Rättelse: Delårsrapport januari-mars 2021

Den igår lämnade delårsrapporten saknade MAR-etikett, vilken kompletterats här.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2021.

Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI-MARS

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 323 (2 170) KSEK, vilket är en minskning med ca 39% i jämförelse med samma period 2020.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -544 (-712) KSEK.

Den minskade omsättningen och det förbättrade resultatet under perioden beror främst på lägre aktivitet för Bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19.

Bolaget har tillförts 3 010 KSEK i form av konvertibelt lån.

Nexar Football har tecknat ett avtal med det nigerianska statliga mediabolaget Nigerian Television Authority (NTA) med en räckvidd om 30 miljoner tittare.

Nexars spanska radioformat framröstat som bästa underhållningsprogram i Valencia-regionen.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Joachim Kamph, VD i Nexar i Football AB, utses till ny VD i Nexar Group AB.

Nexar Football ingår samarbetsavtal med Self Made Academy med exklusivitet i Nigeria, Ghana, Benin, Senegal och Elfenbenskusten.

Nexar Football tecknar samarbetsavtal med fotbollsagenten Patrick Mörk.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj kl 2021 kl 22.00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, e-post [email protected] Olof Hermelin, CFO, e-post [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.
BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2022.


ÅRSREDOVISNING 2021 FINNS NU TILLGÄNGLIG

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.


Kallelse till årsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.


BESLUT FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 29 mars 2022. Stämman hölls genom poströstning utan fysiskt deltagande.


Kallelse till extra bolagsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 mars 2022.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2021

OKTOBER - DECEMBER 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden 6 (1 426) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -921 (-808) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 113 KSEK i jämförelse med samma period 2020.

JANUARI - DECEMBER 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 709 (5 469) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -3 610 (-4 491) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 881 KSEK i jämförelse med samma period 2020
  • Den minskade omsättningen beror på lägre aktivitet för bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19 samt fokus på produktion av TV-formatet Football Dreamz, vars intäkter kommer att visa sig from 2022 och framåt. Det förbättrade resultatet beror på kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted