Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Minesto ingår samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat, Indonesien

Minesto har idag tecknat två samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat-regionen, Indonesien. Ett samförståndsavtal (MoU) har undertecknats mellan Minesto och regionala Eco Regions Indonesia, samt en avsiktsförklaring (LoI) mellan Minesto och regionen Nusa Tengara Barat (NTB).

Initiativet i Indonesien är en del av Minestos bredare marknadsetablering i Sydostasien. Nusa Tengara Barat-regionen har ambitiösa hållbarhetsmål och är en föregångare i Indonesiens energiomställning.  Det regionala åtagandet och tillgången till havsströmmar gör Nusa Tengara Barat till en gynnsam inträdesmarknad för Minesto i Indonesien.

Samarbetsavtalen inkluderar studier av naturresursen, infrastruktur samt finansiering och bygger på samarbete för att integrera Minestos teknik i en 100% förnybar energimix i regionen, med början i Special Economic Zone (SEZ).

"Minesto har tagits emot med stort och seriöst intresse och engagemang av en rad aktörer Indonesien. Vår medverkan i Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) Energy Alliance på regeringsnivå stöder ytterligare implementeringsplanen för att bygga hållbar och kostnadseffektiv elproduktion baserad på vår teknik i Indonesien", säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Minesto är ny medlem i det bilaterala programmet Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) Energy Alliance, och de samarbetsavtal som tecknas idag är ett första steg i utbyggnad av fler intressanta områden i Indonesien. Som det fjärde största landet sett till befolkningsmängd och ett av de största havsterritorierna i världen står Indonesien inför en verklig utmaning i övergången från fossilt till kostnadseffektiva och lämpliga förnybara energikällor. Indonesien består av mer än 17 000 öar, som alla är beroende av fossil energi som kol och diesel, men besitter också en av världens största tidvatten- och havsresurser.

"Det är centralt för Minestos kommersiella utrullning att etablera initiativ på de största marknaderna avseende tillgång till havs- och tidvattenströmmar. I dessa länder kan vi få en betydande inverkan på färdplanen mot en verklig förnybar energimix", avslutar Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 december 2022 kl. 11:45 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filer

Minesto presenterar på Aktiespararnas Aktiedagen i Göteborg 2023

Minesto deltar idag 6 februari på Aktiespararnas event Aktiedagen i Göteborg. Minestos VD, Martin Edlund kommer att presentera bolaget och berätta om vägen framåt.


Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB (publ)

Aktieägarna i Minesto AB (publ), org.nr 556719-4914 ("Minesto" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari 2023 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.


Styrelsen i Minesto beslutar om en företrädesemission om cirka 153 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Minesto AB ("Minesto" eller "Bolaget") har idag beslutat, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 153,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 5,20 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Minesto har för varje fjorton (14) befintliga aktier företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Corespring New Technology AB, ledande befattningshavare och styrelseordförande uppgående till cirka 15,2 MSEK, motsvarande cirka 9,9 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 104,8 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 78,2 procent. Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs idag genom ett separat pressmeddelande. Till följd av Företrädesemissionen tidigareläggs publiceringen av Minestos bokslutskommuniké samt dess årsredovisning till den 24 februari 2023. Tidigare kommunicerade datum var den 16 mars 2023 (bokslutskommunikén) respektive den 23 mars 2023 (årsredovisningen).


Minesto inleder samarbete med väletablerad projektutvecklare för tidvattenenergi i Filipinerna

Minesto, ledande utvecklare av  havsenergi, undertecknar idag ett samarbetsavtal (MoU) som beskriver mål, roller och ansvar för ett strategiskt samarbete med den erfarna filipinska tidvattenprojektutvecklaren Poseidon Renewable Energy Corporation.


Minesto och SEV stärker partnerskap kring utbyggnad av tidvattenenergi på Färöarna

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, och SEV, Färöarnas energibolag, har förnyat och utökat samarbetsavtalet som beskriver respektive roller och ansvar relaterade till tidvattenenergiutbyggnad på Färöarna, inklusive den pågående elproduktionen i Vestmannasund och den första storskaliga tidvattenparken i Hestfjord.


Minesto når kommersiell milstolpe - försäljning av tidvattensiteutveckling i Asien

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, meddelar idag att bolaget har tagit en första historisk försäljningsorder av tjänster för utveckling av en tidvattensite för Dragon Class kraftverk till en stor aktör inom offshore-energi i Asien.


Minesto säkrar strategisk tillgång till hamn- och serviceområde för storskalig kommersiell utbyggnad på Färöarna

Minesto har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Vestmanna kommun och Färöiska elbolaget SEV för hamntillgång och landyta för drift- och underhållsverksamhet. Avtalet ger tillträde till ett 2050 m 2 stort område i innerhamnen i Vestmanna, Inni á Fjør, inklusive en ny nätanslutning.


Minesto fördubblar produktionskapacitet med framgångsrik installation av ett andra fundament på Färöarna

Minesto, ledande teknikutvecklare inom havsenergi, har framgångsrikt installerat ytterligare infrastruktur till havs i Vestmannasund, Färöarna, för att fördubbla elproduktionen från två Dragon 4 (100kW) tidvattenkraftverk i en park-konfiguration.


Minesto medverkar i Spotifys Climate Action Studios podd

Minesto och färöiska elbolaget SEV medverkar tillsammans i senaste avsnittet av Spotifys orginalpodd "Climate Action Studios". Avsnittet lyfter Färöarna som ett exempel på hur Minestos teknologi för tidvattenenergi kan accelerera omställningen mot förnybar energi.  


Minesto ingår samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat, Indonesien

Minesto har idag tecknat två samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat-regionen, Indonesien. Ett samförståndsavtal (MoU) har undertecknats mellan Minesto och regionala Eco Regions Indonesia, samt en avsiktsförklaring (LoI) mellan Minesto och regionen Nusa Tengara Barat (NTB).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted