På ordinarie bolagsstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ) den 29 april 2021 beslutades följande

Utdelning

Det fastställdes att utdelningen för räkenskapsåret 2020 fastställs till 1,50 kroner per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 3. maj 2020. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 6. maj 2020.

Styrelse och arvode

Samtliga stämmovalda styrelseledamöter; Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sörensen och Karl Kristian Bergman Jensen, omvaldes av årsstämman. Styrelsen omfattar, liksom 2020, fyra stämmovalda styrelseledamöter. Marinus Blaabjerg Sörensen omvaldes till styrelseordförande. Det fastställdes att styrelsearvodet sammanlagt skall utgöra 437 500 kronor att fördela med 187 500 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 125 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter.

Revisor

Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor. Det fastställdes att ersättning till revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Styrelsen fick bemyndigandet att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Valberedning

Det beslöts att etablera en valberedning som ska bestå av tre ledamöter från de fem röstmässigt största aktieägarna per årsskiftet samt styrelsens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om ordförande vid årsstämman samt förslag om bolagsstämmovalde ledamöter i styrelsen, styrelsens ordförande, arvode till icke anställda styrelseledamöter, i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden och i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag, Valberedningen skal på bolagsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag. Bolaget ska svara för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Det noteras att Karl Kristian Bergman Jensen, i egenskap av representant för huvudaktieägaren Vaccinium Holding ApS, och med hänsyn till Bolagets ägarstruktur är det naturliga valet som ordförande i Bolagets valberedning. Detta avviker från avsnitt 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning. Det ankommer dock på valberedningen att inom sig utse ordförande.

Malmö i april 2021, styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Karl Kristian Bergman Jensen, CEO +46 40-239520.
Ivan Ruscic, CFO +46 40-239520.
New Nordic Healthbrands AB (publ), SE-211 43 Malmö, telefon +040-239520, email: investor@newnordic.com.
Org. nr. 556698-0453.

Certified advisor: Mangold Fondkommission AB. +46 8 503 01 550, ca@mangold.se.

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden sedan 2007. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest effektiva och säkra kosttillskotten, naturliga läkemedel och kosmetiska produkter för specifika hälso- och skönhetsfrågor. New Nordics produkter finns nu tillgängliga i 40 länder i apotek, hälsobutiker, skönhetsbutiker og travel retail. New Nordic har sina egna mindre försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA, för att organisera lokala marknadsföringskampanjer, betjäna återförsäljare och för att betjäna slutkunderna. År 2020 var försäljningen 450MSEK. Nästan alla New Nordics produkter som säljs över hela världen tillverkas i Skandinavien. För mer information, besök www.newnordic.com.New Nordic Healthbrands AB (publ) Three Month Report January - March 2021

Q1 2021

 • Net sales amounted to MSEK 127,8 (112.3), an increase of 13.9 percent. In local currencies, the increase was 21.1 percent.
 • Gross margin decreased to 67.0 percent (71.6).
 • EBITDA increased to MSEK 13.4 (7.1).
 • Operating profit increased to MSEK 13.2 (6.9).
 • Profit after tax for the period increased to MSEK 10.4 (5.4).
 • Earnings per share after tax increased to SEK 1.68 (0.87).


Kallelse till Årstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ)

Aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Plats: Quality Hotel View
Adress: Hyllie Stationstorg 29, 215 32 Malmö
Tid: Torsdagen den 29 april 2021 kl. 10.00 orsdagen den 28 april 2016 kl 10.00.


New Nordic Healthbrands AB has decided to postpone the application for listing on Nasdaq Main Market Stockholm due to the Covid-19 pandemic. The new plan for listing is in 2022.

Following our announcement on February 28, 2020, we confirm that we are preparing for listing on Nasdaq Main Market Stockholm.

However, we have decided to postpone the application until the Covid-19 pandemic has eased.


New Nordic Healthbrands AB (publ) Full Year Report January - December 2020

FULL YEAR 2020

 • Net sales amounted to MSEK 450,1 (452,6), a decrease of 0.6 percent. In local currencies, there was an increase of 2.1 percent.
 • Gross margin decreased to 68.7 percent (69.7).
 • EBITDA decreased to MSEK 25.7 (36.9).
 • Operating profit decreased to MSEK 24.9 (36.3).
 • Profit after tax for the period decreased to MSEK 17.8 (28.1).
 • Earnings per share after tax decreased to SEK 2.87 (4.53).

Q4 2020

 • Net sales amounted to MSEK 117.8 (114.4), an increase of 3.0 percent. In local currencies, the increase was 8.4 percent.
 • Gross margin decreased to 67.1 percent (67.7).
 • EBITDA decreased to MSEK 5.7 (7.1).
 • Operating profit decreased to MSEK 5.5 (7.0).
 • Profit after tax for the period decreased to MSEK 2.7 (4.6).
 • Earnings per share decreased to SEK 0.43 (0.75).

New Nordic Healthbrands AB (publ) Three Month Report January - September 2020

NINE MONTHS 2020

 • Net sales amounted to MSEK 332.3 (338.2), an decrease of 1.8 percent. In local currencies, the decrease was 0.1 percent.
 • Gross margin decreased to 69.3 percent (70.4).
 • EBITDA decreased to MSEK 20.007 (29.8).
 • Operating profit decreased to MSEK 19.4 (29.3).
 • Profit after tax for the period increased to MSEK 15.1 (23.4).
 • Earnings per share after tax increased to SEK 3.23 (4.81).

Six Month Report January - June 2020

SIX MONTHS 2020

 • Net sales amounted to MSEK 217.0 (220.2), a decrease of 1.4 percent. In local currencies, the decrease was 1.2 percent.
 • Gross margin decreased to 70.1 percent (70.3).
 • EBITDA decreased to MSEK 11.8 (15.3).
 • Operating profit decreased to MSEK 11.4 (15.0).
 • Profit after tax for the period decreased to MSEK 8.6 (12.0).Earnings per share after tax decreased to SEK 1.40 (1.94).

Q2 2020

 • Net sales amounted to MSEK 104.8 (116.5), a decrease of 10.1 percent. In local currencies, the decrease was 9.9 percent.
 • Gross margin decreased to 68.5 percent (71.0).
 • EBITDA decreased to MSEK 4.8 (6.8).
 • Operating profit decreased to MSEK 4.5 (6.6).
 • Profit after tax for the period decreased to MSEK 3.3 (5.3).
 • Earnings per share after tax decreased to SEK 0.53 (0.85).Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted