MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract to remodel a bank office for CRDB Bank Plc, the Musoma branch, of approximately SEK 2.2 million

*Correction Notice

Corrections to the previous PR -Musuma-branch remodeling - MTI Investment due to technical error

MTI Investment SE ("MTI Investment" or "the Company") announces that its subsidiary Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") has been awarded the contract to remodel one bank office for CRDB, the Musoma branch, for a total fixed cost of TZS 557 million, which corresponds to approximately SEK 2.2 million (EUR 213,000).


MTI Investments dotterbolag Ecohomes tilldelas ett kontrakt för att bygga om ett bankkontor för CRDB Bank Plc, Musoma filialen, motsvarande 2,2 miljoner SEK

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att dess dotterbolag Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") har tilldelats kontraktet att bygga om ett bankkontor för CRDB, Musoma-filialen, för en total fast kostnad om 557 miljoner TZS, vilket motsvarar cirka 2,2 miljoner SEK (213 000 EUR).


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract to remodel a bank office for CRDB Bank Plc, the Musoma branch, of approximately SEK 2.2 million

MTI Investment SE ("MTI Investment" or "the Company") announces") announces that its subsidiary Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") has been awarded the contract to remodel one bank office for CRDB, the Musoma branch, for a total fixed cost of TZS 557 million,6,545,286.64, which corresponds to approximately SEK 2.2 million ( or EUR 213,000).


Övertilldelningsoptionen i MTI Investment har ej utnyttjats och stabiliseringsperioden avslutas

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att stabiliseringsåtgärder genomförda av Mangold Fondkommission AB ("Mangold") i MTI Investments aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") har avslutats. Övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats.


The over-allotment option in MTI Investment has not been exercised and the stabilization period has ended

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") announces that stabilizing trading by Mangold Fondkommission AB ("Mangold") in MTI Investment's shares on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") has ended. The overallotment option has not been exercised.


Idag är första dag för handel i MTI Investment på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 21 december 2021, inleds handeln i MTI Investments ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq First North Growth Market. MTI Investments aktie handlas under kortnamnet "MTI" med ISIN-kod SE0017105539.


Today is the first day of trading in MTI Investment on Nasdaq First North Growth Market

Today, on 21 December 2021, is the first day of trading in MTI Investment SE's ("MTI Investment" or the "Company") shares on Nasdaq First North Growth Market. MTI Investment's share is traded with the ticker "MTI" and ISIN-code SE0017105539.


MTI Investment har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är den 21 december 2021.


MTI Investment has been approved for listing on Nasdaq First North Growth Market

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") is approved for admission of the Company's shares to trading on Nasdaq First North Growth Market ("First North"). The first day of trading for MTI Investment's shares is on 21 December 2021.


MTI Investments erbjudande övertecknat - handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 21 december 2021

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i erbjudandet av units i Bolaget ("Erbjudandet") inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige blev övertecknat. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 december 2021.


MTI Investment's offering oversubscribed - trading is expected to commence on Nasdaq First North Growth Market on 21 December 2021

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") today announces the outcome of the offering of units in the Company (the "Offering") prior to the listing on Nasdaq First North Growth Market. The interest in the Offering has been significant, and the Offering to the public in Sweden was oversubscribed. The first day of trading on Nasdaq First North Growth Market is scheduled for 21 December 2021.


Påminnelse inför sista dagen att teckna i MTI Investment:s nyemission av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Den 12 december 2021 är sista dag för teckning av units via Avanza och Nordnet inför den planerade noteringen av MTI Investment:s ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Den 13 december 2021 (15:00 CET) är sista dagen för teckning av units via Mangold.


Reminder ahead of the last day to subscribe in MTI Investment's new issue of units in connection with the intended listing on Nasdaq First North Growth Market

December 12, 2021 is the last day for the subscription of units via Avanza and Nordnet in connection with the intended listing of MTI Investment's ("MTI Investment" or the "Company") shares and warrants on Nasdaq First North Growth Market. December 13, 2021 (15:00 CET) is the last day for the subscription of units via Mangold.


En ny viktig investerare investerar 300 000 USD i Zanrec AB - ett dotterbolag till MTI Investment SE

Idag, fredagen den 3 december 2021, kom Claus Jørgensen (medgrundare av Netcompany Group A/S) i ett samarbete med Yardhouse Capital Group överens om att investera 300 000 USD i Zanrec AB, pre-money värderingen är 2 miljoner USD. Zanrec AB är holdingbolaget för Zanrec Plastics Company Limited - det ledande avfallshanteringsföretaget på turistön Zanzibar, Tanzania. Investeringen kommer att användas för att införskaffa nya fordon och förbättra avfallsanläggningen.


A new important investor invests USD 300 000 in Zanrec AB - a subsidiary of MTI Investment SE

Today, Friday 3rd of December 2021, Claus Jørgensen (co-founder of Netcompany Group A/S) in collaboration with Yardhouse Capital Group, agreed to invest USD 300,000 into Zanrec AB, the pre-money valuation is USD 2 million. Zanrec AB is, the holding company for Zanrec Plastics Company Limited - the leading professional waste management company on the tourist paradise island Zanzibar, Tanzania. The investment will be used to invest in new vehicles and site improvements.


Idag inleds teckningsperioden i MTI Investment SE:s nyemission av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Idag, måndagen den 29 november 2021, inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av MTI Investment SE:s ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper fram till och med måndagen den 13 december 2021. Nyemissionen är på 22,3 MSEK, varav 80 procent är på förhand tecknat av ankarinvesterare som bland annat Handelsbanken Fonder (Emerging Markets), Stiftelsen H&M Foundation, styrelseledamöter, befintliga aktieägare och ett antal externa investerare.


The subscription period for MTI Investment new issue in connection to the intended listing on Nasdaq First North Growth Market begins today

Today, Monday 29 November 2021, the subscription period to subscribe for units in the intended initial public offering from MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") commences. The subscription period continues until 13 December 2021. The issue size is 22.3 MSEK, of which 80 percent is pre-subscribed by anchor investors such as Handelsbanken Fonder (Emerging Markets), Stiftelsen H&M Foundation, board members, existing shareholders and a number of external investors.


Styrelsen i MTI Investment SE offentliggör idag sin avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomföra nyemission i anslutning till noteringen

Styrelsen i MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") offentliggör idag bolagsbeskrivning, villkor och anvisningar samt sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 22,1 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 ("Erbjudandet"). För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har MTI Investment åtagit sig att erbjuda upp till 82 500 ytterligare units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer MTI Investment att tillföras ytterligare cirka 3,3 MSEK.


The board of directors of MTI Investment SE announces intended listing on Nasdaq First North Growth Market and a new issue in connection with the listing

The board of directors of MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") today publishes the company description, terms, and conditions and announces its intention to list the Company's shares and warrants of series TO1 on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). In connection with the listing, the Company will carry out a unit issue of approximately SEK 22.1 million before issue costs, where each unit consists of three new shares and two warrants of series TO1 issued free of charge (the "Offering"). In order to cover a possible over-allotment in connection with the Offering, MTI Investment has undertaken to offer up to 82,500 additional units, corresponding to 15 percent of the total number of units in the Offering (the "Green Shoe Option"). In the event that the Green Shoe Option is fully exercised, MTI Investment will be provided with an additional approximately SEK 3.3 million.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted