Nackahusen Holding AB (publ) initierar skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100

Nackahusen Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag instruerat agenten för bolagets obligationslån med ISIN SE0009548100 att kalla till ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna att godkänna försäljningen av vissa kommersiella byggnader som ägs av Bolagets dotterbolag Nacka 5 AB ("Dotterbolaget") och vidta åtgärder i samband därmed på visst sätt. Obligationsinnehavare som tillsammans innehar omkring 70 procent av obligationslånets utestående belopp har på förhand gett sitt samtycke till Bolagets begäran och åtagit sig att rösta för Bolagets begäran.

Försäljningen av de kommersiella byggnaderna innebär att Dotterbolaget har förvärvat ett lagerbolag som har förvärvat den fastighet där alla kommersiella byggnader som ägs av Dotterbolaget är belägna. Lagerbolaget har sedan sålt tillbaka en av de kommersiella byggnaderna på denna fastighet och visst markområde till Dotterbolaget. Dotterbolaget har därefter sålt aktierna i lagerbolaget (inklusive de kommersiella byggnaderna) till en extern köpare. Köpeskillingen från försäljningen av aktierna kommer att användas för att göra en delamortering uppgående till 140 mkr på obligationslånet och en premie till obligationsinnehavarna enligt obligationsvillkoren. Därutöver kommer ett belopp motsvarande de räntebetalningar som ska göras den 13 november 2019, 13 februari 2020 och 13 maj 2020 enligt obligationsvillkoren att placeras på ett pantsatt konto. Det belopp som därefter återstår av köpeskillingen kan komma att lånas ut till Oscar Properties Holding AB (publ).

Kallelsen till det skriftliga beslutsförfarandet med detaljerad information om röstningsförfarandet samt ändringen av obligationsvillkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida.

den 25 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, Styrelseordförande, +46 70 568 00 01, oscar@oscarproperties.se 

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019 kl. [16:15] CEST

Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2019

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 92 736 tkr.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 141 886 tkr.
 • Skulderna uppgick till 472 210 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 360 000 tkr.
 • Bolagets soliditet var 23,10 %.

Nackahusen Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 109 717 tkr.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 147 671 tkr.
 • Skulderna uppgick till 617 246 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 500 000 tkr.
 • Bolagets soliditet var 19,31%.


Nackahusen Holding AB (publ) erhåller godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100

Den 25 juni 2019 kallades, på Nackahusen Holding AB:s (publ) ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0009548100 där Bolaget bad obligationsinnehavarna att godkänna försäljningen av vissa kommersiella byggnader som ägs av Bolagets dotterbolag Nacka 5 AB ("Dotterbolaget") och att åtgärder vidtas i samband därmed på visst sätt (det "Skriftliga Förfarandet").Avyttrar förvaltningshus i Nacka Strand

Nackahusen Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller "Bolaget") avyttrar Nacka 5 AB:s förvaltningshus i Nacka Strand.Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -29 733 tkr.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 10 000 tkr.
 • Skulderna uppgick till 562 834 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 500 000 tkr.
 • Bolagets soliditet var 1,71%.

Halvårsrapport 1 juli - 31 December 2018 avses att publiceras den 18 februari 2019

Nackahusen Holding AB (publ) avser att publicera halvårsrapport för andra halvåret 2018 den 18 februari 2019.


Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 370 tkr.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 8 962  tkr.
 • Skulderna uppgick till 576 451 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 500 000 tkr.
 • Bolagets soliditet var 1,53%.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär