Bluelake Mineral inleder strategisk översyn av dotterbolaget Nickel Mountain och nickelprojektet Rönnbäcken

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har beslutat att inleda en översyn av strategiska alternativ för sitt dotterbolag Nickel Mountain AB ("Nickel Mountain"), som innehar nickelprojektet Rönnbäcken, för att maximera dess framtida potential. Rönnbäcken är en av de största, oexploaterade nickelfyndigheterna i Europa med potential att utgöra en strategisk resurs för både den europeiska batteribranschen och stålbranschen.


Bluelake Mineral initiates a strategic review of subsidiary Nickel Mountain and Rönnbäcken nickel project

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or the "Company") has decided to initiate a review of strategic alternatives for its subsidiary Nickel Mountain AB ("Nickel Mountain"), which holds the nickel project Rönnbäcken, in order to maximize its future potential. Rönnbäcken is one of the largest, unexploited nickel deposits in Europe with the potential as a strategic resource for both the European battery technology vertical and the European steel vertical.


Bluelake Mineral har erhållit förlängning av fyra undersökningstillstånd

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har via sina svenska dotterbolag Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") och Nickel Mountain AB ("Nickel Mountain") från Bergsstaten meddelats att följande fyra undersökningstillstånd förlängs med ett år: Kattisavan nr 4 (guld), Orrbäcken nr 4 (nickel), Blåsjön Syd nr 2 och Ankarvattnet nr 2 (koppar och zink).


Bluelake Mineral has obtained extension of four exploration permits

Bluelake Mineral AB (publ) ("the Company" or "Bluelake Mineral"), has via its Swedish subsidiaries Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") and Nickel Mountain AB ("Nickel Mountain") from the Swedish Mining Inspectorate obtained extension with one year for each of four exploration permits named Kattisavan nr 4 (gold), Orrbäcken nr 4 (nickel), Blåsjön Syd nr 2 and Ankarvattnet nr 2 (copper and zinc)


Bluelake Minerals dotterbolag Vilhelmina Mineral har inlämnat ansökan om Natura 2000-tillstånd

Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") via sitt svenska dotterbolag Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") ansökt om bearbetningskoncession inom undersökningstillstånden Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen i Jämtland har i sitt yttrande till Bergsstaten tidigare tillstyrkt att bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 ska beviljas. Länsstyrelsen i Västerbotten har under pågående prövning av koncessionsansökan dock meddelat att en prövning enligt Natura 2000 behövs för bägge de ansökta bearbetningskoncessionerna innan en slutlig bedömning kan ske. Vilhelmina Mineral har nu därför lämnat in en separat ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken till Länsstyrelsen i Västerbotten.


Bluelake Mineral's subsidiary Vilhelmina Mineral has submitted application for Natura 2000 permit

As previously announced, Bluelake Mineral AB (publ) ("the Company" or "Bluelake Mineral"), has via its Swedish subsidiary Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") applied for an exploitation concession within the exploration permits Levi K no. 1 and Stekenjokk K no. 1 in Vilhelmina municipality. In its statement to the Swedish Mining Directorate, the County Administrative Board of Jämtland has previously recommended that an exploitation concession for Stekenjokk K no. 1 should be granted. However, during the ongoing examination of the exploitation concession application the County Administrative Board of Västerbotten has declared that an examination according to Natura 2000 is required for both of the applied exploitation concessions before a final assessment can be made. Therefore, Vilhelmina Mineral has now submitted a separate application for a Natura 2000 permit in accordance with the Environmental Act to the County Administrative Board of Västerbotten.


Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Bluelake Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") har idag den 30 april 2021 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Bluelake Mineral AB (publ) offentliggör årsredovisning 2020

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" eller "Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bluelakemineral.com.


Bluelake Mineral AB (publ) announces annual report for 2020

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" or "the Company") hereby published the annual report for 2020. The annual report has been audited by the Company's auditor and is also available at the Company's website www.bluelakemineral.com. 


Kallelse till årsstämma i Bluelake Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2021 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.


Invitation to Annual General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ)

The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ), company registration no 556493-3199 (the "Company"), are hereby invited to participate in the Annual General Meeting ("AGM") which is held on May 26, 2021 at 10 am at Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sweden.
Kallelse till extra bolagsstämma i Bluelake Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 april 2021 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.


Announcement of Extraordinary General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ)

The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ), company registration no 556493-3199 (the "Company"), are hereby invited to participate in the Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held April 30, 2021 at 10 am at Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sweden.


Förvärv av ytterligare aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake" eller "Bolaget") har idag beslutat om tilldelning av 177 603 aktier i Bolaget mot vederlag av 330 726 aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") varefter Bolaget innehar sammanlagt 99,2 procent av alla utestående aktier i Vilhelmina Mineral.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted