DELÅRSRAPPORT

Perioden 1 januari 2020 - 30 juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,2) MSEK

Resultatet före och efter skatt uppgick till 18,6 (10,7) MSEK

Resultat per aktie var 1,0 (0,6) SEK

Eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 931,0 (846,1) MSEK

Eget kapital per aktie per den 30 juni 2020 uppgick till 49,9 (45,3) SEK

Verksamheten under perioden

Mertiva AB (publ) är ett svenskt investeringsföretag. Vi arbetar utan specifikt branschfokus med investeringar där vi bedömer att relationen mellan förväntad avkastning och risk är attraktiv.

Under det första halvåret 2020 har inga omfattande förändringar gjorts i Mertivas portfölj. Utvecklingen av Mertivas noterade aktieinnehav har sammantaget varit svagt negativ under perioden, ungefär i linje med stockholmsbörsen som helhet. Av Mertivas större aktieinnehav har under perioden Pricer och Byggmax utvecklats bäst på börsen, samtidigt som Eastnine, Hoist Finance och Diös utvecklats sämst.

Den mest väsentliga händelsen under det gångna halvåret är att större aktieägare har föreslagit att Mertiva fusioneras med Arbona AB (publ). Styrelserna i respektive bolag har därefter beslutat sig för att stötta förslaget, en fusionsplan har tagits fram och fusionsplanen har därefter beslutats om på extra bolagsstämmor i båda bolagen. Arbetet med fusionen pågår fortlöpande och fusionen förväntas vara genomförd under 2020.

Huvudmotivet till fusionen är att större aktieägare och styrelserna i båda bolagen anser att det finns stora synergier mellan bolagen då de har likartad verksamhet. Genom en fusion erhålls en mer effektiv och ändamålsenlig organisation med endast ett bolag och en förvaltningsenhet. Även kostnader hänförliga till bolagens respektive marknadsnoteringar kommer att reduceras. Vidare är flera av de större ägarna desamma i båda bolagen.

Fusionen planeras att genomföras så att Mertiva fusioneras upp i Arbona och Arbona blir därmed det kvarvarande bolaget. Aktieägare i Mertiva ska erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Detta betyder att efter fusionen kommer 14% av kapitalet och 62% av rösterna i det fusionerade bolaget att tillfalla Arbonas nuvarande aktieägare. 86% av kapitalet och 38% av rösterna kommer att tillfalla Mertivas nuvarande aktieägare. För ytterligare detaljer om fusionen hänvisas till fusionsplanen, som finns tillgänglig på Mertivas och Arbonas respektive hemsidor.

Noterade aktieinnehav

Aktieinvesteringar i börsnoterade bolag ligger dels i kapitalförsäkringar och dels i vanliga aktiedepåer. Kapitalförsäkringarna redovisas bokföringsmässigt som anläggningstillgångar, medan innehaven i aktiedepåerna i normalfallet redovisas som kortfristiga placeringar. I de fall där ett innehav som ligger i en aktiedepå ses som långsiktigt redovisas investeringen dock som en anläggningstillgång.

De noterade aktieinnehaven hade vid periodens utgång ett marknadsvärde som uppgick till 854 MSEK.

De tio största noterade aktieinnehaven var följande:

Aktieinnehav

Marknadsvärde per 2020-06-30 (MSEK)

Eastnine

213,2

Pricer

160,3

Investor

73,8

Diös

65,4

Byggmax

59,2

Academedia

38,0

Holmen

33,9

Mekonomen

33,0

Hoist Finance

28,7

Nordea

23,5

Summa, 10 största aktieinnehaven

729,1

Värdet av de aktier som ligger i aktiedepåer och som är noterade på en svensk börs eller MTF var, enligt senaste betalkurs den 30 juni 2020, ca 4,1 MSEK lägre än anskaffningsvärdet. Av detta skäl görs en nedskrivning av aktiedepåportföljen med 4,1 MSEK per 2020-06-30. Huvudanledningen till att marknadsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet på aktiedepåerna är att innehavet Binero delat ut en stor del av bolagsvärdet i form av aktieutdelning under 2019 och 2020. Under det första halvåret 2020 mottog Mertiva ca 19,6 MSEK i aktieutdelningar från Binero.

Värderas de aktier som ligger i kapitalförsäkringar och som är noterade på en svensk börs eller MTF till senaste betalkurs, så blir värdet av Mertivas kapitalförsäkringar per den 30 juni 2020 ca 142,0 MSEK högre än kapitalförsäkringarnas anskaffningsvärde.

Näringsbetingade noterade aktieinnehav

I dagsläget har Mertiva två näringsbetingade noterade innehav, TCECUR Sweden AB och Binero Group AB. I dessa bolag försöker vi arbeta mer aktivt och innehaven har en strategiskt långsiktig karaktär. Mertiva har en ägarandel om 19,7% i TCECUR och 11,6% i Binero.

Onoterade aktieinnehav

I Mertivas portfölj av onoterade innehav finns bland annat Mercodia AB, Attgeno AB och Merbona Invest AB (se nedan).

Merbona Invest AB

Mertiva äger 47,5% av Merbona Invest som i sin tur är majoritetsägare till två fastigheter i Stockholms innerstad. Merbona upprättar ingen koncernredovisning, men om Merbona skulle upprätta en koncernredovisning (och tillämpa avskrivningar enligt K3) så skulle Merbona-koncernens resultat efter skatt för perioden uppgå till ca -0,7 (29,5) MSEK, varav avskrivningar uppgår till ca 1,8 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Arbetet med fusionen har fortsatt efter rapportperioden.

Mertiva har även efter rapportperioden investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården. Investeringen är relativt marginell för Mertiva, men Mertiva bedömer ändå att investeringen är intressant och den ger även Mertiva en möjlighet att följa bolagets utveckling och eventuellt deltaga i senare emissioner.

Framtidsutsikter

Mertiva kommer att fortsätta leta efter nya investeringar och affärsmöjligheter, på kort och lång sikt. Under året förväntas Mertiva fusioneras in i Arbona.

Organisation

Mertiva AB har inga anställda. Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordförande), Tommy Israelsson och Andreas Bergsten. Andreas Bergsten är VD och arbetar deltid i denna roll på konsultbasis.

Kommande rapport

Om fusionen med Arbona genomförs under 2020 enligt plan, så kommer inte Mertiva att publicera någon bokslutskommuniké eller årsredovisning för 2020, utan då hänvisas till Arbonas rapportering. För den händelse fusionen inte skulle genomföras, så planerar Mertiva att offentliggöra sin bokslutskommuniké för 2020 den 26 februari 2021 och den kommer då finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas hemsida www.mertiva.se.

Mertivas aktie

Aktiekapitalet uppgick per 2019-12-31 till 933 611,30 SEK fördelat på 18 672 226 aktier, där 13 701 726 är A-aktier och 4 970 500 är B-aktier. A-aktier har 1 röst och B-aktier har 1/10 röst. Bolaget är listat på NGM Nordic SME och A-aktien handlas där under kortnamnet MERT A.

Redovisningsprinciper och granskning

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 31 augusti 2020

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande

Tommy Israelsson, Styrelseledamot

Andreas Bergsten, Styrelseledamot och VD, [email protected], +46-708-247048

Denna information är sådan information som Mertiva AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:30 CET.

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted