Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2021

Vd Martin Edlund: "Utvecklingen av Dragon Class manifesterar såväl teknikens inneboende konkurrenskraft som våra medarbetares förmåga att effektivt förädla produkten med kundvärde i fokus. Det kommer finnas ytterligare tekniska landvinningar att göra framåt, men vi är trygga i att den prestanda, robusthet och funktionalitet som Dragon Class ger oss utgör rätt plattform för kommersiell uppskalning."

Väsentliga händelser juli-september 2021

 • Minesto tillkännagav i juli att bolaget genom uppgraderingar och modifieringar av DG100-kraftverket nått ytterligare förbättrad elproduktionsprestanda, samt att nyckelaspekter av testning och elproduktion med DG100-systemet har tredjepartsverifierats av DNV i enlighet med internationella standarder.
 • Minesto förstärkte bolagets ledning med Elke Rosiers som ny marknadschef, med omfattande erfarenhet från energibranschen och av att göra affärer av ny teknik, för att växla upp arbetet med kommersiell utrullning av Minestos havsenergiteknik.
 • I september tecknade Minesto en tvåårig förlängning av sitt elköpsavtal med elbolaget SEV för tidvattenanläggningen i Vestmannasund på Färöarna. Vidare meddelade Minesto att en ny analys visar att installationsplatsen i Vestmannasund är lämpad för expansion till en kommersiell produktionsanläggning om 4 MW installerad kapacitet.
 • Minesto introducerade en ny produktserie kraftverk - Dragon Class - en uppgraderad design av företagets Deep Green-teknik. Med ökad prestanda och minskade tillverkningskostnader kommer Dragon Class att levereras och installeras i Minestos samtliga pågående projekt samt i utbyggnaden av företagets första havsenergiparker.
 • Energimyndigheten beviljade Minesto ett utvecklingsstöd på 5,8 miljoner kronor. Medlen delfinansierar ett projekt där Minesto ska utveckla och verifiera ett nästa generations förankringssystem i syfte att främja den kommersiella uppskalningen av företagets marina energiteknik.

Koncernen i sammandrag 1 januari-30 september 2021

 • Intäkterna för perioden uppgick till 31 202 Tkr (33 078 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 183 Tkr (-9 470 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter. Av personalkostnaderna har 29 105 Tkr (30 069 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 275 919 Tkr (204 486 Tkr), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 14 077 Tkr (13 091 Tkr).
 • Bidrag togs under perioden upp till 15 865 Tkr (46 512 Tkr), varav 13 856 Tkr (43 697 Tkr) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 14 809 Tkr (53 682 Tkr), varav 14 809 Tkr (50 097 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 76 257 Tkr (65 743 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 181 540 Tkr (115 398 Tkr).
 • Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 543 018 Tkr (412 231 Tkr) fördelat på 137 655 143 aktier (128 281 555 aktier), varav periodens resultat utgjorde -9 566 Tkr (-9 404 Tkr). Under perioden har 140 144 Tkr (108 750 Tkr) tillförts bolagets egna kapital genom nyttjande av teckningsoptioner (personal- och teckningsoptioner).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats: www.minesto.com/investor/rapporter.

Denna information är sådan som Minesto AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
[email protected]

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filer

Förutsägbar havsenergi på agendan när Minesto ansluter till den svenska paviljongen på FN:s COP27

Minesto kommer att delta i den svenska näringslivsdelegationen till klimattoppmötet COP27 i Egypten under november. Partnerskapet innebär goda möjligheter att sprida kunskap om hur havets energirika och 100 procent förutsägbara tidvatten- och havsströmmar snart kan bli en viktig del i att skapa balans i det globala energisystemet.Minesto starts commissioning of second "Dragon 4" tidal energy power plant

The second Dragon Class tidal energy power plant "Dragon 4" has now arrived at Minesto's grid-connected site in Vestmanna, Faroe Islands. This power plant commissioning has now commenced, and it will greatly benefit from previous configuration testing executed with the first unit.


Minesto publicerar Halvårsrapport 2022

VD Martin Edlund: "Det finns omedelbara möjligheter där Minestos småskaliga system och konkurrenskraftiga LCOE-profil gör skillnad".


Minestos tidvattenkraftverk i nätansluten drift - verifierar kommersiell prestanda

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har enligt plan framgångsrikt satt den första enheten av tidvattenkraftverket "Dragon 4" i nätansluten drift i Vestmannasund på Färöarna. Idag meddelar bolaget att resultaten från driftsättningen verifierar kommersiell prestanda helt i linje med simuleringsresultat.


Commissioning of Dragon 4 in Vestmannasund - the optimization journey continues

The commissioning program of the first Dragon 4 unit launched in Vestmannasund, Faroe Islands in May, is progressing according to plan and the flight configurations are being finetuned sequentially to optimise the power output. The kite, recently named "Íunn", is operating autonomously 40 m below the surface  and is remotely monitored, accessed, and managed through advanced systems.


VD:s anförande vid årsstämma 2022

Inspelning av VD Martin Edlunds anförande vid årsstämma 2022 i Minesto AB, 8 juni. 


Kommuniké från årsstämma 2022 i Minesto AB

Idag, den 8 juni 2022, hölls årsstämma i Minesto AB på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.


Successful launch of first Dragon Class tidal powerplant

Minesto, leading marine energy developer, has now successfully completed the first week of commissioning including satisfactory electricity production and verification of all core functionality with the new Dragon 4 tidal power plant in Vestmanna, Faroe Islands. The kite has generated first electricity to grid right "out of the box" and the commissioning plan has been executed as planned.  


Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914 ("Minesto" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022 kl. 15.00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted