Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Move About expanderar i Karlskrona - vinner kommunens upphandling för andra gången

Move About expanderar nu i Karlskrona. Utbyggnaden följer av vinsten av upphandlingen från Karlskrona kommun för andra gången i rad.

Nytt för den här gången är att avtalet också inkluderar Kruthusen Företagsfastigheter, Blekinge Tekniska Högskola och Karlskronahem som har rätt att avropa elbilspool och elcykelpool. Intentionen är att under avtalstiden utöka den befintliga fordonsflottan till 19 elbilar och 23 elcyklar.

Karlskrona kommun har sedan många år ett uttalat fokus på hållbarhet. Elbilspoolen från Move About blir därför en hörnsten i kommunens strategi för minskad miljö- och klimatpåverkan. Att Karlskrona också låter kommunens invånare och andra aktörer i närområdet boka elbilarna gör att färre bilar behövs, utsläppen minskar och trafiken blir tystare. Dessutom minskar antalet stillastående fordon.

-Vi är mycket nöjda med det förnyade förtroendet och därmed även möjligheten till expansion i Karlskrona, säger VD för Move About Group, Morten von Krogh.

-För oss har samarbetet i Karlskrona varit ett viktigt bevis på vår modell. Det framgår av en rapport som Energimyndigheten publicerade i mars 2021 at nyttjandegraden av kommunens elfordonspool har ökat markant under Move About-avtalen. Samtidigt har kostnaderna kunnat minska med 30 procent och jämfört med den tidigare fossila bilpoolen, finansierar elfordonspoolen sig själv, säger von Krogh.

Kilde: http://www.energimyndigheten.se/arkiv-for-resultat/Resultat/elbilspoolen-i-karlskrona-finansierar-sig-sjalv/

Nya aktörer etablerar bilpool
Även de två kommunala fastighetsägarna Kruthusen Företagsfastigheter och Karlskronahem som ramavtalet innefattar har stort intresse i bilpool och det finns redan planer på att etablera elbilspool i flera kommande projekt framöver. På så vis kan de erbjuda en service som underlättar bilfritt-boende, frigör yta och främjar hållbarhet. Som en bonus görs också bilarna och cyklarna delbara för kommunens drygt 300 anställda och de som bor och är verksamma i kommunen.

Förnyat förtroende
Move About vann Karlskrona kommuns förra upphandling och har sedan tidigare en station med elbilar respektive elcyklar i drift vid kommunhuset. Utöver partnerskapet med Karlskrona kommun har Move About ytterligare bilar vid tågstationen i samarbete med fastighetsägaren Obos Kärnhem.

-Vi har samarbetat med Karlskrona kommun i många år därför känns det extra roligt att nu få utvidga detta samarbete till att även inkludera både bostäder och skolor i samma poolnätverk. Att dela resurser mellan de områden som berör alla innevånare är ett fantastiskt sätt att maximera nyttan både för invånare och miljö, säger Peter Aldby, Country Manager för Move About Sverige.

För ytterligare information

Morten von Krogh, VD Move About
E-post: [email protected]
Tel: +47 971 94 931

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-5030 1550 och på e-post [email protected].

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Teckningsperioden i Move Abouts företrädesemission inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag, den 1 februari 2023, inleds teckningsperioden i Move About Group AB:s ("Move About" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 februari till och med den 15 februari 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen.


The subscription period in Move About's rights issue starts today

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Today, February 1, 2023, the subscription period begins in Move About Group AB's ("Move About" or the "Company") rights issue of units, which the extraordinary general meeting decided on January 23, 2023 (the "Rights Issue"). The subscription period in the Rights Issue runs from and including February 1, up to and including February 15, 2023. However, note that nominees may have an earlier deadline for subscription in the Rights Issue.


Move About följer Tesla - sänker timpriset för premiumbilar med 40 procent

Den skandinaviska bildelaren Move About följer marknadens prisjusteringar och sänker timpriset för Tesla model 3 och Y - från 295 till 179 kronor i timmen. Justeringen innebär en prissänkning med dryga 40 procent, vilket tros kunna stimulera nyttjandet av bilarna ytterligare genom fler vardagshyror och ett ökat antal resor under fem timmar.


Move About offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen"), vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.moveaboutgroup.com, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Information om Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängligt på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s respektive hemsida.


Move About publishes prospectus due to rights issue of units

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Move About Group AB ("Move About" or the "Company") has prepared an EU growth prospectus (the "Prospectus") due to the Company's rights issue of units consisting of shares and warrants (the "Rights Issue"), which the extraordinary general meeting decided on January 23, 2023. The Prospectus was approved by the Swedish Financial Supervisory Authority today. The Prospectus containing complete terms and conditions is now available on the Company's website, www.moveaboutgroup.com, and will be available on Mangold Fondkommission AB's website, www.mangold.se and on the Swedish Financial Supervisory Authority's website, www.fi.se. Information about the Rights Issue will be available on the Company's and Mangold Fondkommission AB's respective website.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 JANUARI 2023 I MOVE ABOUT GROUP AB

Extra bolagsstämman i Move About Group AB (publ), org. nr 559311-9232, ("Bolaget"), ägde rum idag den 23 januari 2023 i Bolagets lokaler på Norra Hamngatan 18 i Göteborg.


BULLETIN FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 23 JANUARY 2023 IN MOVE ABOUT GROUP AB

The Extraordinary General Meeting in Move About Group AB (publ), reg. no 559311-9232, (the "Company"), was held today, 23 January 2023, at the Company's premises at Norra Hamngatan 18 in Gothenburg, Sweden.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 9 JANUARI 2023 I MOVE ABOUT GROUP AB

Extra bolagsstämman i Move About Group AB (publ), org. nr 559311-9232, ("Bolaget"), ägde rum idag den 9 januari 2023 i Bolagets lokaler på Norra Hamngatan 18 i Göteborg.


BULLETIN FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 9 JANUARY 2023 IN MOVE ABOUT GROUP AB

The Extraordinary General Meeting in Move About Group AB (publ), reg. no 559311-9232, (the "Company"), was held today, 9 January 2023, at the Company's premises at Norra Hamngatan 18 in Gothenburg, Sweden.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 29 DECEMBER 2022 I MOVE ABOUT GROUP AB

Extra bolagsstämman i Move About Group AB (publ), org. nr 559311-9232, ("Bolaget"), ägde rum idag den 29 december 2022 i Bolagets lokaler på Norra Hamngatan 18 i Göteborg.


BULLETIN FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 29 DECEMBER 2022 IN MOVE ABOUT GROUP AB

The Extraordinary General Meeting in Move About Group AB (publ), reg. no 559311-9232, (the "Company"), was held today, 29 December 2022, at the Company's premises at Norra Hamngatan 18 in Gothenburg, Sweden.


Rättelse: Move About refinansierar befintliga lån om 13 MSEK

I en tidigare version av detta pressmeddelande som offentliggjordes 20 december 2022 kl. 20:26 saknades detaljerad information om villkoren för eventuell kvittning av Lånet mot aktier. Nedan följer uppdaterat pressmeddelande i sin helhet där även mer detaljerad information om villkor för kvittning av Lånet framgår.

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har avtalat med Formue Nord Fokus A/S om en refinansiering av befintliga lån om 13 MSEK ("Lånet"). Delar av det utestående lån om 17 MSEK, exklusive upplupen ränta, som upptogs den 22 juli 2022, ska återbetalas med emissionslikviden från den företrädesemission som föreslagits av en grupp aktieägare i Bolaget och offentliggjorts via pressmeddelande den 20 december 2022. Resterande andel av utestående lån till Formue Nord Fokus A/S om 13 MSEK ska därmed refinansieras.


Correction: Move About refinances existing loans of SEK 13 million

In an earlier version of this press release published December 20, 2022 at 20:26, detailed information of the terms regarding possible set-off of the Loan against shares were missing. Below follows an updated press release in its entirety, which also includes more detailed information of the terms for set-off of the Loan.

Move About Group AB ("Move About" or the "Company") has agreed with Formue Nord Fokus A/S of a refinancing of existing loans of SEK 13 million (the "Loan"). Part of the outstanding loan of SEK 17 million, excluding accrued interest, which was procured on July 22, 2022, shall be repaid with the proceeds from the rights issue proposed by a group of shareholders in the Company which was published via press release, December 20, 2022. Thereby, the remaining part of the outstanding loan to Formue Nord Fokus A/S of SEK 13 million will be refinanced.


Kallelse till extra bolagsstämma i Move About Group AB

Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 januari 2023 kl. 11.30 i Bolagets lokaler på Norra Hamngatan 18 i Göteborg. Inregistrering inleds från klockan kl. 11.15.


Notice of Extraordinary General Meeting of Move About Group AB

The shareholders of Move About Group AB, org.nr 559311-9232 (the "Company"), are hereby convened to an Extraordinary General Meeting on 23 January 2023 at 11.30 a.m. at the Company's premises at Norra Hamngatan 18 in Gothenburg. Registration will commence at 11.15 a.m.


Move About refinansierar befintliga lån om 13 MSEK

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har avtalat med Formue Nord Fokus A/S om en refinansiering av befintliga lån om 13 MSEK ("Lånet"). Delar av det utestående lån om 17 MSEK, exklusive upplupen ränta, som upptogs den 22 juli 2022, ska återbetalas med emissionslikviden från den företrädesemission som föreslagits av en grupp aktieägare i Bolaget och offentliggjorts via pressmeddelande idag den 20 december 2022. Resterande andel av utestående lån till Formue Nord Fokus A/S om 13 MSEK ska därmed refinansieras.


Move About refinances existing loans of SEK 13 million

Move About Group AB ("Move About" or the "Company") has agreed with Formue Nord Fokus A/S of a refinancing of existing loans of SEK 13 million (the "Loan"). Part of the outstanding loan of SEK 17 million, excluding accrued interest, which was procured on July 22, 2022, shall be repaid with the proceeds from the rights issue proposed by a group of shareholders in the Company which was published via press release today, December 20, 2022. Thereby, the remaining part of the outstanding loan to Formue Nord Fokus A/S of SEK 13 million will be refinanced.


Aktieägare föreslår en företrädesemission av units om cirka 35,1 MSEK och en riktad emission för kvittning av konvertibellån och aktieägarlån om cirka 12,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har mottagit en begäran från aktieägare representerande 13,8 procent av aktierna i Bolaget om extra bolagsstämma för beslut om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35,1 MSEK ("Företrädesemissionen") och en riktad kvittningsemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 12,3 MSEK för kvittning av utestående konvertibla lån samt aktieägarlån (den "Riktade Kvittningsemissionen"). Förslagen innefattar även beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för Företrädesemissionen och den Riktade Kvittningsemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 29,5 MSEK. Kallelse till extra bolagsstämma i enlighet med aktieägarnas begäran offentliggörs genom separat pressmeddelande.


Shareholders propose a rights issue of units of approx. SEK 35.1 million and a directed issue to set-off convertible loans and shareholder loans of approx. SEK 12.3 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Move About Group AB ("Move About" or the "Company") has today received a request from shareholders represented by 13.8 percent of the shares in the Company of an extraordinary general meeting to decide on a rights issue of units consisting of shares and warrants of series TO2 with preferential rights for existing shareholders of approximately SEK 35.1 million (the "Rights Issue") and a directed issue of units consisting of shares and warrants of series TO2 of approximately SEK 12.3 million to set-off outstanding convertible loans and loans from shareholders (the "Directed Set-Off Issue"). The proposals also include an amendment of the Company's Articles of Association regarding the limits for the number of shares and the share capital. The Rights Issue is covered to approximately 70 percent through subscription commitments and underwriting commitments. The Company can additionally receive a maximum of SEK 29.5 million if all warrants of series TO2 from the Rights Issue and the Directed Set-Off Issue are exercised. Notice of the extraordinary general meeting according to the shareholders request will be published in a separate press release.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted