Minesto publicerar Halvårsrapport 2021

VD Martin Edlund: "Den starka finansiella positionen tillsammans med de tekniska och operativa framstegen under året ger oss mycket goda förutsättningar att leverera i våra befintliga projekt, skala upp tekniken samt expandera industriell samverkan och etablera nya projekt."

Väsentliga händelser april-juni 2021

 • Minesto fortsatte den operativa verksamheten vid bolagets produktionsanläggning på Färöarna. Elproduktion från det marina kraftverket DG100 levererade under våren nätkompatibel elektricitet på nya rekordnivåer.
 • I april meddelade Minesto att bolaget blivit beviljat ett nytt patent avseende en teknisk innovation som har utvecklats och verifierats i projektet på Färöarna. Med det nya patentet stärker Minesto sin redan omfattande patentportfölj och förlänger skyddet av bolagets kärnteknologi.
 • Teckningsoptionsprogrammet TO3 i Minesto AB avslutades i april. Totalt tecknades 10 236 653 nya aktier i Minesto med stöd av teckningsoptionerna, motsvarande en utnyttjandegrad om 99,1 procent. Bolaget tillfördes därmed sammanlagt 161,6 miljoner kronor före emissionskostnader inom ramen för det totala TO3-programmet.

Efter periodens utgång

 • Minesto tillkännagav i juli att bolaget genom uppgraderingar och modifieringar av DG100-kraftverket nått ytterligare förbättrad elproduktionsprestanda, samt att nyckelaspekter av testning och elproduktion med DG100-systemet har tredjepartsverifierats av DNV i enlighet med internationella standarder.

Koncernen i sammandrag 1 januari-30 juni 2021

 • Intäkterna uppgick till 21 196 Tkr (23 551 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 19 896 Tkr (21 538 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster var -8 033 Tkr (-8 722 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.
 • Resultat per aktie var -0,05 kr (-0,06 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var -0,05 kr (-0,05 kr).
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 260 195 Tkr (194 109 Tkr), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 13 856 Tkr (12 916 Tkr).
 • Bidrag togs under perioden upp till 9 701 Tkr (32 516 Tkr), varav 8 479 Tkr (30 657 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 11 419 Tkr (43 390 Tkr).
 • Kassaflödet uppgick till 100 642 Tkr (62 166 Tkr).
 • Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 546 298 Tkr (404 083 Tkr).

Halvårsrapporten finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats: www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 07:30 CEST.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filer

Minesto och Schneider Electric marknadsför gemensamt erbjudande om förnybar baskraft på Enlit Europe

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi och Schneider Electric, global ledare inom digital transformation av energi och automation, deltar denna vecka tillsammans på energikonferensen Enlit Europe. Syftet är att fortskrida Minestos och Schneiders strategiska partnerskap samt att marknadsföra deras gemensamma erbjudande gentemot energibranschen.


Storbritanniens regering tillkännager dedikerat prisstöd för tidvattenkraft

Den brittiska regeringen har meddelat att den kommer avsätta 20 miljoner pund per år i prisstöd för elproduktion från tidvattenströmmar som en del av regeringens program för prisstöd till förnybar energi (Contracts for Difference, CfD).


Kommentar till rapporterad insynshandel av BGA Invest

Minestos största ägare BGA Invest AB har idag till Finansinspektionens insynsregister anmält en försäljning av aktier i Minesto AB. BGA Invest kvarstår som största ägare, och en fortsatt aktiv och långsiktig ägare, i Minesto.Minesto fortsätter stärka marknadsorganisationen med kommunikationschef

Minesto har utsett Cecilia Sernhage som kommunikationschef och fortsätter därmed att stärka bolagets marknadsorganisation inför den kommersiella uppskalningen av Minestos unika havsenergiteknik. Cecilia Sernhage har omfattande erfarenhet av B2B-kommunikation med kunder på globala marknader och tillför Minesto ytterligare kompetens och kapacitet för att utveckla och skapa nya relationer med olika intressenter och partners.


Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2021

Vd Martin Edlund: "Utvecklingen av Dragon Class manifesterar såväl teknikens inneboende konkurrenskraft som våra medarbetares förmåga att effektivt förädla produkten med kundvärde i fokus. Det kommer finnas ytterligare tekniska landvinningar att göra framåt, men vi är trygga i att den prestanda, robusthet och funktionalitet som Dragon Class ger oss utgör rätt plattform för kommersiell uppskalning."


Minesto erhåller finansiering från Energimyndigheten för att främja kommersiell uppskalning

Energimyndigheten har beviljat Minesto ett utvecklingsstöd på 5,8 miljoner kronor till den pågående kommersialiseringen av Minestos banbrytande Deep Green-teknologi. Medlen delfinansierar ett projekt där Minesto ska utveckla och verifiera ett nästa generations förankringssystem i syfte att främja den kommersiella uppskalningen av företagets marina energiteknik.


Minesto lanserar Dragon Class - en ny produktserie marina kraftverk för kommersiell uppskalning

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, introducerar idag en ny produktserie kraftverk - Dragon Class - en uppgraderad design av företagets Deep Green-teknik vilken möjliggör förutsägbar produktion av förnybar el från tidvatten- och havsströmmar. Med ökad prestanda och minskade tillverkningskostnader kommer Dragon Class att levereras och installeras i alla Minestos pågående projekt samt i utbyggnaden av företagets första havsenergiparker.


Minestos vd Martin Edlund nominerad till branschpriset Vi Maris Award

Minestos vd Martin Edlund har nominerats till branschorganisationen Ocean Energy Europes utmärkelse Vi Maris Award. Vi Maris ("av havets kraft") erkänner individer som har stått för enastående bidrag till havsenergisektorns utveckling. Vinnaren tillkännages på den årliga OEE-konferensen i december 2021.


Minesto och elbolaget SEV förlänger elköpsavtal och planerar för uppskalning i Vestmannasund

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har tecknat en tvåårig förlängning av sitt elköpsavtal med elbolaget SEV för Minestos tidvattenanläggning i Vestmannasund på Färöarna. Därutöver visar en ny analys att installationsplatsen i Vestmannasund är lämpad för expansion till en kommersiell produktionsanläggning om 4 MW installerad kapacitet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted