmina Mineral motsvarande ca 1,9 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral.


Bluelake Mineral decides on a non-cash share issue as part of the acquisition of remaining shares in Vilhelmina Mineral

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or "the Company") Bluelake Mineral today decided to offer the remaining shareholders in Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") to sell all their shares in Vilhelmina Mineral to the Company in exchange for receipt of newly issued shares in the Company (through a non-cash share issue) for the same consideration and otherwise on essentially the same terms as the sale of shares in Vilhelmina Mineral to the Company that took place in the summer of 2020, taking into account the reverse share split in the Company resolved at the Extraordinary General Meeting on December 17, 2020. As a result, the Board today decided to carry out a new issue of a maximum of 298,767 shares (the "Non-Cash Issue") through payment in kind of a maximum of 543,214 shares (the "Non-Cash Property") in Vilhelmina Mineral corresponding to approximately 1.9 percent of the shares in Vilhelmina Mineral.


Bluelake Mineral offentliggör bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet 2020 (oktober - december)

 • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till -1,6 (0,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -3,8 (-7,2) mkr
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,01 (-0,02) kr

Helåret 2020 (januari - december)

 • Intäkterna för helåret 2020 uppgick till 1,2 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret 2020 uppgick till -3,8 (-0,2) mkr
 • Resultatet efter skatt för året uppgick till -274,1 (-5,8) mkr
 • Resultatet per aktie under helåret uppgick till -0,48 (-0,01) kr

Bluelake Mineral announces financial report for fourth quarter and full year 2020

Fourth Quarter 2020 (October - December 2020)

 • Revenue in fourth quarter amounts to MSEK 0.0 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for fourth quarter amounts to MSEK -1.6 (0.0)
 • After-tax result for the fourth quarter amounts to MSEK -3.8 (-7.2)
 • Result per share for fourth quarter amounts to SEK -0.01 (-0.02)

Full Year 2020 (January - December 2020)

 • Revenue for full year 2020 amounts to MSEK 1.2 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for 12 months 2020 amounts to MSEK -3.8 (-0,2)
 • After-tax result for full year 2020 amounts to MSEK -274.1 (-5.8)
 • Result per share for full year 2020 amounts to SEK -0.48 (-0.01)

Bluelake Mineral has appointed SRK Consulting to conduct updated mineral resource estimates for Joma and Stekenjokk-Levi

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "The Company") has, via Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, entered into an agreement (the "Agreement") with SRK Consulting AB ("SRK Consulting") to conduct updated mineral resource estimates ("MRE") for the mineralizations in Joma in Norway and in Stekenjokk-Levi in Sweden.


Bluelake Mineral anlitar SRK Consulting för genomförande av uppdaterad mineralresursberäkning i Joma och Stekenjokk-Levi

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS, ingått avtal ("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK Consulting") avseende genomförande av en uppdaterad mineralresursberäkning ("MRE") för mineraliseringar Joma i Norge samt för Stekenjokk-Levi i Sverige.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted