Nackahusen Holding AB (publ) påkallar skriftligt förfarande och lämnar meddelande om förändring av kontroll

Till innehavarna av de seniora säkerställda obligationerna med ISIN SE0009548100 ("Obligationerna") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten").

Emittenten meddelade den 12 augusti 2020 att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") och Genova Property Group AB (publ) gemensamt förvärvade Emittenten ("Förvärvet") genom ett joint venture och att Emittenten avsåg att initiera ett skriftligt förfarande för att erbjuda innehavare att förlänga obligationernas löptid till 15 augusti 2022 och för att släppa borgensåtagandet lämnat av Oscar Properties Holding AB (publ).

Förvärvet utgör en förändring av kontroll (enligt definitionen i obligationsvillkoren) och innehavare som inte vill förlänga löptiden för obligationerna erbjuds att få sina obligationer återköpta av SBB mot kontant vederlag till ett pris av 101 procent av det nominella beloppet jämte ränta fram till dagen för återköpet, i enlighet med obligationsvillkoren. Innehavare som vill få sina obligationer återköpta ska kontakta Emittenten genom kontaktuppgifterna nedan. Likvid för återköpet förväntas redovisas på eller omkring 10 september 2020.

Emittenten meddelar idag att den påkallar skriftligt förfarande för att bland annat förlänga obligationernas löptid och släppa borgensåtagandet. Vidare föreslår Emittenten att innehavarna, bland annat, godkänner alla nödvändiga justeringar av obligationsvillkoren för att återspegla Förvärvet och att innehavarna efterger möjligheten till åtgärder kopplade till den bristande efterlevnaden av Avsnitt 12.1 (Distributions) i obligationsvillkoren i samband med fullföljandet av Förvärvet.

För ytterligare information om det fullständiga förslaget hänvisas innehavarna till kallelsen till skriftligt förfarande och meddelandet om förändring av kontroll (eng. Notice of Written Procedure and Change of Control Event) som idag distribueras till innehavarna och publiceras på Emittentens webbplats

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Mail: ilija@sbbnorden.se

Nackahusen Holding AB (publ) meddelar resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 1 september 2020

Till innehavarna av den seniora säkerställda obligationen med ISIN SE0009548100 ("Obligationen") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten").


Nackahusen Holding AB (publ) announces the result of the written procedure instigated on 1 September 2020

To the holders of the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 (the "Bonds") issued by Nackahusen Holding AB (publ) (the "Issuer").


Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Finansiell översikt

 • Periodens resultat uppgick till -18,6 mkr (51,9)
 • Eget kapital uppgick till 118,5 mkr (101,1)
 • Likvida medel uppgick till 0,2 mkr (19,4)
 • Soliditet % 19 (18)

Nackahusen Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Nackahusen Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nackahusen.se.


Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2019

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 92 736 tkr.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 141 886 tkr.
 • Skulderna uppgick till 472 210 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 360 000 tkr.
 • Bolagets soliditet var 23,10 %.

Nackahusen Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 109 717 tkr.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 147 671 tkr.
 • Skulderna uppgick till 617 246 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 500 000 tkr.
 • Bolagets soliditet var 19,31%.


Nackahusen Holding AB (publ) erhåller godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100

Den 25 juni 2019 kallades, på Nackahusen Holding AB:s (publ) ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0009548100 där Bolaget bad obligationsinnehavarna att godkänna försäljningen av vissa kommersiella byggnader som ägs av Bolagets dotterbolag Nacka 5 AB ("Dotterbolaget") och att åtgärder vidtas i samband därmed på visst sätt (det "Skriftliga Förfarandet").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted