Move About Group AB offentliggör preliminära siffror för Q1 2022 och genomför omfattande effektiviseringar

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 83% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. Som en följd av detta och på grund av indirekta effekter av kriget i Ukraina samt en för stor kostnadskostym, har Bolaget beslutat om att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram för att säkerställa lönsam tillväxt. Genom åtgärdsprogrammet förväntar Bolaget att man kommer nå break-even väsentligt tidigare än kommunicerat i prospektet som offentliggjordes i samband med noteringen i februari 2022.

Preliminära siffror för det första kvartalet 2022

Q1 2022 Q1 2021 %-förändring
Intäkter 14,125 7,545 87%
EBITDA -14,268 -5,907 -141%

Årets första kvartal inleddes med kanske den starkaste nedstängningen av samhället i Europa på grund av Omikron vilket hade en negativ påverkan på mobiliteten i samtliga länder där Bolaget är verksamt; Norge, Sverige och Tyskland. Framförallt drabbades de elbilspooler som nyttjas av Bolagets företagskunder, men även de publika poolerna, där Bolaget hade många nylanseringar av pooler under perioden. Move About estimerar att intäkterna minskade med cirka 10% under kvartalets första två månader jämfört med plan.

I takt med att samhället öppnade upp igen i mars tilltog efterfrågan snabbt och intäkterna ökade med cirka 20% från nivån i februari. Denna starka trend ser ut att fortsätta i andra kvartalet 2022.

Trots den svaga inledningen av kvartalet växte bolaget med 88% jämfört Q1 2021, av vilket 79% beror på förvärvet av Mobileeee under det andra halvåret 2021.

Resultatet påverkades, förutom av den lägre beläggningen av Bolagets elbilpooler i årets start, av noteringskostnader. Som exempel har konsolideringen av Mobileeee och skifte av ekonomisystem bidragit till betydande engångskostnader, sammanlagt cirka 4,0 MSEK under kvartalet.

"Bolagets likviditet påverkades negativt av den låga beläggningen av bilar under årets start, men även indirekt av kriget i Ukraina. Dels förändrades Bolagets låneavtal för bilar i Tyskland, på så sätt att Bolaget inte längre kunde tillgodogöra sig de förmånliga tyska elbilsbonusarna såsom inbetalningar direkt till Mobileeee. Vidare påverkades likviditeten på grund av förseningar av leveranser av elbilar i Tyskland vilket också innebar en negativ effekt på likviditeten jämfört med plan. Sammantaget har dessa omständigheter haft en betydande negativ effekt." säger Bolagets VD, Olof Jonasson

Åtgärdsprogram för att effektivisera och säkerställa lönsam tillväxt framåt

Styrelsen konstaterar att Bolagets höga tillväxt de senaste åren, konsolideringen av Mobileeee i Tyskland samt arbetet med att förbereda bolaget för börsnoteringen, gått ut över den interna effektiviteten.

Styrelsen har därför fattat beslut om att anta ett åtgärdsprogram för att minska kostnaderna och säkerställa en lönsam tillväxt i Bolaget. Som ett led i programmet kommer organisationen förenklas och landscheferna i koncernen givits ett större ansvar. Samtliga dotterbolag berörs av åtgärdsprogrammet och 17 av 40 tjänster inom koncernen kommer att upphöra.  Åtgärdsprogrammet väntas nå full effekt mot slutet av 2022 och förväntas medföra en väsentlig minskning av Bolagets kostnader under 2023 samt att Bolaget förväntas nå break-even väsentligt tidigare än vad som tidigare kommunicerats.

"Att vi nu, under en period, fokuserar på att jobba så effektivt som möjligt med våra interna processer innebär emellertid inte att tillväxten blir lidande. Utnyttjandet av våra elbilar i de publika poolerna växer i hög takt, men vi har ett ansvar att se till att vi är kostnadsmedvetna när vi växer. Vi vet att vi har goda förutsättningar för fortsätt tillväxt då många av våra medarbetare har varit med sen starten 2007. Samtidigt växer vårt segment för företag och kommuner, inte minst i Tyskland som genomgår en accelererad transformation mot fossilfri mobilitet." säger Olof Jonasson.

För ytterligare information

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: [email protected]

+46790683811

 Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 17.31.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post [email protected].

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

mobileeee awarded ecolabel Blue angel by the German federal government

Move About Group's subsidiary, mobileeee, has been awarded the Blue Angel sustainability seal - an independent and transparent ecolabel for environmentally friendly products and services.


Move About expands with a fourth location in Sundbyberg

Now its even easier to move emission-free in Sundbyberg. In collaboration with JM, Move About is launching a fourth carsharing location in the municipality in less than a year. The cars are stationed in connection to the newly built apartments at Valla Park, and can be booked both by residents and consumers using the Move About app.


mobileeee launches two new e-carsharing locations at Gateway Garden

Frankfurt's upcoming district near the airport, Gateway Garden, now has its own public car sharing location, contemporary and purely electric, powered by mobileeee (part of Move About Group).


Move About Group AB:s årsstämma den 21 juni 2022 ställs in. Styrelsen kallar härmed till årsstämma på nytt, att hållas den 15 juli 2022.

Move About Group AB ("Bolaget") har under våren haft en mycket hög arbetsbelastning och genomfört ett antal förändringar i både organisationen och bolagsledningen. Det har medfört att årsredovisningen inte kunnat läggas fram till aktieägarna i rätt tid inför årsstämman. Med anledning därav har Bolaget beslutat att flytta fram årsstämman till den 15 juli 2022. Ny kallelse följer i sin helhet nedan.


Move About Groups T.f. VD Olof Jonasson precisiserar mål för pågående effektivitetsprogram

I samband med Q1-rapporen presenterade Move About ett omfattande effektiviseringsprogram. I en intervju med Mangold Insight som publiceras den 2 juni 2022 kvantifieras detta genom följande uttalande: "Bolagets mål med effektiviseringsprogrammet är att nå cash-breakeven, i månadstakt,  redan i slutet av 2022, så att vi inför 2023 kan fortsätta växa med säkerställd lönsamhet".


Move About Groups Acting CEO Olof Jonasson specifies goals for ongoing efficiency program

In conjunction with the Q1 report, Move About presented a comprehensive efficiency program.  In an interview with Mangold Insight published on June 2, 2022, this is quantified through the following statement:  "The companys goal with the efficiency program is to reach cash-breakeven, at a monthly pace, already by the end of 2022, so that for 2023 we can continue to grow with assured profitability".


TF VD köper aktier för cirka 1,1 MSEK och ingår lock-up-åtagande

Mellan den 23 och 27 maj 2022 förvärvade Move Abouts tillförordnade VD Olof Jonasson aktier i bolaget om cirka 1,1 MSEK till genomsnittskursen 3,21 SEK. 


Acting CEO buys shares for approximately SEK 1.1 million and enters lock-up commitment

Between 23 and 27 May 2022, Move Abouts acting CEO Olof Jonasson acquired shares in the company of approximately SEK 1.1 million at an average price of SEK 3.21.


Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q1 2022: Svag start på året men kraftigt tillväxt i slutet av perioden

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. I mars accelerede dock tillväxten igen, och intäkterna ökade med 20% jämfört med februari.


Move About Group (MOV) publishes figures for Q1 2022: Weak start to the year but strong growth at the end of the period

In the first quarter of 2022, Move About Group AB ("Move About" or the "Company") grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the lockdowns of society at the beginning of the year had a negative effect on growth.  In March, however, growth accelerated again, and revenue increased by 20% compared to February.


Rättelse: Move About Group AB offentliggör preliminära siffror för Q1 2022 och genomför omfattande effektiviseringar

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag (20 maj 2022) angavs felaktig procentsats beträffande tillväxten. Korrekt procentsats ska vara 87%. Nedan följer korrigerat pressmeddelande i sin helhet. 

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. Som en följd av detta och på grund av indirekta effekter av kriget i Ukraina samt en för stor kostnadskostym, har Bolaget beslutat om att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram för att säkerställa lönsam tillväxt. Genom åtgärdsprogrammet förväntar Bolaget att man kommer nå break-even väsentligt tidigare än kommunicerat i prospektet som offentliggjordes i samband med noteringen i februari 2022.


Correction: Move About Group AB publishes preliminary figures for Q1 2022 and implements extensive changes to improve efficiency

In the press release published earlier today (20 May 2022) incorrect percentage was stated regarding the growth. Correct percentage is 87%. Below is the corrected press release in its entirety.

In the first quarter of 2022, Move About Group AB ("Move About" or the "Company") grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the community shutdowns at the beginning of the year had a negative impact on the growth. As a result, and due to the indirect effects of the war in Ukraine and an excessive cost base, the Company has decided to implement a comprehensive action program to ensure future growth. As a result of the action programme, the Company expects to reach break-even significantly earlier than communicated in the prospectus published in connection with the IPO in February 2022.


Kallelse till årsstämma i Move About Group AB

Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 juni 2022 kl. 14.00 på Magasingatan 22, 411 18 Göteborg. Inregistrering inleds från klockan 13.45.


Move About Group AB har beslutat om en riktad konvertibelemission uppgående till 10 MSEK

Styrelsen i Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 oktober 2021, beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler. Styrelsen har vidare beslutat att genomföra en riktad emission till ett antal personer med koppling till Bolaget villkorat av årsstämmans godkännande. Konvertibler emitteras till ett sammanlagt nominellt värde om 10 000 000 SEK ("Konvertibelemissionen"). Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.


Move About Group AB has decided on a directed convertible note issue, amounting to SEK 10 million

The Board of Directors of Move About Group AB ("Move About" or the "Company") has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 8 October 2021, resolved to issue convertible notes. Furthermore, the Board of Directors has resolved to issue convertible notes to a number of investors with connection to the Company, subject to approval by the Annual General Meeting. Convertible notes are issued with a total nominal value of SEK 10,000,000 (the "Convertible Note Issue"). Notice to the annual general meeting will be published through a separate press release.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted