Minesto tillförs 72,5 MSEK i emissionslikvid

Den 16 februari 2018 avslutades teckningsperioden i den företrädesemission av units om 103,5 MSEK som Minesto AB (publ) ("Minesto" eller "Bolaget") beslutade att genomföra på extra bolagsstämma den 24 januari 2018 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 5 272 018 units motsvarande cirka 59 MSEK, vilket innebär att cirka 13,5 MSEK tilldelas emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs Minesto således cirka 72,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

- Vi har nu säkrat medel för att genomföra avgörande värdeskapande aktiviteter under det kommande året, som bland annat demonstration av vår unika Deep Green-teknologi i kommersiell skala anpassad för storskalig elproduktion. Strategin kring utveckling av produktutbudet samt site- och marknadsutveckling i EU och Taiwan ligger fast och kommer att finansieras av det nu anskaffade kapitalet tillsammans med befintliga och nya offentliga utvecklingsmedel, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Totalt inkom teckningsanmälningar för 5 272 018 units, motsvarande cirka 59 MSEK. 3 341 620 units (cirka 63,4 procent av totalt tecknat belopp) tecknades med stöd av företrädesrätt och 1 930 398 units (cirka 36,6 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 3 341 620 units (cirka 36,2 procent av emissionsvolymen) och tecknare utan stöd av företrädesrätt tilldelas 1 930 398 units (cirka 20,9 procent av emissionsvolymen). Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 13,5 MSEK vilket innebär att Minesto tillförs cirka 72,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 10 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 5 MSEK, motsvarande 8 procent av det garanterade beloppet om cirka 62,1 MSEK). Tilldelning av units som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 29 januari 2018. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 21 februari 2018. Samtliga tecknare har erhållit önskad tilldelning.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 294 997 SEK genom emission av 25 899 940 nya aktier. Efter slutlig registrering av Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Minesto att uppgå till 4 992 005,50 SEK fördelat på 99 840 110 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 2018/2019 som emitteras i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 323 749,25 SEK genom utgivande av högst 6 474 985 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, TO 2018/2019, att uppgå till 5 315 754,75 SEK, fördelat på 106 315 095 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på First North fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat Företrädesemissionen. Slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 10.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är Bolagets finansiella rådgivare. MAQS Advokatbyrå är juridisk rådgivare.

21 februari 2018

Nerladdningsbara filer

Minesto tillförs 161,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram

Teckningsoptionsprogrammet TO3 i Minesto AB har genomförts framgångsrikt. Det fulltecknade programmet innebär att bolaget tillförs 161,6 miljoner kronor före emissionskostnader till att säkra kommersiell expansion. Totalt tecknades 10 236 653 nya aktier i Minesto med stöd av teckningsoptionerna, motsvarande en utnyttjandegrad om 99,1 procent.   Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2021

VD Martin Edlund: "De tillfredställande resultaten från verksamheten på Färöarna, både avseende elproduktion och DG100-systemets prestanda i automatisk drift, ger oss rätt förutsättningar och betydande riskreduktion för att driva utvecklingen av större kraftverk och de första kommersiella parkerna i mål."


Ny tv-dokumentär visar upp Minestos unika havsenergiteknik

Minesto medverkar i en ny tv-dokumentär om teknologier som har potential att förändra vår värld och bidra till en hållbar framtid. Programmet, som heter Engineering the Future, sänds via globala streamingtjänster.


Minestos huvudägare och ledning utnyttjar alla sina teckningsoptioner TO3

Minestos största ägare BGA Invest och Midroc New Technology har utnyttjat alla sina innehavda teckningsoptioner av serie TO3 i Minesto AB. Genom detta tillförs Minesto en teckningslikvid om cirka 44,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 27 procent av det totala TO3-programmet. Vidare har även Minesto ABs ledande befattningshavare utnyttjat alla sina TO3-optioner. Teckningsperioden för TO3 pågår till och med den 30 april 2021- men observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller tidigare. 


Minesto förstärker och förlänger sitt IP-skydd med beviljat patent

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, förstärker sin redan omfattande patentportfölj kring bolagets unika havsenergiteknik. Minesto har beviljats ett nytt patent genom vilket bolaget förlänger skyddet av sin kärnteknik.


Fortsatta operativa framsteg på Färöarna

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, fortsätter att göra operativa framsteg i företagets tidvattenenergiprojekt på Färöarna. Under körningar med det marina kraftverket DG100 har Minesto under de senaste veckorna levererat nätkompatibel elektricitet på nya rekordnivåer.


Minesto publicerar årsredovisningen för 2020

Minestos årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats.


Minesto tillkännager kraftproduktionsprestanda i linje med simulerade resultat

Som del av fortsatta aktiviteter för drift av bolagets tidvattenkraftverk på Färöarna har Minesto gjort betydande framsteg relaterat till elproduktion till elnätet. Minestos marina kraftverk DG100 har nått en toppeffekt på över 110 kW och genomsnittlig kraftproduktion under en tidvattencykel är i linje med simulerade resultat.


Minesto publicerar Bokslutskommuniké 2020

VD Martin Edlund: "Trots coronapandemin har Minesto under 2020 flyttat fram positionerna både inom teknik genom leverans till elnät och på marknadssidan genom etablering av partnerskap med nyckelaktörer i energibranschen."


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted