Bokslutskommuniké 2019

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 92 736 tkr.
  • Per 31 december uppgick eget kapital till 141 886 tkr.
  • Skulderna uppgick till 472 210 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 360 000 tkr.
  • Bolagets soliditet var 23,10 %.

Övrig information
Under perioden har ny VD tillträtt i Nackahusen Holding AB. Ola Nilsson ersätts av Jarl Rudin som i sin tur är ersatt av Per-Axel Sundström. Krister Karjalainen har under perioden tillträtt som styrelseledamot.

Bolagets resultat för kommande halvårsperiod bedöms vara i nivå med senaste halvårsperiod.

Halvårsrapporten för Nackahusen Holding AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Tkr

2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Nettoomsättning

45 239

13 383

Rörelseresultat

34 983

6 363

Resultat efter fin poster

92 736

-29 733

Uppgifter på balansdagen:

Balansomslutning

614 097

613 359

Soliditet %

23,10

1,63

Information om publicering av finansiella rapporter

Nackahusen Holding AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 31 augusti 2020.

Stockholm den 20 februari 2020
Nackahusen Holding AB (publ)
Per-Axel Sundström

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport H1


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär