Move About secures another major win in Norway - strengthens its dominance in the south-eastern region towards the Swedish border.

A tender process in Halden municipality in Norway has been carried with four bidding companies. Despite of the competition the contract was awarded to Move About thus extending the 3-year collaboration with up to 4 new years.
Move About Group AB offentliggör tilläggsdokument

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har idag offentliggjort kompletterande information inför första dag för handel den 23 februari 2022. Informationen kompletterar, i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk, det tillväxtprospekt om Move About publicerade den 1 februari 2022.


Move About Group AB publishes supplementary document

Move About Group AB ("Move About" or the "Company") published today supplementary information in conjunction with the first day of trading on February 23, 2022. The information supplements, in accordance with Nasdaq First North Growth Market's rulebook, the growth prospectus that Move About published on February 1, 2022.


Move About Group AB:s erbjudande övertecknat - handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 23 februari 2022

Den 15 februari 2022 avslutades teckningsperioden i Move About Group AB:s ("Move About" eller "Bolaget") unitemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige, Norge och Finland blev övertecknat. Handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market avses inledas den 23 februari 2022.


Move About Group AB's offering oversubscribed - trading is expected to commence on Nasdaq First North Growth Market on February 23, 2022

On February 15, 2022, the subscription period ended in Move About Group AB's ("Move About" or the "Company") unit issue prior to the planned listing on Nasdaq First North Growth Market (the "Offering"). Interest in the Offering has been significant, and the Offering to the public in Sweden, Norway and Finland was oversubscribed. Trading in the Company's share on Nasdaq First North Growth Market is scheduled for February 23, 2022.


Move About framgångsrikt koncept i Sundbyberg - redo för expansion

Sedan lanseringen i Sundbyberg förra året har delade elbilar visat sig vara ett framgångsrikt koncept i kommunen.

Move About ser nu på möjligheten att utöka sin flotta ytterligare i staden då efterfrågan ökat successivt sedan start.


Successful launch of Move About in Sundbyberg - ready to expand

Since the launch in Sundbyberg last year, emission free car sharing has proven to be a successful concept in the municipality.

Because of the high increase in demand, Move About is now exploring all possibilities to further expand their fleet of shared electric vehicles in the city centre.


Move About expanderar i Karlskrona - vinner kommunens upphandling för andra gången

Move About expanderar nu i Karlskrona. Utbyggnaden följer av vinsten av upphandlingen från Karlskrona kommun för andra gången i rad.


Move About expands in Karlskrona - won the procurement for the second time around

Move About is now expanding in Karlskrona. The expansion follows by the win of the procurement from Karlskrona municipality for the second time in a row.


Ny storaffär: Move About vinner upphandling i Linköping kommun - startar med 30 elbilar

Move About har vunnit upphandlingen för att leverera bilpooler med elbilar till Linköping kommun. Ramavtalet omfattar Linköping kommun, Lejon Fastigheter, Sankt Kors Fastighetsaktiebolag och Dukaten Parkeringsservice vilket ger samtliga bolag rätt att avropa bilar.


New major deal: Move About wins delivery of 30 electric cars to Linköping municipality

Move About has won the procurement to deliver a full car sharing solution to Linköping municipality, using electric vehicles only. The framework agreement includes Linköping municipality, Lejon properties, Sankt Kors properties and Dukaten parking services, which gives all of the above the right to add more cars.


Idag inleds teckningsperioden i Move About Group AB:s emission av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Idag, onsdagen den 2 februari 2022, inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av Move About Group AB:s ("Move About" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper fram till och med tisdagen den 15 februari 2022.


The subscription period in Move About Group AB's issue of units in conjunction to the planned listing on Nasdaq First North Growth Market begins today

Today, Wednesday, February 2, 2022, the subscription period for subscription of units begins prior to the planned listing of Move About Group AB's ("Move About" or the "Company") shares and warrants on Nasdaq First North Growth Market. The subscription period runs up until Tuesday, February 15, 2022.
Move About offentliggör avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomföra en unitemission i anslutning till noteringen

Styrelsen i Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") i Stockholm. I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 4 800 000 units, motsvarande cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 ("Erbjudandet"). För att täcka eventuell övertilldelning och för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder i samband med Erbjudandet har Move About åtagit sig att erbjuda upp till ytterligare 720 000 units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Move About att tillföras ytterligare cirka 6,8 MSEK.


Move About announces intended listing on Nasdaq First North Growth Market and a new issue in connection with the listing

The Board of Directors in Move About Group AB ("Move About" or the "Company") today announces the intention to list the Company's shares and warrants on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") in Stockholm. In connection with the listing, the Company will carry out a unit issue of approximately 4,800,000 units, corresponding to approximately SEK 45.1 million before issue costs, where each unit consists of one (1) new share and one (1) warrant of series TO1 (the "Offering"). To enable stabilization measures and to cover a possible over-allotment in connection with the Offering, Move About has undertaken to offer up to 720,000 additional units, corresponding to 15 percent of the total number of units in the Offering (the "Green Shoe Option"). If the Green Shoe Option is fully exercised, Move About will be provided with additionally approximately SEK 6.8 million.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted