Kallelse till årsstämma i Move About Group AB

Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 juni 2022 kl. 14.00 på Magasingatan 22, 411 18 Göteborg. Inregistrering inleds från klockan 13.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 juni 2022,
 • dels senast den 15 juni 2022 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till [email protected] eller per post till Move About Group AB, "Årsstämman 2022", Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Bolaget har med stöd av 4 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (https://moveaboutgroup.com/)  senast tre veckor innan stämman. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 15 juni 2022, gärna innan klockan 15.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till stämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 15 juni 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://moveaboutgroup.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner
 6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelse och revisorsarvoden
 10. Val till styrelse och revisorer
 11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om konvertibelemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 13. Särskilt bemyndigande för styrelsen
 14. Stämmans avslutande 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår att Morten Weise utses som ordförande till stämman eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar.

Punkt 5 - Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Alexander Andersson väljs till justeringsperson för stämman eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.  

Punkt 9 - Fastställande av styrelse och revisorsarvode

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 50 000 kronor till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna. Styrelsen föreslår vidare att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolagets.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 10 - Val till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Till ordinarie ledamöter förslås omval av Morten Wiese, Björn E.A Hviding, Reidar Langmo och Jessica Sparrfeldt. Vidare föreslås Morten Wiese omväljas till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget KMPG AB till Bolagets revisor.

Punkt 11 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om konvertibelemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 20 maj 2022 om en riktad konvertibelemission på nedanstående villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 30 625 kronor genom emission av högst 1 225 000 konvertibler.
 2. Rätt att teckna de nya konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Olof Jonasson, Rebelijo Invest AS, E. Nordenfelt AB och Scorpio Data AS.
 3. Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission men funnit att en riktad konvertibelemission är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning varit betydligt mer kostsam för Bolaget att genomföra med hänsyn till storleken av emissionen. Vidare ser styrelsen att Bolaget bör påbörja de åtgärder som följer av styrelsens beslutade effektiviseringsprogram. Tidsåtgången som en företrädesemission medför riskerar leda till att dessa åtgärder behöver flyttas längre fram i tiden, vilket styrelsen inte anser önskvärt. Styrelsens bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Likviden från emissionen kommer att användas för att öka Bolagets rörelsekapital och för att möjliggöra fortsatt verksamhet och tillväxt samt genomföra betydande kostnadsbesparingar i Bolaget i enlighet med styrelsens beslutade effektiviseringsprogram
 4. Konvertibelns nominella belopp uppgår till 4,00 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med en månatlig ränta om 0,5 procent. Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har beslutats efter förhandling med tecknarna på en armlängds avstånd. Styrelsen bedömer att villkoren för konvertibelemissionen är marknadsmässig.
 5. Teckningskursen uppgår till 4,00 kronor.
 6. Teckning ska ske på separat teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Betalning ska ske inom en vecka efter teckning.
 7. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 8. Konvertering till aktier är möjligt på konvertibelns förfallodag som infaller den 20 maj 2023 till en konverteringskurs om 4,00 kronor. Upplupen, men ej betald, ränta får inte konverteras utan ska erläggas kontant till långivarna. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 9. Övriga villkor innefattande sedvanliga omvandlingsvillkor gäller för konvertiblerna.

För giltigt beslut enligt denna punkt 11 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. 

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, handlingar enligt aktiebolagslagen, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, https://moveaboutgroup.com, senast samma dag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 24 927 100. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Göteborg i maj 2022

Move About Group AB

Styrelsen

mobileeee awarded ecolabel Blue angel by the German federal government

Move About Group's subsidiary, mobileeee, has been awarded the Blue Angel sustainability seal - an independent and transparent ecolabel for environmentally friendly products and services.


Move About expands with a fourth location in Sundbyberg

Now its even easier to move emission-free in Sundbyberg. In collaboration with JM, Move About is launching a fourth carsharing location in the municipality in less than a year. The cars are stationed in connection to the newly built apartments at Valla Park, and can be booked both by residents and consumers using the Move About app.


mobileeee launches two new e-carsharing locations at Gateway Garden

Frankfurt's upcoming district near the airport, Gateway Garden, now has its own public car sharing location, contemporary and purely electric, powered by mobileeee (part of Move About Group).


Move About Group AB:s årsstämma den 21 juni 2022 ställs in. Styrelsen kallar härmed till årsstämma på nytt, att hållas den 15 juli 2022.

Move About Group AB ("Bolaget") har under våren haft en mycket hög arbetsbelastning och genomfört ett antal förändringar i både organisationen och bolagsledningen. Det har medfört att årsredovisningen inte kunnat läggas fram till aktieägarna i rätt tid inför årsstämman. Med anledning därav har Bolaget beslutat att flytta fram årsstämman till den 15 juli 2022. Ny kallelse följer i sin helhet nedan.


Move About Groups T.f. VD Olof Jonasson precisiserar mål för pågående effektivitetsprogram

I samband med Q1-rapporen presenterade Move About ett omfattande effektiviseringsprogram. I en intervju med Mangold Insight som publiceras den 2 juni 2022 kvantifieras detta genom följande uttalande: "Bolagets mål med effektiviseringsprogrammet är att nå cash-breakeven, i månadstakt,  redan i slutet av 2022, så att vi inför 2023 kan fortsätta växa med säkerställd lönsamhet".


Move About Groups Acting CEO Olof Jonasson specifies goals for ongoing efficiency program

In conjunction with the Q1 report, Move About presented a comprehensive efficiency program.  In an interview with Mangold Insight published on June 2, 2022, this is quantified through the following statement:  "The companys goal with the efficiency program is to reach cash-breakeven, at a monthly pace, already by the end of 2022, so that for 2023 we can continue to grow with assured profitability".


TF VD köper aktier för cirka 1,1 MSEK och ingår lock-up-åtagande

Mellan den 23 och 27 maj 2022 förvärvade Move Abouts tillförordnade VD Olof Jonasson aktier i bolaget om cirka 1,1 MSEK till genomsnittskursen 3,21 SEK. 


Acting CEO buys shares for approximately SEK 1.1 million and enters lock-up commitment

Between 23 and 27 May 2022, Move Abouts acting CEO Olof Jonasson acquired shares in the company of approximately SEK 1.1 million at an average price of SEK 3.21.


Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q1 2022: Svag start på året men kraftigt tillväxt i slutet av perioden

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. I mars accelerede dock tillväxten igen, och intäkterna ökade med 20% jämfört med februari.


Move About Group (MOV) publishes figures for Q1 2022: Weak start to the year but strong growth at the end of the period

In the first quarter of 2022, Move About Group AB ("Move About" or the "Company") grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the lockdowns of society at the beginning of the year had a negative effect on growth.  In March, however, growth accelerated again, and revenue increased by 20% compared to February.


Rättelse: Move About Group AB offentliggör preliminära siffror för Q1 2022 och genomför omfattande effektiviseringar

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag (20 maj 2022) angavs felaktig procentsats beträffande tillväxten. Korrekt procentsats ska vara 87%. Nedan följer korrigerat pressmeddelande i sin helhet. 

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. Som en följd av detta och på grund av indirekta effekter av kriget i Ukraina samt en för stor kostnadskostym, har Bolaget beslutat om att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram för att säkerställa lönsam tillväxt. Genom åtgärdsprogrammet förväntar Bolaget att man kommer nå break-even väsentligt tidigare än kommunicerat i prospektet som offentliggjordes i samband med noteringen i februari 2022.


Correction: Move About Group AB publishes preliminary figures for Q1 2022 and implements extensive changes to improve efficiency

In the press release published earlier today (20 May 2022) incorrect percentage was stated regarding the growth. Correct percentage is 87%. Below is the corrected press release in its entirety.

In the first quarter of 2022, Move About Group AB ("Move About" or the "Company") grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the community shutdowns at the beginning of the year had a negative impact on the growth. As a result, and due to the indirect effects of the war in Ukraine and an excessive cost base, the Company has decided to implement a comprehensive action program to ensure future growth. As a result of the action programme, the Company expects to reach break-even significantly earlier than communicated in the prospectus published in connection with the IPO in February 2022.


Kallelse till årsstämma i Move About Group AB

Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 juni 2022 kl. 14.00 på Magasingatan 22, 411 18 Göteborg. Inregistrering inleds från klockan 13.45.


Move About Group AB har beslutat om en riktad konvertibelemission uppgående till 10 MSEK

Styrelsen i Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 oktober 2021, beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler. Styrelsen har vidare beslutat att genomföra en riktad emission till ett antal personer med koppling till Bolaget villkorat av årsstämmans godkännande. Konvertibler emitteras till ett sammanlagt nominellt värde om 10 000 000 SEK ("Konvertibelemissionen"). Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.


Move About Group AB has decided on a directed convertible note issue, amounting to SEK 10 million

The Board of Directors of Move About Group AB ("Move About" or the "Company") has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 8 October 2021, resolved to issue convertible notes. Furthermore, the Board of Directors has resolved to issue convertible notes to a number of investors with connection to the Company, subject to approval by the Annual General Meeting. Convertible notes are issued with a total nominal value of SEK 10,000,000 (the "Convertible Note Issue"). Notice to the annual general meeting will be published through a separate press release.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted