Bluelake Minerals dotterbolag Vilhelmina Mineral har inlämnat ansökan om Natura 2000-tillstånd

Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") via sitt svenska dotterbolag Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") ansökt om bearbetningskoncession inom undersökningstillstånden Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen i Jämtland har i sitt yttrande till Bergsstaten tidigare tillstyrkt att bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 ska beviljas. Länsstyrelsen i Västerbotten har under pågående prövning av koncessionsansökan dock meddelat att en prövning enligt Natura 2000 behövs för bägge de ansökta bearbetningskoncessionerna innan en slutlig bedömning kan ske. Vilhelmina Mineral har nu därför lämnat in en separat ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken till Länsstyrelsen i Västerbotten.

Under pågående prövning av Vilhelmina Minerals ansökan om bearbetningskoncession hos Bergsstaten meddelade Länsstyrelsen att det behövdes ett särskilt samråd om påverkan på det närliggande Natura 2000-området. Därför genomfördes ett undersökningssamråd i maj 2020 mellan Länsstyrelsen i Västerbotten och Vilhelmina Mineral, varefter en samrådsrapport inlämnades av Bolaget i juli 2020. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade därefter att det behövs en Natura 2000-prövning för båda koncessionsområdena innan slutgiltigt ställningstagande gällande ansökta bearbetningskoncessioner kan ske. Vidare har Länsstyrelsen i Västerbotten gjort bedömningen att den samrådsrapport som skickades in efter undersökningsområdet håller omfattning och kvalitet som ett avgränsningssamråd. Länsstyrelsen anser därför att inlämnad samrådsrapport är att anse som avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 - 32 §§ miljöbalken, inom ramen för en specifik miljöbedömning.

Efter genomfört samråd har Vilhelmina inom ramen för miljöbedömningen enligt miljöbalken tagit fram en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) vari den planerade verksamhetens påverkan på Natura 2000-området beskrivs. Denna MKB och en ansökan om tillstånd till att verksamheten ska få bedrivas i och i anslutning till Natura 2000-området har nu inlämnats till Länsstyrelsen i Västerbotten. Länsstyrelsen kommer nu att handlägga denna ansökan och pröva om ett sådant tillstånd kan beviljas. Efter att Vilhelmina Mineral har erhållit det ansökta tillståndet kan prövningen av ansökan om bearbetningskoncession återupptas av Bergsstaten.

___________

Stockholm, april 2021
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: info@bluelakemineral.com

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om ca 574 miljoner ton med halten 0,174% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa ägs idag av Bolagets helägda dotterdotterbolag Mezhlisa Resources AB som i sin tur ägs av Bolagets helägda dotterbolag Mezhlisa Holding AB (publ). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential. Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 30 april 2021 har beslutats att samtliga aktier i Mezhlisa Holding AB (publ) ska delas ut till aktieägarna i Bolaget. Avstämningsdag för utdelning av aktierna är den 12 maj 2021.

Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar att Natura 2000-utredning behöver kompletteras

Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") via sitt svenska dotterbolag Vilhelmina Mineral AB ("Vilhelmina Mineral") ansökt om bearbetningskoncession inom undersökningstillstånden Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen i Jämtland har i sitt yttrande till Bergsstaten tidigare tillstyrkt att bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 ska beviljas. Länsstyrelsen i Västerbotten har under pågående prövning av koncessionsansökan dock som tidigare meddelats angett att en prövning enligt Natura 2000 behövs för bägge de ansökta bearbetningskoncessionerna innan en slutlig bedömning kan ske. Vilhelmina Mineral lämnade därför den 3 maj 2021 in en separat ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västerbotten har nu efter genomgång av denna utredning meddelat att en komplettering behöver ske.


The County Administrative Board of Västerbotten has decided that the application for Natura 2000 permit must be supplemented with additional information

As previously announced, Bluelake Mineral AB (pull) ("Bluelake Mineral" or "the Company"), has via its Swedish subsidiary Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") applied for an exploitation concession within the exploration permits Levi K no. 1 and Stekenjokk K no. 1 in Vilhelmina municipality. In its statement to the Swedish Mining Directorate, the County Administrative Board of Jämtland has previously recommended that an exploitation concession for Stekenjokk K no. 1 should be granted. However, during the ongoing examination of the exploitation concession application, the County Administrative Board of Västerbotten has declared that an examination according to Natura 2000 is required for both of the applied exploitation concessions before a final assessment can be made. Therefore, Vilhelmina Mineral submitted a separate application for a Natura 2000 permit on May 3, 2021 in accordance with the Environmental Act to the County Administrative Board of Västerbotten. After reviewing this application, the County Administrative Board of Västerbotten now has announced that the application must be supplemented with further information.


Bluelake Mineral lämnar uppdatering kring arbetet med mineralresursberäkningar för Joma och Stekenjokk-Levi

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, som tidigare meddelats i februari 2021, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ingått avtal ("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK") om att genomföra uppdaterad mineralresursberäkning ("Mineral Resource Estimates" och "MRE") av mineralisering i Joma (Norge) och Stekenjokk-Levi (Sverige). Ny provtagning av arkiverad borrkärna från historisk borrning och validering av databaser från både Joma och Stekenjokk-Levi har nu slutförts. Vidare har 3D-modellering av mineraliseringszoner i Joma skett och nu pågår geostatistisk interpolering av halter av koppar och zink. Publicering av MRE kommer att ske så snart ytterligare teknisk granskning och validering av blockmodell av mineralisering har slutförts.


Bluelake Mineral provides a status update on the mineral resource estimates for the Joma project, Norway, and the Stekenjokk-Levi project, Sweden

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "the Company"), has as previously announced in February 2021, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS entered into an agreement (the "Agreement") with SRK Consulting AB ("SRK") to conduct Mineral Resource Estimates ("MRE") for mineralization at Joma (Norway) and Stekenjokk-Levi (Sweden). Re-sampling of historical archived drill core for database validation from both Joma and Stekenjokk-Levi has now been completed as well as 3D modelling of mineralisation zones at Joma, with current efforts on geostatistical interpolation of copper and zinc grades. Publication of MRE report is pending the completion of additional technical review and validation of the block model following the interpolation.


Teckningsoptioner i incitamentsprogram tecknade av ledande befattningshavare

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet av teckningen av de teckningsoptioner för ledande befattningshavare respektive styrelseledamöter som beslutades om på årsstämman den 26 maj 2021. Ledande befattningshavare bestående av Bolagets verkställande direktör, ekonomiansvarige och chefsgeolog har tecknat totalt 1 560 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av 1 560 000 aktier i Bolaget varvid aktiekapitalet vid full teckning kan öka med högst 156 000 kronor.


Warrants in incentive program subscribed by senior executives

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or the "Company") today announces the outcome of the subscription for warrants for senior executives and board members resolved upon at the Annual General Meeting on May 26, 2021. Senior executives consisting of the Company's CEO, CFO and chief geologist have subscribed for a total of 1,560,000 warrants entitling to subscription for 1,560,000 new shares in the Company, whereby the share capital in the event of full subscription would increase by a maximum of SEK 156,000.


Fördelning av anskaffningsutgift avseende Bluelake Minerals utdelning av aktier i Mezhlisa Holding

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har i enlighet med beslut från extra bolagsstämma den 30 april 2021 genomfört en utdelning av samtliga aktier i Mezhlisa Holding AB (publ) ("Mezhlisa"). Avstämningsdagen var den 12 maj 2021. Skatteverket har publicerat information om fördelning av anskaffningsutgiften med tillämpning av den s k lex Asea.


Distribution of acquisition cost related to Bluelake Mineral's distribution of shares in Mezhlisa Holding

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or "the Company") has, in accordance with a resolution from the Extraordinary General Meeting on April 30, 2021, made a dividend in kind of all shares in Mezhlisa Holding AB (publ) ("Mezhlisa"). The record date was May 12, 2021. The Swedish Tax Agency has published information on the distribution of the acquisition cost based on the so called Lex Asea.


Publicering av utredningar i samband med ansökan om sakbehandling av reguleringsplan för Jomagruvan

Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") och dess norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt arbetet med tillståndsprocessen i Norge och anlitat teknik- och miljökonsulten Multiconsult Norge AS för genomförande av s k planprocess, konsekvensutredning och reguleringsplan. Arbetet fortlöper enligt plan med att förankra gruvprojektet med myndigheter och lokala och regionala intressenter. Bolaget publicerar härmed ett 20-tal dokument som utgör huvuddelen av ansökan om sakbehandling av reguleringsplan hos Røyrvik kommun där Jomagruvan ligger. Reguleringsplanen med konsekvensutredningar ska behandlas i ett s k regionalt planforum den 16 juni och dokumenten utgör underlag för detta möte. I detta möte kommer frågor rörande rennäring och miljö vara huvudsakliga frågeställningar.


Publication of impact assessment reports in conjunction with application for approval of zoning plan for Joma mine

As previously announced, Bluelake Mineral AB (publ), ("the Company" or " Bluelake Mineral") and its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, have continued work related to the permitting process in Norway and hired environmental consultant Multiconsult Norge AS for the implementation of the so-called planning process, including a number of impact assessment studies and a zoning plan. The work is proceeding according to plan with a constructive dialogue with authorities and local and regional stakeholders. The Company hereby publishes some 20 documents that make up the major part of the of the application for approval of the zoning plan at Røyrvik municipality where the Joma mine is located. The zoning plan with impact assessments will be discussed in a so-called regional planning forum on June 16 and the documents form the basis for this meeting. In this meeting, issues concerning reindeer husbandry and the environment will be the main topics.


Kommuniké från årsstämma i Bluelake Mineral

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") har den 26 maj 2021 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Bulletin from Annual General Meeting in Bluelake Mineral

The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" or the "Company") have held an Annual General Meeting on May 26, 2021 (the "AGM") whereby the following main decisions were made.


Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Första kvartalet 2021 (januari - mars)

  • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,01) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -1,5 (-0,01) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -3,1 (8,3) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,004 (0,02) kr

Bluelake Mineral announces financial report for first quarter 2021

First Quarter 2021 (January - March)

  • Revenue in first quarter amounts to MSEK 0.0 (0.01)
  • Exploration and evaluation costs for first quarter amounts to MSEK -1.5 (-0.01)
  • After-tax result for the first amounts to MSEK -3.1 (8.3)
  • Result per share for first quarter amounts to SEK -0.004 (0.02)

Bluelake Mineral genomför riktad nyemission

Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman 2020-12-17, beslutat om en till KAZ Invest AB ("KAZ Invest") riktad nyemission av högst 6 837 607 aktier till en teckningskurs om 1,17 kronor per aktie, det vill säga till ett sammanlagt värde om 8 MSEK.


Bluelake Mineral carries out a directed share issue

The Board of Directors of Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or "the Company") has today, with the support of an authorization from the Extraordinary General Meeting held 2020-12-17, decided on a new share issue directed towards KAZ Invest AB ("KAZ Invest") of a maximum of 6,837,607 shares at a subscription price of SEK 1.17 per share at a total value of 8 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted