DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2021

JANUARI - MARS 2021

· Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 323 (2 170) KSEK

· Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -544 (-712) KSEK.

· Den minskade omsättningen och det förbättrade resultatet under perioden beror på främst lägre aktivitet för Bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19

· Bolaget har tillförts 3 310 KSEK i form av konvertibelt lån genom emission av 43 000 000 konvertibler till 0,07 SEK.

· Nexar Football har tecknat ett avtal med det nigerianska statliga mediabolaget Nigerian Television Authority (NTA) med en räckvidd om 30 miljoner tittare.

· Nexars spanska radioformat framröstat som bästa underhållningsprogram i Valencia-regionen

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Joachim Kamph, VD i Nexar i Football AB, utses till ny VD i Nexar Group AB

· Nexar Football ingår samarbetsavtal med Self Made Academy med exklusivitet i Nigeria, Ghana, Benin, Senegal och Elfenbenskusten

· Nexar Football tecknar samarbetsavtal med fotbollsagenten Patrick Mörk

VERKSAMHETEN UNDER JANUARI-MARS

Radiokoncept

Första kvartalet var även det påverkat av Covid-19, vilket visade sig i en lägre aktivitet i det spanska dotterbolaget Nexar Productions SL. Nexars spanska radioformat har dock rönt uppskattning av lyssnarna och blivit framröstat som bästa underhållningsprogram i Valencia-regionen. Bolaget fortsätter att producera sitt framgångsrika radioformat PEDRIEM FER-HO MILLOR till mediabolaget A punt. Bolaget tog, som kommunicerades i oktober 2020, en radioproduktionsorder på 3 MSEK. Denna avser radioproduktion under januari-juni 2021. Målsättningen är att fortsätta utveckla formatet ytterligare i syfte att göra bolaget mer attraktivt och därmed generera nya kunder och ökade intäkter.

Football Dreamz och player management

Nexar Football AB har under perioden fortsatt att förhandla med flera större mediebolag avseende sändningsrättigheterna till Football Dreamz. Produktionen av 13 avsnitt i Cotonou i Benin är i full gång och inspelning planeras med start i mitten av juli för att distribueras under augusti i det nigerianska statliga mediabolaget Nigerian Television Authority (NTA). Diskussioner och förhandlingar förs med flera TV-bolag om distributionsavtal främst på den afrikanska marknaden.

Bolaget har vidare genomfört olika kvalificeringsprogram främst i Benin och Nigeria men även i andra länder främst i Västafrika där unga talangfulla spelare har valts ut att medverka i tv programmet Football Dreamz.

Bolagets Player Management har trots rådande coronapandemi lyckats teckna representationsavtal med fem unga talangfulla spelare från Västafrika (Niger, Togo, Burkina Faso) där fyra av spelarna representerar sina respektive U17 landslag och är uttagna till att delta i Football Dreamz under juli/augusti.

Bolagets artister

Samtliga artisters avtal är uppsagda. En utvärdering pågår nu av de båda engelska bolagen Nexar Music och Nexar Entertainment och deras framtid.

Moderbolaget

Vi har under kvartalet genomfört både kostnadsbesparingar och organisationsförändringar som är till godo för företaget både på kort och lång sikt. Som ett led i detta har Joachim Kamph, VD för Nexar Football AB, även utsetts till VD för Nexar Group AB.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nexar Football AB har tecknat avtal med Self Made Academy. Self Made Academy är en tränings-App som hjälper fotbollsspelare att utvecklas med en tydlig personlig träningsplan för olika ålderskategorier. Träningsuppläggen följer spelarnas utvecklingskurva genom regelbundna tester och specialanpassade övningar. Bolagets målsättning är att nå en försäljning av Self Made Appen till sju tusen spelare under 2021. En viktig faktor för att uppnå målet är produktplaceringen som sker i tv-programmet Football Dreamz med möjlighet till över 30 miljoner tittare i Nigeria.

Avtal har även tecknats med agenten Patrick Mörk gällande medverkan i Tv formatet Football Dreamz. Samarbetet med fotbollsagenten Patrick Mörk innebär att Nexar Football får tillgång till spetskompetens när det gäller att marknadsföra och placera spelare från tv-programmet Football Dreamz i professionella fotbollsklubbar. Samarbetet innebär även att Patrick Mörk medverkar i ett antal episoder av Football Dreamz som expert och beskriver sin roll som agent, sitt arbete kring scouting och hur kravbilden ser ut för unga talangfulla afrikanska spelare, på väg mot en professionell karriär.

Förutom att Joachim Kamph, som ovan nämnts, utsetts till ny VD för Nexar Group AB beslutades därefter vid årsstämman i april om en riktad apportemission till Joachim Kamph, som ende minoritetsaktieägare i Nexar Football AB. Apportemissionen omfattade 10 000 000 aktier som vederlag för hans samtliga aktier i Nexar Football AB samt 7 000 000 teckningsoptioner. Joachim Kamph har tecknat dessa 10 000 000 aktier. Apportemissionen innebär att antalet aktier ökar från 131 714 950 st till 141 714 950 st, vilket innebär en utspädning med ca 7%. Villkoren för teckningsoptionerna innebär rätt att för varje option teckna en ny aktie för 0,12 kr under perioden 3 januari - 22 april 2022.

KOMMENTARER TILL FINANSIELL INFORMATION

Omsättning och resultat

Under det första kvartalet 2021 uppgick koncernens omsättning till 1 323 (2 170) KSEK, vilket är en minskning med 39% jämfört med utfallet 2020. Minskningen beror på huvudsakligen på lägre aktivitet i det spanska dotterbolaget jämfört med 2020 till följd av coronapandemin.

Koncernens nettoresultat under perioden var -554 (-712) KSEK, vilket var en förbättring med 158 KSEK jämfört med motsvarande period 2020.

Finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick under kvartalet till 1 667 (-620) KSEK. Bolaget genomförde en emission av konvertibelt skuldebrev, vilket inbringade 3 010 KSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 580 (265) KSEK.

Årsstämma

Bolaget höll årsstämma den 29 april 2021. Stämman beslutade att omvälja Sverker Littorin, Anders Petersen, Mats Jakobsson och Joachim Kamph som styrelseledamöter, med Sverker Littorin som ordförande. Vidare beslutades att ingen utdelning sker. Stämman beslutade dessutom att genomföra en riktad apportemission till Joachim Kamph, se ovan.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad enligt (1995:1554) Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisningen omfattar Nexar Group AB (publ) samt dotterbolagen Nexar Football AB, Nexar Productions SL, Nexar Entertainment Ltd och Nexar Music Ltd.

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan-jun 2021 - 26 augusti 2021 Delårsrapport jan-okt 2021 - 25 november 2021

Styrelsen 27 maj 2021

KONTAKTINFORMATION

Joachim Kamph, VD, [email protected] Olof Hermelin, CFO, [email protected]

RÄKENSKAPER FÖR KONCERNEN OCH MODERBOLAGET, KSEK

Resultaträkningar

Koncernens resultaträkning

Januari - mars

Helår

2021

2020

2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

1 323

2 170

5 469

Övriga rörelseintäkter

15

-

321

Summa rörelseintäkter

1 338

2 170

5 790

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader

-38

-143

-258

Övriga externa kostnader

-720

-928

-3 455

Personalkostnader

-1 093

-1 911

-6 299

Av-och nedskrivningar

-8

-67

-264

Summa kostnader

-1 858

-3 049

-10 276

Rörelseresultat

-520

-879

-4 486

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-

-

3

Räntekostnader och liknande resultatposter

-34

-6

-8

Summa resultat från finansiella poster

-34

-6

-5

Resultat efter finansiella poster

-554

-885

-4 491

Minoritetsintresse

-

173

-

Skatt

-

-

-

Periodens resultat

-554

-712

-4 491

Moderbolagets resultaträkning

Januari - mars

Helår

2021

2020

2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Koncernomsättning

-

120

213

Övriga rörelseintäkter

15

-

320

Summa rörelseintäkter

15

120

533

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-460

-579

-2 007

Personalkostnader

-47

-428

-1 702

Nedskrivning av koncerninterna fordringar

-

-

-2 080

Av-och nedskrivningar

-

-63

-250

Summa kostnader

-507

-1 070

-6 039

Rörelseresultat

-492

-950

-5 506

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-

-

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-34

-5

-5

Summa resultat från finansiella poster

-34

-5

-5

Resultat efter finansiella poster

-526

-955

-5 511

Skatt

-

-

-

Periodens resultat

-526

-955

-5 511

Balansräkningar

Koncernens balansräkning

31-mar

31-dec

2021

2020

2020

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

- Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-

188

-

Materiella anläggningstillgångar

- Inventarier, verktyg och installationer

25

34

33

Summa anläggningstillgångar

25

222

33

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

775

1 727

176

Övriga fordringar

58

406

162

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

121

620

274

Kassa och bank

2 580

265

913

Summa omsättningstillgångar

3 535

3 018

1 525

SUMMA TILLGÅNGAR

3 560

3 240

1 558

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital

2 634

2 048

2 634

Aktiekapital, ej registrerat

-

267

-

Övrigt tillskjutet kapital

42 043

40 771

42 043

Annat eget kapital (inkl periodens resultat)

-46 065

-39 405

-45 266

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

-1 388

3 681

-589

Minoritetsintresse

-

-2 235

-

Kortfristiga skulder

Konvertibelt lån

3 010

-

-

Leverantörsskulder

801

609

748

Övriga kortfristiga skulder

881

419

976

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

256

766

423

Summa kortfristiga skulder

4 948

1 794

2 147

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 560

3 240

1 558

Moderbolagets balansräkning

31-mar

31-dec

2021

2020

2020

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

- Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-

188

-

Finansiella anläggningstillgångar

- Andelar i koncernföretag

1 820

1 240

1 820

Summa anläggningstillgångar

1 820

1 428

1 820

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

3 483

5 968

2 902

Övriga fordringar

15

175

107

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

25

39

19

Kassa och bank

1 706

80

295

Summa omsättningstillgångar

5 228

6 262

3 323

SUMMA TILLGÅNGAR

7 048

7 690

5 143

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

2 634

2 048

2 634

Aktiekapital, ej reg

-

267

-

Fritt eget kapital

Överkursfond

42 042

40 771

42 043

Balanserat resultat

-41 053

-35 550

-35 542

Periodens resultat

-526

-955

-5 511

Summa eget kapital

3 097

6 581

3 624

Kortfristiga skulder

Konvertibelt lån

3 010

-

-

Leverantörsskulder

629

594

607

Skulder till koncernföretag

-

-

57

Övriga kortfristiga skulder

195

415

562

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

116

100

293

Summa kortfristiga skulder

3 951

1 109

1 519

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 048

7 690

5 143

KASSAFLÖDESANALYSER, KSEK

Koncernen

Moderbolaget

Jan-mar -21

Jan-mar -20

2020

Jan-mar -21

Jan-mar -20

2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

-554

-712

-4 491

-526

-955

-5 511

Just för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar

8

67

264

-

63

250

Omräkningsdifferens

-245

-291

-180

-

-

15

Minoritetsintresse

-

-48

-

-

-

-

Kassaflöde före rörelsekapitalförändring

-791

-984

-4 407

-526

-892

-5 246

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar

-342

-1 722

420

-494

-1 700

1 455

Förändring av kortfristiga skulder

-210

-306

45

-579

-175

233

Kassaflöde från löpande verksamheten

-1 344

-3 012

-3 942

-1 599

-2 767

-3 558

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-

-7

-

-

-

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-117

-696

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-7

-

-117

-696

Finansieringsverksamheten

Emission av konvertibelt lån

3 010

-

-

3 010

-

-

Nyemission netto efter emissionskostnader

-

2 392

3 977

-

2 392

3 977

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 010

2 392

3 977

3 010

2 392

3 977

Kassaflöde under perioden, netto

1 667

-620

28

1 411

-492

-277

Likvida medel vid periodens början

913

885

885

295

572

572

Likvida medel vid periodens slut

2 580

265

913

1 706

80

295

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KSEK

Koncernen

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annan eget kapital, inkl periodens resultat

Totalt

Ingående Eget kapital 2020-01-01

2 048

38 644

-40 588

104

Omräkningsdifferens

-187

-187

Nyemission aktier

586

3 399

3 985

Årets resultat

-4 491

-4 491

Utgående Eget kapital 2020-12-31

2 634

42 043

-45 266

-589

Omräkningsdifferens

-245

-245

Periodens resultat

-554

-554

Utgående Eget kapital 2021-03-31

2 634

42 043

-46 065

-1 388

Moderbolaget

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Totalt

Ingående Eget kapital 2020-01-01

2 048

38 644

-30 760

-4 789

5 143

Omföring föregående års resultat

-4 789

4 789

0

Nyemission

586

3 399

3 985

Teckningsoptioner

7

7

Periodens resultat

-5 511

-5 511

Utgående Eget kapital 2020-12-31

2 634

42 043

-35 542

-5 511

3 624

Omföring föregående års resultat

-5 511

5 511

0

Periodens resultat

-526

-526

Utgående Eget kapital 2021-03-31

2 634

42 043

-41 053

-527

3 097

NYCKELTAL

Koncernen

Moderbolaget

31-mar

Helår

31-mar

Helår

2021

2020

2020

2021

2020

2020

Soliditet, %

-39%

114%

-38%

44%

86%

70%

Antal aktier vid periodens ingång

131 714 950

89 048 263

89 048 263

131 714 950

89 048 263

89 048 263

Antal aktier vid periodens utgång

131 714 950

102 381 617

131 714 950

131 714 950

102 381 617

131 714 950

Genomsnittligt antal aktier

131 714 950

95 714 940

113 048 278

131 714 950

95 714 940

113 048 278

Antal aktier vid periodens utgång efter full utspädning

181 079 272

109 060 238

138 079 272

181 079 272

109 060 238

138 079 272

Nettoresultat per aktie (SEK)

0,00

-0,01

-0,04

0,00

-0,01

-0,05

Eget kapital per aktie (SEK)

-0,01

0,04

0,00

0,02

0,06

0,03

Nerladdningsbara filer

Rättelse av delårsrapport januari-juni 2021

Eget kapital i moderbolaget är högre än rapporterat hänförlig till justering av apportemission


Ny CFO i Nexar Group AB


Delårsrapport januari-juni 2021

Lägre omsättning till följd av minskad aktivitet men förbättrat resultat till följd av kostnadsbesparingar.


Samarbete med Hammarby IF

Nexar Football har ingått samarbetsavtal med Hammarby IF om medverkan i TV-programmet Football Dreamz.


Rättelse: Delårsrapport januari-mars 2021

Den igår lämnade delårsrapporten saknade MAR-etikett, vilken kompletterats här.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted