Kvartalsrapport Q1 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 042 tkr (4 409 tkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till - 3 523 tkr (-3 765 tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till - 3 523 tkr (-3 765 tkr)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

VD:s kommentar

Vi startar 2018 på samma sätt som vi avslutade 2017 med en nettoomsättning på 3 mkr. Även om detta är en försäljningsminskning mot Q1 2017, har vi samma försäljningstrend om ~3 mkr per kvartal som under de tre föregående kvartalen. Den minskade försäljningen under kvartalet jämfört med Q1 2017 beror på att viss försäljning blev försenad från Q4 2016 till Q1 2017 på grund av valideringsarbetets slutfas. Trots denna sänkning i nettoomsättning har vi ett bättre resultat efter skatt Q1 2018 och som uppgick till -3 523 tkr (-3 765 tkr). Förbättringen av bruttomarginalen till 68,1% (56,8%) visar hur det ständiga arbetet med marginaler har givit effekt.

Arbetet med FDA ansökan har fortsatt under perioden. Som nämndes i bokslutskommunikén för 2017, har data från genomförda studierna i USA och Sverige tillsammans med kompletterande dokumentation lämnats in under perioden. Arbetet med planering av en eventuell kommersiell lansering i USA har pågått hela perioden.

Bolagets CE-märkta standardlösning, Miris Calibration Control Kit (MCC), lanserades under perioden och försäljningen har påbörjats. Produkten är ett viktigt tillskott till Miris produktportfölj av flera skäl: (i) den måste finnas på plats för att erhålla ett marknadsgodkännande från FDA, (ii) efterfrågan av en standardlösning på den europeiska marknaden ökar, (iii) analysreproducerbarheten säkerställer att instrumenten används korrekt och förväntas sänka antalet support-ärenden, (iv) försäljning av förbrukningsvaror förväntas öka. Tillsammans med Miris Ultrasonic Processor och Miris Heater utgör MCC de viktigaste tillbehören för en högkvalititativ och reproducerbar analys med Miris HMA.

Försäljning i Asien har haft stort fokus under perioden. Vi fortsätter att leverera HMA instrument till Kina genom bolagets distributör Bymed. Vi förväntar oss fortsatta leveranser till Kina under året på samma nivå som under 2017. Vi har även levererat HMA instrument till Indien, Filipinerna, Thailand, New Zealand, Spanien och Norden. Ytterligare instrument är också levererade och installerade i USA.

Vi har deltagit på aktuella och viktiga konferenser i Paris, Frankrike (5th International Conference on Nutrition & Growth) och Denver, Colorado USA (Human Milk Bank Association North America). Syftet med deltagandet är att synas och demonstrera vår produktportfölj, att generera potentiella nya kunder och förstå våra marknader bättre.

Arbetet med att fortsätta och stärka Miris varumärke som expert inom analys av humanmjölk och en förespråkare av individuell nutrition av prematura barn fortgår. Kombinationen av teknisk kompetens och kvalité har under 2017 förenats med ett mer tidsenligt arbetssätt i försäljning och marknadsföring. Vi ser redan effekter genom ökat förtroende och trovärdighet i våra kliniska marknader. Ingen av våra konkurrenter kan uppvisa samma expertis och förmåga att vägleda den neonatala sjukvården i en marknad som är under utveckling och förändring.

Nästa steg i utveckling av försäljningsprocessen har startat. Den fokuserar på hur bolaget mer effektivt kan öka volymen i kundbasen kombinerat med en långsiktig opinionsbildande försäljningsstrategi. Vi närmar oss nu användarna och får en bättre bild av kunskapsnivån hos kund och hur vi bättre kan förmedla Miris budskap.

Kampanjen The Swedish Way är under utveckling och ger oss de verktyg vi behöver för att lära ut till neonatal intensivvård och mjölkbanker i andra länder hur individuell nutrition av för tidigt födda barn hanteras i Sverige.

Vi fortsätter att arbeta aktivt med försäljningsprocessen och planeringen av USA lanseringen. Vi kommer delta på viktiga konferenser i Kanada och Brasilien och har planerade säljaktiviteter i Sverige, Tyskland, Nederländerna, New Zealand, Australien, Brasilien, Kanada och USA.

Denna gång vill jag slutligen ge ett stort tack till hela vårt Miris team. Med ett högt tempo och en ständig arbetspress har detta lilla team visat förmågan att hålla ett lösningsorienterad fokus där Miris utveckling och prematura barns hälsa står i centrum. Ett dedikerad team med en expertis som ger oss ett försprång på en marknad under utveckling. Detta är avgörande för att Miris skall nå sina strategiska mål och bygga vidare på det fundament vi har etablerat i 2017.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB


NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Rapporten för andra kvartalet 2018 publiceras den 31 augusti 2018. 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala 2018-05-02
Miris Holding AB (publ)

Ingemar Kihlström
Styrelsens ordförande

Inger Andersson
Ledamot

Camilla Myhre Sandberg
Verkställande Direktör

Hans Åkerblom
Ledamot

Ola Magnusson
Ledamot 

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)
Kungsgatan 115
753 18 Uppsala
Telefon: 018-14 69 07
camilla.sandberg@mirissolutions.com
Web: www.mirissolutions.com
Org nr: 556694-4798 

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 MAJ 2018. 

MIRIS HOLDING AB (PUBL)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för förtidigt födda barn. 

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Kvartalsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär